Logo Allianz Assistance

ALGEMENE VOORWAARDEN : tijdelijk contract

Exclusive Europe Selection – Exclusive World Selection – Flight Selection (met exclusieve garanties) – Travel Selection – A la Carte

I. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

1. Definities:
Dit contract verstaat onder:
1.1. De verzekeraar: AGA International S.A. – Belgian branch (verder in de tekst genoemd: Allianz Global Assistance), Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, toegelaten onder het codenummer 2769 – ondernemingsnummer: 0837.437.919.
1.2. De verzekeringnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die dit contract heeft afgesloten met de verzekeraar.
1.3. De verzekerde personen: De natuurlijke personen met naam vermeld in de rubriek “Verzekerde Personen” van de Bijzondere Voorwaarden. Zij dienen gedomicilieerd te zijn in België of Luxemburg en er gewoonlijk minstens 9 maanden per jaar te verblijven.
De familiale formule is bovendien voorbehouden aan de leden van éénzelfde gezin die samen onder hetzelfde dak wonen.
Deze formule verzekert eveneens:
• De meereizende minderjarige kinderen -met een maximum van 2- die geen deel uitmaken van het verzekerde gezin en waarvan de ouders niet meereizen, indien het verzekerde gezin uit minimum drie verzekerde personen bestaat;
• Hun meereizende minderjarige kinderen uit een ontbonden huwelijk die niet onder hetzelfde dak wonen;
• Hun meereizende minderjarige kleinkinderen die niet onder hetzelfde dak wonen en waarvan de ouders niet meereizen.
In de Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de verzekerde personen door gebruik te maken van de termen “u” of “uw”.
1.4. De verzekerde voertuigen: De voertuigen van maximum 10 jaar oud, vermeld in de rubriek “Verzekerde Voertuigen” van de Bijzondere Voorwaarden, voor zover het:
• Personenwagens of motorhomes betreft van minder dan 3,5 ton H.T.G.;
• Caravans of aanhangwagens betreft van minder dan 3,5 ton H.T.G., indien deze bij de verplaatsing getrokken worden door een verzekerd voertuig;
• Moto’s met een cilinderinhoud van meer dan 125 cm3 betreft. Zijn uitgesloten:
• Huurvoertuigen, behalve leasingvoertuigen en voertuigen gehuurd voor een periode van minstens 6 maand;
• Voertuigen met meer dan 8 plaatsen, bestuurder inbegrepen;
• Voertuigen bestemd voor het bezoldigd vervoer van personen of goederen;
• Voertuigen voorzien van transit-, handelaars- of proefrittenplaten;
• Residentiële caravans;
• Aanhangwagens waarvan de afmetingen -lading inbegrepen- 6 meter lengte, 2,5 meter breedte of 2,5 meter hoogte overtreffen.
In de Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar het verzekerde voertuig door gebruik te maken van de termen “uw voertuig”, “uw caravan” of “uw aanhangwagen”.
1.5. De verzekerde inzittenden: De verzekerde personen die meerijden in uw voertuig. Tevens elke persoon die gratis met u meerijdt in uw voertuig, indien deze persoon met u deelneemt aan een gezamenlijke reis en reeds verzekerd is door een waarborg “Assistance Personen” bij Allianz Global Assistance. Het aantal verzekerde inzittenden mag het maximaal aantal te vervoeren personen door de constructeur voorzien, niet overschrijden.
1.6. Immobiliteitsduur: De duur tussen de ontvangst door Allianz Global Assistance van uw eerste oproep, en het einde van de herstelling van het voertuig conform de duurtijd van herstelling die in overleg met de garagehouder werd bepaald.
1.7. Woonplaats - Woning: Het domicilie, dat zich in een lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland dient te bevinden, met uitsluiting van de gebieden die geen deel uitmaken van geografisch Europa.
1.8. Reisgezel: De persoon met wie u een gezamenlijke reis heeft gereserveerd en wiens aanwezigheid noodzakelijk is voor het goede verloop van de reis.
1.9. Reiscontract: De overeenkomst met een professionele reisorganisator of een professioneel verhuringsorganisme, tot levering van een reisarrangement, met u in de hoedanigheid van reiziger en/of huurder. De overeenkomst dient te voldoen aan de wettelijke bepalingen die erop betrekking hebben.
1.10. Verzekerde familieleden: De volgende personen, indien zij door dit contract zijn verzekerd:
• Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
• Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;
• Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad.
1.11. Minderjarige kinderen: Kinderen jonger dan 18 jaar.
1.12. Ziekte: Een stoornis in de gezondheidstoestand, te wijten aan een andere oorzaak dan een ongeval en die vastgesteld en gediagnosticeerd werd door een geneesheer.
1.13. Ongeval:
1.13.1. In geval van de waarborgen “Annulering”, “HomeAssistance”, “Assistance Personen”,  “Compensatiereis” en “Kapitaal Reisongevallen”: Een plotse, uitwendige gebeurtenis buiten uw wil, die
een lichamelijk letsel veroorzaakt dat vastgesteld en gediagnosticeerd werd door een geneesheer.
1.13.2. In geval van de waarborg “Assistance Voertuigen”: Een plotse, uitwendige gebeurtenis buiten uw wil, die de immobilisatie van uw voertuig veroorzaakt.
1.13.3. In geval van de andere bepalingen: Een plotse, uitwendige gebeurtenis buiten uw wil, die schade veroorzaakt.
1.14. Repatriëring: De terugkeer naar uw woonplaats.
1.15. Medische Kosten: Indien zij het gevolg zijn van een voorschrift door een geneesheer of een tandarts:
• De medische honoraria;
• De opname- en behandelingskosten bij hospitalisatie;
• De kosten van geneesmiddelen;
• De kosten van tandheelkundige zorgen tot maximaal 250 EUR/verzekerde persoon;
• De kosten van kinesitherapie tot maximaal 250 EUR/verzekerde persoon.
1.16. Pech: Een plotse mechanische, elektrische of elektronische stoornis die uw voertuig immobiliseert.
1.17. Reisgoed: Alle roerende voorwerpen die uw eigendom zijn en die u voor uw persoonlijk gebruik tijdens de reis met u meeneemt, of die u tijdens de reis aankoopt om met u terug mee te brengen.
Worden niet als reisgoed beschouwd: motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, motorhomes, water- en luchtvaartuigen, dieren, handelswaar, wetenschappelijk materiaal en materiaal voor onderzoek, bouwmaterialen, meubels en voedingsmiddelen.
1.18. Gekenmerkte inbraak: Het zich toegang verschaffen tot een slotvast afgesloten ruimte met achterlating van duidelijk zichtbare inbraaksporen.
1.19. Waardevolle voorwerpen: Juwelen, edelmetalen, edelstenen, parels, uurwerken, verrekijkers, foto-, film- en videotoestellen, toestellen voor het opnemen, doorgeven en weergeven van signalen, klank of beeld, bontmantels, lederen kledingstukken en jachtgeweren; alsmede de onderdelen en toebehoren van al
deze voorwerpen.
Enkel voor de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties: hardware, software en gsm.
Deze voorwerpen worden geacht eigendom te zijn van één enkele persoon.

2. Het voorwerp van dit contract:
Binnen de grenzen bepaald door de voorwaarden, modaliteiten en bedragen die zijn vastgelegd in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden, waarborgt dit contract het inzetten van de meest geschikte middelen om de gewaarborgde prestaties uit te voeren ten voordele van de verzekerde voertuigen en de verzekerde personen van dit contract en de betaling van de voorziene bedragen.

3. De duur van dit contract – de waarborg:
3.1. Dit contract:
Dit contract komt tot stand bij akkoord van de verzekeringnemer met een correct ingevulde vooraf getekende polis, en eindigt de laatste dag van de reisduur vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
3.2. De waarborg:
3.2.1. In geval van de waarborg “Annulering”:
De waarborg vangt aan vanaf de invoegetreding van dit contract, die gelijktijdig moet gebeuren met de boeking van het reiscontract, en eindigt op het ogenblik van de voorzien aanvang van het geboekte
reisarrangement, dit is de aanvang van de heenreis.
3.2.2. In geval van de andere waarborgen:
De waarborg vangt aan om 0 uur van de vertrekdatum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, en eindigt om 24 uur van de laatste dag van de reisduur vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De waarborg is enkel geldig indien zij voor de gehele reisduur (dit is heenreis, verblijf en terugreis) is afgesloten.
3.2.3. Onverminderd de bepalingen van de betreffende waarborg:
• Vangt de waarborg sowieso pas aan de dag volgend op de ontvangst door Allianz Global Assistance van de correct ingevulde vooraf getekende polis, en ten vroegste na betaling van de verschuldigde en ondeelbare premie door de verzekeringnemer aan de verzekeringsbemiddelaar;
• Wordt de duur van de waarborgen “Home Assistance”, “Assistance Personen”, “Assistance Voertuigen”, “Reisgoed” en “Kapitaal Reisongevallen” automatisch verlengd tot uw eerst mogelijke terugkeer indien u uw verblijf moet verlengen op medisch voorschrift, of indien het vervoermiddel waarmee u naar uw woonplaats terugkeert in gebreke blijft door pech, ongeval, diefstal, brand, vandalisme of staking.
3.3. Opzegging:
3.3.1. Indien dit contract een duur heeft van minstens dertig dagen:
• Kan de verzekeringnemer dit contract opzeggen binnen de veertien dagen na ontvangst door Allianz Global Assistance van de vooraf getekende polis. De opzegging treedt in werking op het ogenblik van de kennisgeving ervan.
• Kan Allianz Global Assistance dit contract opzeggen binnen de veertien dagen na ontvangst van de vooraf getekende polis. De opzegging treedt in werking acht dagen na de kennisgeving ervan.
3.3.2. Zowel Allianz Global Assistance als de verzekeringnemer kunnen dit contract opzeggen na een schadegeval of na een verzoek om bijstand, doch ten laatste 1 maand na de uitbetaling van de schadevergoeding, de afhandeling van de bijstand, of de weigering van de schadevergoeding of de bijstand. De opzegging treedt in werking na drie maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte ter post van een aangetekend schrijven, de betekening van een deurwaardersexploot of de datum van het ontvangstbewijs in geval van afgifte van een opzeggingsbrief. De betaalde premies in verband met de periode na de inwerkingtreding van de opzegging, worden terugbetaald binnen de vijftien dagen vanaf deze inwerkingtreding. Evenwel kan de opzegging na schade door Allianz Global Assistance van kracht worden één maand na de dag van de betekening ervan, indien de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde één van zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling Allianz Global Assistance te misleiden, op voorwaarde dat deze bij een onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend tegen één van deze personen of hem voor het vonnisgerecht heeft gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek. Allianz Global Assistance vergoedt de schade als gevolg van die opzegging indien zij afstand doet van haar vordering of indien de strafvordering uitmondt in een buitenvervolgingstelling of een vrijspraak.

4. Territorialiteit: De waarborgen gelden in volgende gebieden:
4.1. In geval van de waarborg “Annulering”: Wereldwijd.
4.2. In geval van de waarborgen “Assistance Personen”, “Home Assistance”, “Compensatiereis”, “Reisgoed” en “Kapitaal Reisongevallen”: Buiten uw woonplaats, in de zone gekozen bij de onderschrijving van dit contract, namelijk:
• “Europa + het Middellandse-Zeegebied”: het Europees continent (behalve het G.O.S. en Albanië), het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië+Noord-Ierland), Ierland, de Middellandse Zee-eilanden, de Canarische eilanden, Madeira, Tunesië, Marokko, Aziatisch Turkije, Egypte en Israël;
• “Wereldwijd”: de gehele wereld.
4.3. In geval van de waarborg “Assistance Voertuigen”: Op meer dan 10 km van uw woonplaats en op het Europees continent (behalve in het G.O.S. en Albanië), in het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië+Noord-Ierland), in Ierland en op de Middellandse Zee-eilanden.

5. De maximaal verzekerbare bedragen:
5.1. De verzekerde bedragen gelden als maximaal mogelijke schadeloosstelling voor de volledig gewaarborgde periode.
5.2. Ongeacht het aantal contracten dat met Allianz Global Assistance werd afgesloten, zijn de maximaal verzekerbare bedragen:
• 10.000 EUR/verzekerde persoon in geval van de waarborgen “Compensatiereis” en “Annulering”. Reissommen/huurprijzen die dit maximum overschrijden, kunnen niet worden verzekerd, zelfs niet indien het verzekerde bedrag wordt beperkt tot 10.000 EUR/verzekerde persoon;
• 3.750 EUR/verzekerde persoon in geval van de waarborg “Reisgoed”;
• 75.000 EUR/verzekerde persoon in geval van de waarborg “Kapitaal Reisongevallen”;
• De in dit contract vermelde bedragen in geval van de andere waarborgen.

6. De wijze van vervoer, transport of repatriëring van personen:
Tenzij anders vermeld, gebeurt dit per vliegtuig in economy class of per trein in eerste klasse indien de afstand minder dan 1.000 km bedraagt, samen met het noodzakelijk vervoer naar of vanaf de betreffende luchthavens of stations. Allianz Global Assistance gaat steeds na of de reismiddelen die oorspronkelijk voor uw vervoer waren gepland omwille van de repatriëring niet meer gebruikt kunnen worden.

7. De vergoeding van verzekerde hotelnachten:
Allianz Global Assistance vergoedt de kosten voor een kamer met ontbijt, tot 65 EUR/nacht/persoon.

8. De vergoeding van een verzekerd vervangvoertuig:
Tot de in de artikels vermelde bedragen vergoedt Allianz Global Assistance de huurprijs en de vervoerkosten voor ontvangst en teruggave van een vervangwagen categorie B. U bent de huurder van het voertuig. U moet rekening houden met de beperking van de plaatselijke beschikbaarheden en de voorwaarden van de verhuurder aanvaarden. De formaliteiten voor ontvangst en teruggave van het vervangvoertuig, de waarborg, de drop off-kosten, de bijkomende verzekeringen en de verzekeringsvrijstellingen blijven te uwen laste.

9. Subrogatie:
Allianz Global Assistance treedt voor het bedrag van de uitbetaalde vergoeding in uw rechten en rechtsvorderingen tegen derden. Indien door uw toedoen de indeplaatsstelling geen gevolg kan hebben, kan Allianz Global Assistance van u de terugbetaling vorderen van de betaalde vergoeding in de mate van het door haar geleden nadeel.

10. Verjaring:
Elke rechtsvordering voortvloeiend uit dit contract verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis die het vorderingsrecht doet ontstaan.

11. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de rechten van geregistreerde personen:
Allianz Global Assistance verzamelt, als verantwoordelijke voor de verwerking, persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die noodzakelijk zijn voor het beheer van het contract (inschatting van het risico en beheer van de commerciële relatie) en eventuele schadegevallen met inbegrip van portefeuillebewaking en
preventie van misbruik en fraude. Door dit contract te onderschrijven geeft u uw uitdrukkelijke toestemming voor het beheer van gezondheidsgegevens door Allianz Global Assistance met het oog op de hierboven beschreven doeleinden en – indien nodig – voor de communicatie van uw gegevens aan derden (experten,
geneesheren, ...).
Uw geeft uw geneesheer toestemming om, in geval van overlijden, een verklaring over uw doodsoorzaak over te maken aan onze adviserende geneesheer. U hebt recht tot toegang en correctie van uw gegevens.

12. Correspondentie:
Allianz Global Assistance is gedomicilieerd in België, Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, en elke kennisgeving dient te geschieden op dit adres.
De voor u bestemde schriftelijke berichten worden geldig verzonden naar het adres dat in de Bijzondere Voorwaarden vermeld is of naar het adres dat u Allianz Global Assistance later meedeelt.

13. Rechtsregels – Rechtsmacht:
Dit contract wordt beheerst door zijn Algemene en Bijzondere Voorwaarden, de bepalingen van de wet betreffende de verzekeringen en het Belgisch recht. Elke felicitatie of klacht aangaande de diensten van Allianz Global Assistance kan bezorgd worden:
• per brief naar onze dienst kwaliteit;
• per fax: +32-2-290 65 26;
• per e-mail: quality@allianz-global-assistance.be.
Indien u, na de behandeling van uw klacht door onze diensten, ontevreden blijft en onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen, kunt u een beroep doen op de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, fax: +32-2-547 59 75.

II. ASSISTANCE PERSONEN

Allianz Global Assistance organiseert en betaalt het volgende.

1. U betaalt medische kosten, ten gevolge van uw ziekte of ongeval, u overkomen in het buitenland:
De terugbetaling van:
1.1. De buitenlandse medische kosten, na aftrek van de vergoedingen waarop u recht heeft bij de sociale zekerheid of de verzekering van uw ziekenfonds. In geval van hospitalisatie kan Allianz Global Assistance de medische kosten voorschieten.
1.2. Het plaatselijk vervoer in het buitenland, naar de dichtstbijzijnde geneesheer of het dichtstbijzijnde hospitaal voor het ontvangen van de eerste zorgen.
1.3. Het plaatselijk vervoer in het buitenland, per ziekenwagen, indien voorgeschreven door een geneesheer.
1.4. Het plaatselijk vervoer in het buitenland, van uw verzekerde reisgezellen om u in het hospitaal te bezoeken, tot 65 EUR.
1.5. In geval van een ongeval u overkomen in het buitenland, en op voorwaarde dat u reeds in het buitenland een geneesheer of tandarts heeft geraadpleegd en u in het buitenland medische kosten had: De medische nabehandelingskosten in het land van uw woonplaats tot 1 jaar na uw ongeval en tot maximaal 6.250 EUR/
verzekerde persoon, na aftrek van de vergoedingen waarop u recht heeft bij de sociale zekerheid of de verzekering van uw ziekenfonds.
Voor de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties is deze waarborg uitgesloten na een ongeval tijdens een deelname aan een sport of competitie waarin motorrijtuigen gebruikt worden (proeven, wedstrijden, rally’s, raids, ...) en de trainingen.
Deelname aan een sport of competitie waarin motorrijtuigen gebruikt worden is geheel uitgesloten in de andere formules.

2. Uw gezondheidstoestand, ten gevolge van uw ziekte of ongeval, vergt een transport of repatriëring:
2.1. Uw vervoer vanuit het ziekenhuis waar u geïmmobiliseerd bent naar uw woonplaats, naar het ziekenhuis dat het dichtst bij uw woonplaats gelegen is of naar het ziekenhuis dat beter geschikt is om u verder te behandelen. Het transport of de repatriëring gebeurt per ambulancevliegtuig, per vliegtuig in economy class, per ziekenwagen, of met elk ander geschikt vervoermiddel.
De repatriëring zal uitgevoerd worden onder medische begeleiding indien uw medische toestand dit vereist.
De beslissing tot, de wijze van transport of repatriëring, de keuze van het transportmiddel en de keuze van het ziekenhuis worden uitsluitend genomen door de medische dienst van Allianz Global Assistance, na overleg met de behandelende geneesheer ter plaatse, waarbij enkel uw gezondheidstoestand bepalend is.
2.2. Het vervoer van 1 verzekerde reisgezel om u te vergezellen tot uw woonplaats of tot aan het ziekenhuis.
2.3. De repatriëring van de verzekerde familieleden en van één verzekerde reisgezel indien deze laatste de reis alleen zou moeten verderzetten. Indien ze het verkiezen, vergoedt Allianz Global Assistance de extra kosten nodig om hun reis voort te kunnen zetten, tot maximaal de kosten die Allianz Global Assistance zou gehad hebben voor hun repatriëring.
2.4. Indien u om medische redenen niet kan zorgen voor de verzekerde minderjarige kinderen die u vergezellen en geen enkele reisgezel deze zorgen kan overnemen:
• Het vervoer heen en terug van een door de familie aangeduide persoon of een hostess vanaf zijn/haar woonplaats, om hulp te bieden aan de verzekerde minderjarige kinderen tijdens hun repatriëring;
• De vergoeding van maximaal 1 hotelnacht voor deze persoon;
• De repatriëring van de verzekerde minderjarige kinderen.

3. U moet uw verblijf, ten gevolge van uw ziekte of ongeval, op medisch voorschrift verlengen:
• De vergoeding van maximaal 7 hotelnachten voor u en 1 verzekerde reisgezel;
• Uw repatriëring, die van de vernoemde reisgezel en van de verzekerde familieleden.

4. U moet uw verblijf, ingevolge een staking van de transportonderneming die uw terugreis verzorgt, verlengen:
De vergoeding van maximaal 3 hotelnachten.

5. U moet uw verblijfsaccommodatie, ten gevolge van uw ziekte of ongeval, op medisch voorschrift verbeteren:
De vergoeding van maximaal 7 hotelnachten voor u en één verzekerde persoon.

6. U dient, ten gevolge van uw ziekte of ongeval, gehospitaliseerd te worden:
6.1. Forfaitaire compensatie:
Enkel voor de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties: Zolang u in het hospitaal dient te blijven betaalt Allianz Global Assistance u een forfaitaire vergoeding van 50 EUR per persoon per dag en dit vanaf de 2de dag hospitalisatie. Deze vergoeding is beperkt tot 1000 EUR per gehospitaliseerde persoon.
6.2. Minderjarigen op reis zonder hun ouders:
• Het vervoer heen en terug van uw ouders vanaf hun woonplaats, teneinde u te vervoegen in het ziekenhuis;
• De vergoeding van maximaal 7 hotelnachten voor uw ouders.
6.3. U dient meer dan 5 dagen in het ziekenhuis te verblijven en u bent alleen op reis:
• Het vervoer heen en terug van een door u aangeduide persoon of een familielid vanaf zijn woonplaats, teneinde u te vervoegen in het ziekenhuis;
• De vergoeding van maximaal 7 hotelnachten voor deze persoon.
6.4. U kan om medische redenen niet zorgen voor de verzekerde minderjarige kinderen die u vergezellen en geen enkele reisgezel kan de zorgen overnemen:
De dekking van artikel II.2.4. is van toepassing.

7. U moet voortijdig vanuit het buitenland naar uw woonplaats terugkeren:
• Wegens overlijden of ziekenhuisopname voor langer dan 48 uren, van:
- Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
- Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;
- Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;
- Enkel voor de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties: De persoon die door u werd aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden;
- Een van uw professionele medewerkers, indien uw aanwezigheid noodzakelijk is om hem te vervangen;
- De persoon die tijdens uw reis toezicht houdt op uw minderjarige kinderen of op elke mindervalide die bij u inwoont.
• Wegens de premature bevalling van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad.
Enkel voor de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties: Wegens de premature bevalling van de persoon die door u werd aangeduid in de
Bijzondere Voorwaarden. Onder premature bevalling wordt verstaan elke bevalling voor de 33ste week
van de zwangerschap.
• Verdwijning of kidnapping van:
- Uzelf;
- Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
- Elke persoon die met u in gezinsverband samenleeft;
- Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;
- Enkel voor de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties: De persoon die door u werd aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden.
• U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, wordt opgeroepen:
- Voor een orgaantransplantatie;
- Voor een onverwachte en niet-beroepshalve militaire herhalingsoefening;
- Voor de adoptie van een kind;
- Als getuige voor een rechtbank ingevolge een oproeping bij gerechtsbrief;
- Als jurylid voor het Hof van Assisen.
• U bent beroepsmilitair en u dient op militaire of humanitaire missie te vertrekken op voorwaarde dat deze missie niet voorzien was op het ogenblik van de boeking van de reis.
• Wegens zware stoffelijke schade aan uw woonplaats, tweede verblijfplaats of beroepslokalen terwijl u op reis bent op voorwaarde dat deze schade plots is opgetreden, niet te voorzien was en uw aanwezigheid door deze schade absoluut vereist is en niet kan worden uitgesteld.
De organisatie en vergoeding van:
- Ofwel uw repatriëring, die van de verzekerde familieleden en van 1 verzekerde reisgezel indien deze laatste de reis alleen zou moeten verderzetten;
- Ofwel het vervoer van 1 verzekerde persoon heen en terug. In dit geval moet de terugreis plaatsvinden binnen de 8 dagen na de repatriëring en vóór het einde van de voorziene reisduur.

8. Overlijden van een verzekerde persoon in het buitenland:
8.1. De vergoeding van de repatriëring van het stoffelijk overschot van de plaats van het overlijden naar de begraafplaats in het land van uw woonplaats. Hieronder vallen eveneens de zinken kist, de balseming en de douanekosten.
8.2. De vergoeding van de post mortem behandeling, lijkkist inbegrepen, tot 1.500 EUR/verzekerde persoon. In geen geval worden de kosten van de begrafenisplechtigheid en de teraardebestelling ten laste genomen door Allianz Global Assistance.
8.3. De vergoeding van de begrafenis- of crematiekosten ter plaatse in het buitenland tot 1.500 EUR/verzekerde persoon, indien de erfgenamen dit verkiezen. Hieronder vallen de post mortem behandeling en het kisten, de lijkkist, het plaatselijk vervoer van het stoffelijk overschot, de begrafenis of crematie met uitsluiting van de rouwdienst, en de repatriëring van de urne.
8.4. De organisatie en vergoeding van de repatriëring van de verzekerde familieleden en van 1 verzekerde reisgezel indien deze laatste de reis alleen zou moeten verderzetten.
8.5. De organisatie en vergoeding van psychologische bijstand onder de vorm van vijf sessies bij een erkend psycholoog of erkend psychotherapeut in België.

9. Overlijden van een verzekerde persoon tijdens een verplaatsing in het land van zijn woonplaats:
De vergoeding van de repatriëring van het stoffelijk overschot van de plaats van overlijden naar de begraafplaats in het land van zijn woonplaats. Allianz Global Assistance draagt niet bij in de kosten voor de lijkkist, de post mortem behandeling, de rouwdienst, de begrafenis of de crematie.

10. Opsporings- en reddingskosten in het buitenland
De vergoeding tot 3.750 EUR/verzekerde persoon van de werkingskosten van een reddings- of opsporingsdienst bij uw ongeval of verdwijning.
Enkel voor de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties: De vergoeding tot 6.250 EUR/verzekerde persoon van de werkingskosten van een reddings- of opsporingsdienst bij uw ongeval of verdwijning.

11. Skipas:
De terugbetaling van uw skipas naar rato van de niet-opgebruikte dagen tot 125 EUR, in geval van een breuk, uw repatriëring of hospitalisatie gedurende meer dan 48 uur, ingevolge uw ziekte of ongeval.

12. Sportactiviteiten en gehuurd sportmateriaal 
Enkel voor de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties: De terugbetaling van de afzonderlijk geboekte sportactiviteiten en gehuurd sportmateriaal op de plaats van uw reisbestemming naar rato van de niet-opgebruikte dagen tot 50 EUR per dag en tot 250 EUR per gezin, in geval van uw repatriëring of hospitalisatie gedurende meer dan 48 uur, ingevolge uw ziekte of ongeval.

13. Verloren, gestolen of gebroken geneesmiddelen, prothesen, brilglazen of contactlenzen in het buitenland:
De organisatie van hun vervanging en vergoeding van hun verzending. Dit gebeurt op voorwaarde dat zij onmisbaar zijn, dat gelijkwaardige alternatieven ter plaatse in het buitenland onbeschikbaar zijn en dat zij voorgeschreven werden door een geneesheer.
De geneesmiddelen en prothesen moeten erkend zijn door de sociale zekerheid van het land van uw woonplaats. Niettemin dient u het voorafgaandelijk akkoord van de medische dienst van Allianz Global Assistance te bekomen en kan de tussenkomst geweigerd worden indien ze strijdig is met de plaatselijke wetgeving. De aankoopprijs van deze zaken dient u aan Allianz Global Assistance terug te betalen binnen de 30 dagen na haar betaling.

14. Verloren of gestolen reisgoed in het buitenland:
De organisatie en vergoeding van de verzending van een koffer met persoonlijke voorwerpen. Deze dienen door een door u aangestelde persoon afgeleverd te worden bij Allianz Global Assistance.

15. Verloren of gestolen vervoerbiljetten:
De organisatie van uw repatriëring, mits voorafgaande betaling aan Allianz Global Assistance door u of een door u aangestelde persoon van de kosten van de repatriëring.

16. Verloren of gestolen identiteitspapieren (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, kentekenbewijs of visum) in het buitenland:
16.1. De terugbetaling van de administratieve kosten voor hun vervanging, op voorwaarde dat u alle vereiste formaliteiten vervulde in het buitenland, zoals aangifte bij de bevoegde instanties, politie, ambassade of consulaat.
16.2. Uw repatriëring indien u door dit voorval niet op de oorspronkelijk voorziene datum kan terugkeren.

17. Honden en katten:
Indien uw hond of uw kat, die u vergezelt in het buitenland, werd getroffen door een ziekte of ongeval heeft u recht op de vergoeding van de kosten van een dierenarts tot 65 EUR.

18. Onvoorziene uitgaven:
Indien u de kosten niet kunt dragen voor een onvoorziene uitgave kan Allianz Global Assistance het nodige geld in het buitenland tot uw beschikking stellen ten belope van maximum 2.500 EUR op voorwaarde dat deze som op de bankrekening van Allianz Global Assistance werd gestort en dat de uitgave nodig blijkt te
zijn ten gevolge van een verzekerde gebeurtenis waarvoor u met Allianz Global Assistance contact opnam.

19. Catastrofedekking
Enkel voor de formules World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties: Indien U uw verblijf in het buitenland moet verlengen ten gevolge van een natuurramp, een terroristische aanslag of een onaangekondigde staking waardoor uw voorziene terugreis op het geplande
tijdstip onmogelijk kan doorgaan vergoedt Allianz Global Assistance uw extra verblijfskosten (hotel en maaltijden) ter plaatse vanaf één bijkomende overnachting tot maximum 120 EUR per verzekerde persoon per dag, tot maximum vijf dagen en dit na het voorleggen van de originele bewijsstukken.

III. HOME ASSISTANCE

Allianz Global Assistance kan volgende diensten leveren.

1. Inlichtingendienst:
Allianz Global Assistance kan u helpen uw reis voor te bereiden door het geven van informatie over:
• De hygiënische en medische voorzorgsmaatregelen;
• De verplichte en aanbevolen inentingen;
• De administratieve formaliteiten voor reizigers, voertuigen en huisdieren;
• De adressen van buitenlandse consulaten en toerismebureaus in België, en van Belgische consulaten in het buitenland.
Deze inlichtingendienst is operationeel van maandag tot vrijdag van 09 tot 17 uur.
Deze inlichtingen worden enkel telefonisch aangevraagd en gegeven.

2. Uw niet-meereizend minderjarig kind moet worden gehospitaliseerd wegens ziekte of ongeval, tijdens uw verplaatsing in het buitenland:
De organisatie en vergoeding van uw repatriëring indien de behandelende geneesheer voorziet dat het kind langer dan 48 uren gehospitaliseerd moet blijven en indien uw voortijdige terugkeer gerechtvaardigd is door de ernst van de gezondheidstoestand van het kind.
Indien de toestand van het kind uw voortijdige terugkeer niet rechtvaardigt of indien u niet onmiddellijk kan terugreizen, zal de medische dienst van Allianz Global Assistance, na contact met de behandelende geneesheer, u op de hoogte houden van de evolutie van de gezondheidstoestand van uw kind.

3. Er ontstaat zware stoffelijke schade aan uw woonplaats terwijl u op reis bent:
Op voorwaarde dat deze schade plots is opgetreden, niet te voorzien was en uw aanwezigheid door deze schade absoluut vereist is en niet kan worden uitgesteld:
3.1. Uw repatriëring conform artikel II.7. van de waarborg “Assistance Personen”.
3.2. De reservatie en vergoeding van 1 hotelnacht voor u en elke verzekerde persoon die met u in gezinsverband samenleeft.
3.3. De organisatie en vergoeding van het vervoer per taxi van deze personen naar een hotel dat dicht bij uw woning gelegen is, indien zij zich niet met eigen middelen kunnen verplaatsen.
3.4. De organisatie en vergoeding van de bewaking van uw woning door een gespecialiseerde firma gedurende maximaal 48 uur, indien de in uw woning achtergebleven voorwerpen beschermd moeten worden tegen diefstal.
3.5. De vergoeding van de huurkosten van een bedrijfsvoertuig tot 250 EUR waarmee u de in uw woning achtergebleven voorwerpen verhuist.
3.6. De vergoeding van de kosten voor de oppas van uw minderjarige kinderen tot 65 EUR/dag gedurende maximaal 3 dagen.

4. U verliest de sleutels van uw woning, deze zijn gestolen of de sloten zijn beschadigd door een inbraakpoging:
Indien dit gebeurt terwijl u op reis bent: de organisatie en vergoeding van de verplaatsings- en depannagekosten van een slotenmaker tot 100 EUR. U dient uw hoedanigheid van bewoner van de woning te bewijzen.

IV. ASSISTANCE VOERTUIGEN

Allianz Global Assistance organiseert en betaalt het volgende.

1. Pechverhelping en sleping:
Uw voertuig wordt geïmmobiliseerd door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme:
1.1. De organisatie van en de vergoeding voor het sturen van een pechverhelper ter plaatse die uw voertuig probeert te herstellen.
1.2. Als deze pechverhelper uw voertuig niet ter plaatse kan herstellen, de organisatie en vergoeding van de sleping van het geïmmobiliseerde voertuig naar een dichtbijzijnde garage van het merk, of naar een andere, dichtbijzijnde garage indien het merk niet vertegenwoordigd is in de nabijheid van de plaats van immobilisatie.
1.3. Indien uw voertuig gesleept dient te worden, de organisatie en vergoeding van uw vervoer en dat van de verzekerde inzittenden naar die garage. De vergoeding door Allianz Global Assistance is beperkt tot 250 EUR/voertuig indien de sleping werd opgelegd of georganiseerd door een officiële instantie. De prijs van de onderdelen en de herstellingskosten blijven altijd voor uw rekening.

2. Vervoer & repatriëring:
Uw voertuig wordt geïmmobiliseerd door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme, kon niet op de plaats van immobilisatie worden hersteld en werd gesleept naar een dichtbijzijnde garage conform artikel IV.1. van deze Algemene Voorwaarden.
2.1. Allianz Global Assistance organiseert het volgende:
2.1.1. U wenst ter plaatse op de herstelling te wachten:
• Het vervoer van de verzekerde inzittenden van de garage van herstelling naar een dichtbijgelegen hotel;
• Bij het einde van de herstelling, het vervoer van deze personen van dat hotel naar die garage;
• De bijkomende hotelnachten van deze personen op de plaats van de herstelling tot het einde van de herstelling.
2.1.2. U wenst of dient uw voertuig ter plaatse te laten herstellen, en u wenst terug te keren naar uw woonplaats:
• Ofwel de repatriëring van de verzekerde inzittenden;
• Ofwel een vervangvoertuig categorie B voor deze repatriëring.
Bovendien:
• Ofwel het vervoer van de door u aangestelde persoon vanaf zijn woonplaats in het land van uw domicilie, teneinde het herstelde voertuig terug te brengen naar uw woonplaats – indien nodig één hotelnacht voor
deze persoon;
• Ofwel een vervangingschauffeur van Allianz Global Assistance, teneinde het herstelde voertuig terug te brengen naar uw woonplaats – indien nodig één hotelnacht voor deze persoon.
• Uw voertuig moet rijklaar zijn en voldoen aan de wettelijke voorschriften van de te doorkruisen landen.
2.1.3. U wenst of dient uw voertuig ter plaatse te laten herstellen, en u wenst verder te reizen naar uw bestemming:
• Ofwel het vervoer van de verzekerde inzittenden;
• Ofwel een vervangvoertuig categorie B voor dit vervoer.
• Bovendien het vervoer van de verzekerde inzittenden om het herstelde voertuig op te halen.
2.1.4. U wenst uw voertuig niet ter plaatse te laten herstellen, en u wenst terug te keren naar uw woonplaats:
• De repatriëring van uw voertuig;
• Ofwel de repatriëring van de verzekerde inzittenden ofwel een vervangvoertuig categorie B voor deze repatriëring.
2.1.5. U wenst uw voertuig niet ter plaatse te laten herstellen, en u wenst verder te reizen naar uw bestemming:
• De repatriëring van uw voertuig;
• Ofwel het vervoer van de verzekerde inzittenden ofwel een vervangvoertuig categorie B voor dit vervoer.
2.1.6. U dient uw wrak ter plaatse achter te laten, en u wenst terug te keren naar uw woonplaats of verder te reizen naar uw bestemming:
• Ofwel het achterlaten van het wrak, ofwel het transport om het wrak uit het land te vervoeren indien het wrak daar niet mag blijven;
• Ofwel het vervoer van de verzekerde inzittenden, ofwel een vervangvoertuig categorie B voor dit vervoer.
2.2. Allianz Global Assistance vergoedt het volgende:
2.2.1. Ten aanzien van uw voertuig:
• U dient uw voertuig ter plaatse te laten herstellen, indien uw voertuig werd geïmmobiliseerd:
- In een straal tot 150 km van uw woonplaats, en de immobiliteitsduur maximaal 4 uur bedraagt;
- In een straal van 150 km tot 400 km van uw woonplaats, en de immobiliteitsduur maximaal 24 uur bedraagt;
- Buiten een straal van 400 km van uw woonplaats, en de immobiliteitsduur maximaal 5 dagen bedraagt.
Indien uw voertuig werd geïmmobiliseerd in een ander geval kan u uw voertuig ter plaatse laten herstellen of Allianz Global Assistance organiseert de repatriëring van uw voertuig. De vergoeding van de repatriëring is beperkt tot de waarde van uw voertuig met als maximum de verkoopwaarde volgens Eurotax van uw voertuig
op het moment van de oproep. Als deze kostprijs meer bedraagt, kan Allianz Global Assistance uw voertuig repatriëren mits de betaling aan Allianz Global Assistance van voldoende waarborgen voor het verschil.
2.2.2. Ten aanzien van de personen: indien de immobiliteitsduur:
• Maximaal 4 uur bedraagt: de organisatie, maar geen vergoeding van de kosten;
• Meer dan 4 uur bedraagt: de vergoeding tot 65 EUR/verzekerde inzittende;
• Meer dan 24 uur bedraagt en uw voertuig werd geïmmobiliseerd buiten een straal van 150 km van uw woonplaats: de vergoeding tot 190 EUR/ verzekerde inzittende;
• Meer dan 5 dagen bedraagt en uw voertuig werd geïmmobiliseerd buiten een straal van 400 km van uw woonplaats: de vergoeding tot maximaal de kosten die Allianz Global Assistance zou ten laste hebben genomen voor de repatriëring van de verzekerde inzittenden, het vervoer van de door u of Allianz Global Assistance aangestelde persoon vanaf zijn woonplaats teneinde dit voertuig terug te brengen naar uw woonplaats, en indien nodig 1 hotelnacht voor deze persoon.
2.2.3. Indien u uw wrak ter plaatse diende achter te laten, en u terugkeerde naar uw woonplaats of verder reisde naar uw bestemming:
• Ten aanzien van het wrak: de vergoeding van de administratiekosten of de transportkosten tot 625 EUR;
• Ten aanzien van de personen: de vergoeding tot maximaal de kosten die Allianz Global Assistance zou ten laste hebben genomen voor de repatriëring van de verzekerde inzittenden.

3. Hulpverlening in geval van diefstal
3.1. Uw voertuig wordt tijdens een verplaatsing gestolen:
De organisatie en vergoeding van:
• Het vervoer van de verzekerde inzittenden van de plaats van de immobilisatie naar een dichtbijgelegen hotel;
• De bijkomende hotelnachten van deze personen op de plaats van de immobilisatie gedurende maximaal 2 nachten.
3.2. Uw voertuig wordt tijdens een verplaatsing gestolen, en niet teruggevonden binnen de 24 uur:
3.2.1. U wenst verder te reizen naar uw bestemming of u wenst terug te keren naar uw woonplaats:
• Ofwel de organisatie en vergoeding van het vervoer van de verzekerde inzittenden;
• Ofwel de terbeschikkingstelling en vergoeding van een vervangvoertuig categorie B tot maximaal de kosten die Allianz Global Assistance zou ten laste hebben genomen voor de repatriëring van de verzekerde
inzittenden.
3.2.2. Uw voertuig wordt rijklaar teruggevonden: indien dit gebeurt binnen de zes maanden na de diefstal en u niet schadeloos werd gesteld door een verzekeraar: de dekking van artikel IV.2.1.2. en het bijhorende IV.2.2.
in verband met de repatriëring van uw voertuig is van toepassing. 
3.2.3. Uw voertuig wordt niet-rijklaar teruggevonden binnen de zes maanden na de diefstal en u werd niet schadeloos gesteld door een verzekeraar:
• Indien u het voertuig wenst te recupereren: de dekking van artikel IV.2.1.4. en het bijhorende IV.2.2. in verband met de repatriëring van uw voertuig, is van toepassing;
• Indien u het voertuig wenst achter te laten: de dekking van artikel IV.2.1.6. en het bijhorende IV.2.2. in verband met het achterlaten van uw voertuig is van toepassing.

4. Wisselstukken in het buitenland:
Indien deze wisselstukken ter plaatse niet verkrijgbaar zijn, en onontbeerlijk zijn voor de goede werking van uw voertuig en voor de veiligheid van de passagiers:
De organisatie en vergoeding van hun verzending, beperkt tot de waarde van uw voertuig met als maximum de verkoopwaarde volgens Eurotax van uw voertuig op het moment van de oproep.
De aanvraag dient schriftelijk bevestigd te worden aan Allianz Global Assistance.
De prijs van de wisselstukken, de douane- en transitkosten die werden voorgeschoten, dient u binnen de 30 dagen volgend op de verzending aan Allianz Global
Assistance terug te betalen.

5. Stallingskosten:
De vergoeding van de stallingskosten van uw voertuig tot 65 EUR/verzekerd voertuig indien Allianz Global Assistance uw voertuig moet vervoeren of repatriëren.

6. Hulpverlening voor uw caravan of uw aanhangwagen:
Indien uw caravan of uw aanhangwagen door uw voertuig getrokken wordt gedurende een verplaatsing:
6.1. Dezelfde hulpverlening als voor uw voertuig (artikels IV.1. tot en met IV.5.), in geval van immobilisatie van uw caravan of uw aanhangwagen ingevolge pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme.
Indien u terugkeerde naar uw woonplaats en uw caravan of uw aanhangwagen ter plaatse werd hersteld: Alleen de terugbetaling van de brandstof tot 75 EUR om deze terug te brengen naar uw woonplaats.
6.2. De organisatie en vergoeding van de sleep-, transport- of repatriëringskosten in geval van:
• De repatriëring van uw trekkend voertuig op basis van artikel IV.2.1.4.;
• Het achterlaten van het wrak van uw trekkend voertuig op basis van artikel IV.2.1.6.
• De diefstal van uw trekkend voertuig conform artikel IV.3.2.

7. Hulpverlening voor uw plezierboot:
De organisatie en vergoeding van de repatriëring van uw plezierboot, onder de in artikel IV.6. vermelde omstandigheden, en indien:
• Ofwel uw verzekerde boot-aanhangwagen niet beschadigd of hersteld is en voor het vervoer geschikt is;
• Ofwel uw verzekerde boot-aanhangwagen gestolen werd of niet herstelbaar is, en u ter plaatse een vervangingsaanhangwagen ter beschikking stelt van Allianz Global Assistance.

V. COMPENSATIEREIS

1. De waarborg
Op voorwaarde dat u een reiscontract had, vergoedt Allianz Global Assistance u een nieuw reiscontract via dezelfde reisbemiddelaar. Dit gebeurt onder de vorm van een nominatieve, niet-overdraagbare waardebon die geldig blijft tot 18 maanden na het schadegeval. De tegenwaarde ervan zal uitbetaald worden tot maximaal de reissom/huurprijs die u heeft betaald voor het afgebroken reiscontract.
In verband met het verzekerde bedrag is artikel VII.2. van de waarborg “Annulering” van toepassing.

2. Toepassingsgebied:
2.1. U wordt om medische reden voortijdig gerepatrieerd wegens uw ziekte of uw ongeval:
Indien de repatriëring contractueel voorzien is en vergoed werd door Allianz Global Assistance of een andere assistancemaatschappij, biedt Allianz Global Assistance u een compensatiereis aan voor een bedrag gelijk aan het verzekerde bedrag.
2.2. Het totaal verlies van uw voertuig ten gevolge van een ongeval tijdens uw reis met uitzondering van de terugreis:
Allianz Global Assistance biedt u een compensatiereis aan voor een bedrag gelijk aan het verzekerde bedrag.
2.3. U wordt voortijdig om een andere reden gerepatrieerd:
Indien de repatriëring contractueel voorzien is en vergoed werd door Allianz Global Assistance of een andere assistancemaatschappij en indien deze maatschappij deze repatriëring voorafgaandelijk goedkeurde, biedt Allianz Global Assistance u een compensatiereis aan die berekend is naar rato van uw resterende nachten
vanaf het ogenblik dat Allianz Global Assistance of de andere assistancemaatschappij uw verzoek om repatriëring ontving, tot de laatste dag van de reisduur vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.

VI. BIJKOMENDE BEPALINGEN IN VERBAND MET DE WAARBORGEN ASSISTANCE PERSONEN, HOME  ASSISTANCE, ASSISTANCE VOERTUIGEN EN COMPENSATIEREIS

1. Achtergelaten goederen in het buitenland:
Allianz Global Assistance organiseert en betaalt het volgende in geval van een door dit contract verzekerde repatriëring of transporten indien geen enkele reisgezel de goederen kan terugbrengen:
1.1. Ten aanzien van uw voertuig, in geval van de artikels II.2., II.7., II.8. en II.9.: de dekking van artikel IV.2.1.2. en het bijhorende IV.2.2., in verband met de repatriëring van uw voertuig, is van toepassing.
1.2. Ten aanzien van uw caravan of uw aanhangwagen, in geval van de artikels II.2.,II.7., II.8. en II.9.: de dekking van artikel IV.6. in verband met de repatriëring van uw caravan of aanhangwagen, is van toepassing.
1.3. Ten aanzien van uw reisgoed en fiets: de organisatie en vergoeding van de vervoerkosten tot 190 EUR/verzekerde persoon, tenzij u uw achtergelaten voertuig zelf ophaalt.
1.4. Ten aanzien van uw hond of uw kat: de organisatie en vergoeding van het vervoer van deze dieren die u vergezellen, tot 190 EUR. De voor het vervoer nodige quarantaine- en/of dierenartskosten blijven te uwen laste.

2. Telecommunicatiekosten in het buitenland:
In geval van een door dit contract verzekerde hulpverlening: de terugbetaling van de noodzakelijke telecommunicatiekosten die u in het buitenland heeft gemaakt om uw tussenpersoon of Allianz Global Assistance te bereiken tot 125 EUR.

3. Juridische bijstand in het buitenland:
3.1. De vergoeding van de erelonen van uw expert, gerechtsdeurwaarder en advocaat ter plaatse tot 250 EUR/polis, ter vrijwaring van uw belangen ingevolge materiële schade aan uw voertuig door een verkeersongeval in het buitenland.
3.2. De vergoeding van de erelonen van uw expert ter plaatse tot 250 EUR/polis, tot vaststelling van foutieve herstellingen aan uw voertuig.
3.3. U wordt in het buitenland gerechtelijk vervolgd omwille van een ongeval: 
3.3.1. De vergoeding tot 1.250 EUR/verzekerde persoon van de erelonen van uw buitenlandse advocaat.
3.3.2. Het voorschieten van een in het buitenland te betalen strafrechtelijke borgsom, tot 12.500 EUR/verzekerde persoon, indien u door dit ongeval in het buitenland in de gevangenis opgesloten wordt of gevaar loopt opgesloten te worden. U dient deze som aan Allianz Global Assistance terug te betalen binnen de 30 dagen na haar betaling. Indien de plaatselijke overheid voor deze termijn de betaalde borgsom echter vrijgeeft, dient u deze onmiddellijk aan Allianz Global Assistance terug te betalen.

4. Het doorgeven van een dringende boodschap:
Indien u, in geval van uw ziekte of ongeval, vanuit het buitenland een dringende boodschap wenst door te geven aan uw familie of aan personen in uw directe omgeving in het land van uw woonplaats, doet Allianz Global Assistance het nodige om deze boodschap aan de betrokken personen over te maken.

5. Taalproblemen in het buitenland:
Indien u in het buitenland ernstige problemen ondervindt om de gesproken taal te verstaan in geval van een door dit contract verzekerde hulpverlening, staat Allianz Global Assistance u bij in de mate van de mogelijkheden. Indien in het kader van de verleende diensten een beroep moet worden gedaan op een tolk,
neemt Allianz Global Assistance de kosten ten laste tot 125 EUR.

6. Niet gewaarborgde hulpverlening:
Indien uw schadegeval niet gewaarborgd is door dit contract, kan Allianz Global Assistance u helpen uit menselijke overwegingen en onder bepaalde voorwaarden. In dit geval moeten alle kosten volledig en vóór de organisatie van de hulpverlening aan Allianz Global Assistance betaald worden.

VII. ANNULERING

1. De waarborg:
1.1. De terugbetaling van de door het reiscontract verschuldigde annuleringskosten, met uitsluiting van alle dossierkosten, wanneer u het reiscontract annuleert vóór de eigenlijke aanvang van het reisarrangement.
1.2. De terugbetaling van de wijzigingskosten (bijvoorbeeld: extra hotelkosten voor een éénpersoonskamer), beperkt tot de vergoeding in geval van annulering, indien u uw reis wijzigt vóór de eigenlijke aanvang van het reisarrangement.
1.3. De terugbetaling van uw huurprijs naar rato van het aantal personen, beperkt tot de vergoeding in geval van annulering van de huur, indien u niet deelneemt aan de reis, en uw reisgezellen de huur wel behouden.
Deze vergoeding wordt eveneens beperkt tot de extra kosten voor de omboeking naar een gelijkwaardige huur voor een kleinere capaciteit op hetzelfde domein en met dezelfde data, indien deze omboeking mogelijk was.
1.4. De terugbetaling van de reissom/huurprijs naar rato van de niet-genoten periode, beperkt tot de vergoeding in geval van annulering, indien u de reis te laat aanvangt.

2. Het verzekerde bedrag:
Het verzekerde bedrag is de reissom/huurprijs vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Dit moet gelijk zijn aan de reissom/huurprijs van het reiscontract. Indien het verzekerde bedrag lager is dan de reissom/huurprijs van het reiscontract, is Allianz Global Assistance slechts tot prestatie gehouden naar verhouding van het verzekerde bedrag tot deze reissom/huurprijs.
In geval van de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Annulering A la Carte is het maximumbedrag voor de schadeloosstelling 10.000 EUR/verzekerde persoon.
In geval van de Travel Selection (enkel van toepassing voor de waarborg “Compensatiereis”) en de Flight Selection (met of zonder exclusieve garanties) en indien er geen aanvullende waarborg “Annulering en Compensatiereis” werd onderschreven, wordt er geen rekening gehouden met de voorgenoemde evenredigheidsregel en zijn de maximumbedragen voor de schadeloosstelling:
• voor de Travel Selection (enkel van toepassing voor de waarborg “Compensatiereis”):
- voor reizen in het waarborggebied “Europa + Middellandse-Zeegebied”: 1.250 EUR/verzekerde persoon;
- voor reizen in het waarborggebied “Wereldwijd”: 1.875 EUR/verzekerde persoon.
• voor de Flight Selection:
- voor reizen in het waarborggebied “Europa + Middellandse-Zeegebied”: 625 EUR/verzekerde persoon;
- voor reizen in het waarborggebied “Worldwide”: 1.250 EUR/verzekerde persoon.

3. Toepassingsgebied:
Op voorwaarde dat de ingeroepen reden voor u een ernstig beletsel vormt zodat u uw geboekte reis onmogelijk kan ondernemen, kan u en elke verzekerde persoon die ten opzichte van u onder de definitie van de familiale formule valt, annuleren in de volgende gevallen:
3.1. Ziekte, ongeval of complicatie tijdens de zwangerschap van:
• Uzelf;
• Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
• Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;
• Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;
• Enkel voor de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties: De persoon die door u werd aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden;
• De persoon die tijdens uw reis uw beroepsactiviteiten overneemt, indien dit slechts 1 persoon betreft;
• De persoon die tijdens uw reis toezicht houdt op uw minderjarige kinderen of op elke mindervalide die bij u inwoont;
• De persoon bij wie u in het buitenland zou logeren, zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon waarmee hij gewoonlijk in gezinsverband samenleeft, of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad.
3.2. Overlijden van:
• Uzelf;
• Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
• Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;
• Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of elke minderjarige bloed- of aanverwant tot en met de derde graad;
• Enkel voor de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties: De persoon die door u werd aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden;
• De persoon die tijdens uw reis uw beroepsactiviteiten overneemt, indien dit slechts 1 persoon betreft;
• De persoon die tijdens uw reis toezicht houdt op uw minderjarige kinderen of op elke mindervalide die bij u inwoont;
• De persoon bij wie u in het buitenland zou logeren, zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon waarmee hij gewoonlijk in gezinsverband samenleeft, of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad.
• Enkel voor de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties: een familielid; 
alle reisgezellen kunnen hun reis annuleren wanneer zij allen bloed- of aanverwanten zijn van de overleden persoon.
3.3. Uw zwangerschap op zich en dit indien de reis voorzien was tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap en indien het verzekeringscontract voor het begin van de zwangerschap werd onderschreven.
Enkel voor de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties: Zwangerschap na kunstmatige inseminatie.
3.4. De premature bevalling van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad.
Enkel voor de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties: De premature bevalling van de persoon die door u werd aangeduid in de Bijzondere
Voorwaarden.
Onder premature bevalling wordt verstaan elke bevalling voor de 33ste week van de zwangerschap.
3.5. Zware stoffelijke schade aan uw woonplaats, tweede verblijfplaats of beroepslokalen, op voorwaarde dat deze schade plots is opgetreden, niet te voorzien was, en uw aanwezigheid door deze schade absoluut vereist is en niet kan worden uitgesteld.
3.6. Verdwijning of kidnapping van:
• Uzelf;
• Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
• Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;
• Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;
• Enkel voor de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties: De persoon die door u werd aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden.
3.7. Het openbaar vervoermiddel, uw persoonlijk voertuig of dat van uw reisgezel waarmee u zich naar het vertrekpunt van uw gereserveerd reisarrangement (transport, verblijf, ...) begeeft wordt tijdens dat traject of binnen de 5 dagen ervoor geïmmobiliseerd door een verkeersongeval, een panne, een brand, een diefstal
of vandalisme en kan niet meer rijklaar gemaakt worden zodat u uw vertrekpunt niet meer tijdig kan bereiken.
3.8. Het voertuig dat de transfer verzekert naar het vertrekpunt van uw gereserveerd reisarrangement wordt geïmmobiliseerd tijdens dat traject, loopt vertraging op of blijft in gebreke ten gevolge van een onverwachte, onaangekondigde gebeurtenis die niet te voorzien was, waardoor u het vertrek mist van het gereserveerde
transport uit uw reiscontract dat u naar uw eerste bestemming diende te brengen.
3.9. U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft wordt ontslagen als werknemer.
3.10. U sluit een arbeidscontract af voor een duur van tenminste 3 maanden op voorwaarde dat u:
• Ofwel als werkzoekende was ingeschreven bij de V.D.A.B. of een andere bevoegde overheid;
• Ofwel de afgelopen drie maand afstudeerde of uw opleiding beëindigde.
3.11. U bent beroepsmilitair en u dient op militaire of humanitaire missie te vertrekken en op voorwaarde dat deze missie niet te voorzien was op het ogenblik van de boeking van de reis.
3.12. U mag om medische redenen niet worden ingeënt of geïmmuniseerd, op voorwaarde dat dit door de plaatselijke autoriteiten verplicht is.
3.13. U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, wordt opgeroepen:
• Voor een orgaantransplantatie;
• Voor een onverwachte en niet-beroepshalve militaire herhalingsoefening;
• Voor een onverwachte missie voor een officiële humanitaire organisatie;
• Voor de adoptie van een kind;
• Als getuige voor een rechtbank ingevolge een oproeping bij gerechtsbrief;
• Als jurylid voor het Hof van Assisen.
3.14. Enkel voor de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties: Huwelijksreizen:
De annulering van uw burgerlijke huwelijksplechtigheid voor zover u ons daarvan een officieel document overmaakt.
3.15. Uw echtscheiding voor zover de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank werd ingeleid na de boeking van de reis en u ons daarvan een officieel document overmaakt.
3.16. Uw feitelijke scheiding voor zover één van beide duurzame partners van domicilie veranderde na de boeking van de reis en u ons daarvan een officieel document overmaakt.
3.17. U moet een herexamen afleggen, op voorwaarde dat dit plaatsvindt tijdens of binnen de 31 dagen na de reis, en dat uitstel van het herexamen onmogelijk is.
3.18. Enkel voor de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties: Uw vakantie wordt ingetrokken door uw werkgever omwille van het feit dat u een examen moet afleggen in het kader van uw professionele activiteiten. U dient ons hiervan een attest van uw werkgever over te maken.
3.19. Diefstal van uw identiteitsdocumenten of uw visum binnen de 48 uren voor vertrek op voorwaarde dat u deze diefstal bij de bevoegde instanties heeft aangegeven.
3.20. Het visum dat u nodig heeft om het gereserveerde reisarrangement te ondernemen wordt geweigerd.
3.21. De toegang tot het land van uw bestemming wordt u geweigerd, op voorwaarde dat u in het bezit bent van alle wettelijk vereiste documenten.
3.22. Het plotse overlijden van uw hond of kat binnen de 7 dagen voor uw vertrek mits voorlegging van een certificaat van overlijden door een dierenarts waaruit blijkt dat uw huisdier in goede gezondheid verkeerde op het moment van de boeking van de reis.
3.23. U wordt onverwacht uit uw huurwoning gezet op voorwaarde dat uw huurcontract bij de boeking van de reis nog niet was opgezegd door de eigenaar van de woning en op voorwaarde dat u de woning moet verlaten tussen de datum waarop de reis geboekt werd en 30 dagen na de datum waarop de terugreis oorspronkelijk
gepland was.
3.24. Een bejaarde bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad dient het rusthuis waar hij/zij verblijft onverwacht te verlaten binnen de 30 dagen voor de datum van vertrek zoals deze oorspronkelijk gepland was en u Allianz Global Assistance een schriftelijk attest van de instelling kan voorleggen.
3.25. Enkel voor de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties: Het cultureel of sportief evenement met publieke notoriteit op de plaats van uw reisbestemming dat het voorwerp van uw verblijft ter plaatse uitmaakt wordt geannuleerd.
3.26. Een reisgezel annuleert op basis van één van de voornoemde redenen zodat u alleen of met slechts 1 reisgezellen moet reizen.
Enkel voor de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties: Een reisgezel annuleert op basis van één van de voornoemde redenen zodat u alleen of
met slechts 3 reisgezellen moet reizen.

4. Forfaitaire vergoeding in geval van vertraging van uw lijnvlucht:
In geval uw lijnvlucht bij vertrek naar uw reisbestemming in het buitenland minimum 12 uur vertraging heeft opgelopen en op voorwaarde dat u een verklaring kan voorleggen van de bevoegde instanties van de luchthaven, keert Allianz Global Assistance u de forfaitaire som uit van 37,50 EUR/persoon vanaf 12 uur vertraging en 75 EUR/persoon vanaf 36 uur vertraging.
Deze waarborg is niet cumuleerbaar met een andere waarborg van dit contract.

VIII. REISGOED

1. Het verzekerde bedrag:
Het verzekerde bedrag is het bedrag vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. In geval van een Travel of Flight Selection is het verzekerde bedrag 1.250 EUR/ verzekerde persoon.
Enkel voor de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties is het verzekerde bedrag 2.000 EUR/verzekerde persoon.

2. De waarborg:
Allianz Global Assistance verzekert uw reisgoed tegen:
2.1. Diefstal.
2.2. Gedeeltelijke of totale beschadiging.
2.3. Niet aflevering door het openbaar vervoer, een private transportonderneming of de reisorganisator na hun bewaarneming.
2.4. Vertraging van de aflevering op de plaats van reisbestemming in het buitenland met minstens 12 uur door het openbaar vervoer, een private transportonderneming of de reisorganisator na hun bewaarneming.

3. De verzekering van het reisgoed tegen diefstal:
3.1. Als het reisgoed zich in een door u gebruikte personenwagen (geen cabriolet, mobilhome, 4x4-wagen of minibus) bevindt die met de sleutel werd afgesloten, waarvan de ruiten en het dak volledig dicht zijn en waar bij het reisgoed volledig uit het zicht is in de afgesloten, van een hoedenplank voorziene kofferruimte:
Tegen diefstal door gekenmerkte inbraak tussen 7 en 22 uur.
3.2. Als het reisgoed zich in uw hotelkamer of vakantiewoning bevindt: Tegen diefstal met gekenmerkte inbraak.
3.3. Als het reisgoed zich onder uw toezicht bevindt of door u wordt gedragen: Tegen diefstal gepleegd met fysiek geweld op de persoon.
3.4. Als de diefstal niet voldoet aan de voorgaande bepalingen van dit artikel: Indien de voorwerpen door u als een goede huisvader werden beschermd tegen diefstal.
Op een openbare plaats of een plaats die ook voor andere personen toegankelijk is dient u sowieso zelf steeds toezicht te houden op de voorwerpen.

4. De berekening van de schadevergoeding:
4.1. De schade wordt in eerste risico vergoed, en alle vergoedingen worden aan u uitbetaald.
4.2. De schadevergoeding wordt berekend op basis van de prijs die u heeft betaald bij de aankoop van de verzekerde voorwerpen, rekening houdend met de minderwaarde ingevolge ouderdom of slijtage.
4.3. Bij gedeeltelijke beschadiging wordt alleen de herstelling van het voorwerp vergoed, met uitsluiting van expertise- en vervoerkosten.
4.4. De schadevergoeding kan niet hoger liggen dan de prijs die u heeft betaald bij de aankoop van het verzekerde voorwerp. Allianz Global Assistance vergoedt enkel de werkelijk geleden schade. Er wordt ook geen rekening gehouden met onrechtstreeks geleden schade.
4.5. Indien het reisgoed na diefstal of definitieve niet-aflevering wordt teruggevonden, dient u Allianz Global Assistance de reeds ontvangen vergoeding terug te betalen, onder eventuele aftrek van de vastgestelde en verzekerde schade.
4.6. De schadevergoeding is beperkt tot het verzekerde bedrag. De schadevergoeding is eveneens beperkt tot:
• 30% van het verzekerde bedrag per verzekerde persoon (50% van het verzekerde bedrag per verzekerde persoon voor de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met
exclusieve garanties) voor:
- Elk voorwerp afzonderlijk;
- Alle waardevolle voorwerpen samen (zie ook artikel XI.6.1.1.);
- Alle sportmateriaal en sportuitrusting samen;
- Alle schade te wijten aan het breken van reisgoed;
- Alle schade te wijten aan diefstal van of uit een huurwagen;
- Alle schade te wijten aan diefstal die valt onder artikel VIII.3.4. •De administratieve kosten tot 125 EUR/verzekerde persoon voor de vervanging van alle identiteitspapieren (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, kentekenbewijs of visum), bank-, krediet- en magnetische kaarten samen;
• De strikt noodzakelijke aankopen tot 20 % van het verzekerde bedrag per verzekerde persoon, in geval van het artikels VIII.2.4. Indien dit reisgoed nadien definitief verloren blijkt te zijn, zal deze vergoeding in mindering worden gebracht van de schadeloosstelling die u dan zal ontvangen.

IX. KAPITAAL REISONGEVALLEN

1. Het verzekerde bedrag is het bedrag vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
In geval van een Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection, Flight Selection (met of zonder exclusieve garanties) en Travel Selection is het verzekerde bedrag 12.500 EUR/verzekerde persoon.

2. De waarborg:
2.1. In geval van overlijden ingevolge een ongeval en binnen een termijn van 1 jaar na het ongeval, wordt het verzekerde bedrag betaald aan de begunstigde met naam aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden of bij ontstentenis aan de wettelijke erfgenamen, na aftrek van de schadevergoeding die eventueel reeds zou uitgekeerd zijn voor blijvende invaliditeit ingevolge het ongeval. Voor de kinderen jonger dan 15 jaar wordt het verzekerde bedrag vervangen door de vergoeding van de begrafeniskosten tot 1.875 EUR/verzekerde persoon.
2.2. In geval van blijvende invaliditeit ingevolge een ongeval, wordt het verzekerde bedrag u evenredig met de graad van uw blijvende fysiologische invaliditeit uitbetaald. Deze graad wordt bepaald vanaf de dag van de consolidatie en ten laatste 3 jaar na het ongeval, volgens het officiële Belgische Barema voor Invaliditeit.
De kapitalen voorzien voor overlijden en blijvende invaliditeit kunnen niet worden gecumuleerd.

X. UW VERPLICHTINGEN BIJ EEN SCHADEGEVAL

1. Sancties bij niet-nakoming van uw verplichtingen:
Indien u uw verplichtingen niet nakomt en er hierdoor een nadeel ontstaat voor Allianz Global Assistance kan deze haar prestatie verminderen met het door haar geleden nadeel.
Het met bedrieglijk opzet niet nakomen van uw verplichtingen geeft steeds aanleiding tot het verlies van alle rechten op alle verzekeringsprestaties.

2. Algemene verplichtingen:
2.1. De communicatie van schadegevallen bijstand (Home, Personen en Voertuigen):
In geval van een mogelijk schadegeval onmiddellijk – na ontvangst van de dringende eerste medische hulp – Allianz Global Assistance contacteren en zich schikken naar haar instructies:
Telefoneren (24 uur op 24) naar het nummer +32-2-290.61.00, of uw bericht per fax doorsturen (24 uur op 24) naar het nummer +32-2-290.61.01.
Elke hulpverlening, elke kost of elke dienstverlening geeft maar recht op een vergoeding indien het voorafgaandelijk akkoord werd gevraagd aan Allianz Global Assistance en Allianz Global Assistance hiervoor haar toestemming heeft gegeven door middel van de toekenning van een dossiernummer.
Alleen voor uw ambulante medische kosten waarvan het totaal bedrag minder is dan 250 EUR, dient u geen voorafgaandelijk akkoord van Allianz Global Assistance te hebben.
2.2. De schriftelijke communicatie van schadegevallen Compensatiereis, Annulering,
Reisgoed en Kapitaal Reisongevallen:
Zodra mogelijk, en in elk geval binnen de 7 kalenderdagen, het schadegeval schriftelijk aan Allianz Global Assistance melden.
2.3. Het verstrekken van nuttige inlichtingen:
Zonder verwijl, en in elk geval binnen de 30 dagen, Allianz Global Assistance alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen.
2.4. Medische objectivering van lichamelijk letsel:
De ziekte, of het letsel in geval van ongeval, medisch laten objectiveren. 
2.5. Kosten naar aanleiding van een lichamelijk letsel:
Zowel in het land van uw woonplaats als tijdens uw verblijf in het buitenland moet u de nodige maatregelen nemen om uw kosten te kunnen terugvorderen bij de sociale zekerheid en bij elke verzekeringsinstelling.
2.6. Inlichtingen in geval van een lichamelijk letsel:
De nodige maatregelen nemen om Allianz Global Assistance de medische informatie in verband met de betrokken persoon te bezorgen. De geneesheren van Allianz Global Assistance bovendien toelaten de medische informatie in verband met de betrokken persoon in te winnen. De door Allianz Global Assistance aangestelde geneesheer tevens toelaten de betrokken persoon te onderzoeken.
2.7. Het bewijs van materiële schade:
Allianz Global Assistance de originele bewijsstukken van de omstandigheden, van de gevolgen en van uw schade overmaken.
In geval van diefstal of vandalisme, onmiddellijk een proces-verbaal laten opmaken door de dichtstbijzijnde gerechtelijke overheid waar de feiten zich voordeden of door u werden vastgesteld.
Verder, zowel bij de aflevering als bij de ophaling van uw voertuig, steeds een gedetailleerd verslag op laten maken met betrekking tot de staat van uw voertuig indien dit door Allianz Global Assistance vervoerd of gerepatrieerd wordt om latere betwistingen uit te sluiten.
2.8. De gevolgen van schadegevallen beperken:
Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te beperken.
2.9. Omstandigheden voor de beoordeling van het risico door Allianz Global Assistance:
De verzekeringnemer is verplicht, zowel bij het afsluiten als tijdens de loop van dit contract, alle bestaande, nieuwe of gewijzigde omstandigheden mee te delen die hem bekend zijn en die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door Allianz Global
Assistance.
2.10. Andere verzekeringen:
Indien u geniet van andere verzekeringen voor hetzelfde risico, dient u Allianz Global Assistance de waarborgen en de identiteit van de verzekeraars mee te delen.

3. Uw verplichtingen in het kader van de waarborg “Annulering”:
Naast de algemene verplichtingen vermeld in vorig artikel, dient u uw reiscontract te annuleren zodra er een voorval is dat uw reis zou kunnen verhinderen, zodat de gevolgen van de annulering beperkt zouden blijven.
Tenslotte dient u de ziekte, of het letsel in geval van ongeval, medisch te laten objectiveren voor de  annulering.

4. Uw verplichtingen in het kader van de waarborg “Reisgoed”:
• In geval van diefstal: onmiddellijk een proces-verbaal laten opmaken door de dichtstbijzijnde gerechtelijke overheid waar de diefstal zich voordeed of door u werd vastgesteld, de inbraaksporen laten vaststellen, en het bewijs ervan aan Allianz Global Assistance leveren.
• In geval van diefstal in een hotel dient u ook onmiddellijk klacht neer te leggen bij de hoteldirectie, en het bewijs ervan aan Allianz Global Assistance leveren.
• In geval van totale of gedeeltelijke beschadiging: de bevoegde instantie of de verantwoordelijke onmiddellijk een geschreven verslag laten opmaken en het bewijs ervan aan Allianz Global Assistance te leveren.
• In geval van diefstal, niet-aflevering, laattijdige aflevering, totale of gedeeltelijke beschadiging, van voorwerpen vervoerd door een transportonderneming: De vervoerder onmiddellijk – en in elk geval binnen de termijn bepaald door het vervoercontract – in gebreke stellen, van het bevoegde personeel van de
onderneming eisen dat een tegensprekelijke vaststelling wordt opgemaakt, en het bewijs ervan aan Allianz Global Assistance leveren.
• Op aanvraag dient u het beschadigde reisgoed op uw kosten aan Allianz Global Assistance over te maken. 

5. Uw verplichtingen in het kader van de waarborg “Kapitaal Reisongevallen”:
Elke begunstigde dient een overlijden onmiddellijk schriftelijk mee te delen aan Allianz Global Assistance opdat Allianz Global Assistance, indien zij dat wenst, vóór de begrafenis of crematie een autopsie zou kunnen laten uitvoeren door een geneesheer van haar keuze.

XI. UITGESLOTEN SCHADEGEVALLEN

1. Algemene uitsluitingen:
Zijn, naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van de betreffende waarborg, van de waarborg uitgesloten:
1.1. Alle ziektes of ongevallen die bestonden op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg. Is echter niet uitgesloten: een niet te voorzien recidief of niet te voorziene complicatie, na de inwerkingtreding van de betreffende waarborg, van een ziekte of een ongeval die bestond op het ogenblik van de aanvang van de waarborg, indien deze ziekte of de gevolgen van het ongeval stabiel was/waren gedurende 2 maanden voor de aanvang van de waarborg, en er geen therapie werd ingesteld of aangepast gedurende de 2 maanden voor de aanvang van de waarborg.
Als uitzondering op het voorgaande is deze uitsluiting niet van toepassing op:
• de formules Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties voor alle waarborgen;
• de formule Exclusive World Selection voor de waarborg Annulering.
1.2. Psychische, psychosomatische of zenuwstoornissen, behalve indien er op het ogenblik van het schadegeval een bestendig verblijf is van meer dan 7 opeenvolgende dagen in een verplegingsinstelling.
1.3. Alle omstandigheden behalve ziektes, die bekend of aanwezig waren op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg, waardoor het schadegeval redelijkerwijze te verwachten was.
1.4. Overmatig gebruik van geneesmiddelen, gebruik van drugs, verdovende of opwekkende middelen, dronkenschap of alcoholisme.
1.5. Opzettelijke of vrijwillige handelingen behalve zelfmoord en zelfmoordpoging.
1.6. Deelname aan weddenschappen, misdaden of vechtpartijen, behalve in geval van wettige zelfverdediging.
1.7. Deelname, beroepshalve of uit hoofde van een bezoldigd contract, aan om het even welke sport of competitie, en de trainingen.
1.8. Elke deelname aan een sport of een competitie waarin motorrijtuigen gebruikt worden (proeven, wedstrijden, rally’s, raids, ...), en de trainingen.
Als uitzondering op het voorgaande is deze uitsluiting niet van toepassing op de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties.
1.9. Werkzaamheden waaraan bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren zijn verbonden.
1.10. Staking, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling, of het vrijwillig veronachtzamen van wettelijke of officiële bepalingen.
1.11. Oorlog, burgeroorlog, opstand, revolutie of oproer; tenzij in het buitenland, indien het schadegeval zich voordoet gedurende de eerste 14 dagen vanaf het begin van dit voorval in het land waar u verblijft, en indien u door dit voorval werd verrast.
1.12. Terroristische aanslagen behalve voor de repatriëring en de medische kosten minder dan 2.500 EUR en behalve voor de waarborg catastrofedekking.
1.13. Vertragingen of het niet nakomen van overeengekomen diensten, in geval van overmacht, niet te verwachten voorval, staking, burgeroorlog of oorlog, oproer, volksopstand, beslissing van de overheid, beperking van het vrij verkeer, radioactieve straling, explosie, sabotage, kaping, of terrorisme.
1.14. Alle hulpverleningen, transporten, repatriëringen, herstellingen en slepingen worden met uw akkoord en onder uw controle uitgevoerd. Alleen de dienstverlener zelf is verantwoordelijk voor de door hem uitgevoerde prestaties.
1.15. Epidemieën en quarantaine.
1.16. Alle gevolgen van de in dit contract vermelde uitsluitingen.

2. Uitsluitingen in het kader van de waarborgen “Assistance Personen” en “Home Assistance”:
Zijn, naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van de betreffende waarborg, van de waarborg uitgesloten:
2.1. Kuren, heliotherapie, dieetbehandelingen, preventieve geneeskunde, check-up, periodieke controle- of observatieonderzoek, contraceptie, prothesen, optiekkosten, brillen, brilglazen, contactlenzen, krukken, medische apparaten, inenting en entstoffen.
2.2. Esthetische ingrepen of behandelingen, tenzij ze medisch noodzakelijk zijn door een lichamelijk letsel ingevolge een ongeval.
2.3. Diagnose, behandeling en medicatie, die niet erkend zijn door de sociale zekerheid van het land van uw woonplaats (bijvoorbeeld: België: R.I.Z.I.V.).
2.4. Zwangerschap, tenzij in geval van duidelijke en onvoorspelbare complicaties. Alle schadegevallen na 26 weken zwangerschap, vrijwillige zwangerschapsonderbreking, of de bevalling en de ingrepen die eruit voortvloeien zijn in ieder geval van de waarborg uitgesloten.
2.5. Voor de formules Exclusive World Selection, Exclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties: De medische nabehandelingskosten in het land van uw woonplaats na een ongeval tijdens een deelname aan een sport of een competitie waarin motorrijtuigen gebruikt worden (proeven, wedstrijden, rally’s, raids,...), en de trainingen. Deelname aan een sport of competitie waarin motorrijtuigen gebruikt worden is geheel uitgesloten in de andere formules.

3. Uitsluitingen in het kader van de waarborg “Assistance Voertuigen”:
Zijn, naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van de betreffende waarborg, van de waarborg uitgesloten:
3.1. Technische stoornis tijdens uw verplaatsing, die op het moment van het vertrek vanuit uw woonplaats bekend was; slechte staat van het voertuig; gebrekkig onderhoud van het voertuig; herhaalde pech of verergering van de pech, ingevolge het niet herstellen van het voertuig; het systematisch terugroepen van een serie voertuigen.
3.2. Gewone onderhoudskosten en -werken; brandstofkosten en -pech; kosten van onderdelen en wisselstukken; herstellingskosten; kosten door sleutelproblemen, tenzij in geval van het in de wagen binnensluiten van een voertuigsleutel.
3.3. Douane-, transit- en tolkosten, taksen, boetes en restaurantkosten.
3.4. Diefstal, verlies of beschadiging van het verzekerde voertuig, de vervoerde voorwerpen, onderdelen, accessoires of reisgoed, opgelopen tijdens een herstelling, sleping, transport of repatriëring. Alleen de pechverhelper, de hersteller of de vervoerder is aansprakelijk voor de door hem uitgevoerde prestaties.
3.5. Het stopzetten van de productie van wisselstukken door de constructeur, de onbeschikbaarheid van de wisselstukken of elke vertraging te wijten aan de vervoerder van wisselstukken.
3.6. Verzending van een motor.

4. Uitsluitingen in het kader van de waarborg “Compensatiereis”:
Zijn, naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van de betreffende waarborg, van de waarborg uitgesloten:
4.1. De repatriëring in geval van immobilisatie van een voertuig, indien dit voertuig in minder dan 5 dagen herstelbaar is.
4.2. De verplaatsingen in het kader van uw professionele activiteiten.

5. Uitsluitingen in het kader van de waarborg “Annulering”:
Zijn, naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van de betreffende waarborg, van de waarborg uitgesloten:
5.1. Dossierkosten.
5.2. De normale bevalling en de ingrepen die verband houden met het normale verloop van een zwangerschap.
5.3. Ontslag om dringende redenen.

6. Uitsluitingen in het kader van de waarborg “Reisgoed”:
6.1. Niet-verzekerde voorwerpen
Zijn, naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van de betreffende waarborg, van de waarborg uitgesloten:
6.1.1. Waardevolle voorwerpen, tenzij:
• In geval van diefstal gepleegd met fysiek geweld op de persoon terwijl de waardevolle voorwerpen zich onder uw toezicht bevinden of door u worden gedragen;
• In geval van diefstal uit de in de muur ingebouwde safe van uw hotelkamer of vakantiewoning, of uit de in de muur ingebouwde centrale safe van het hotel of het vakantiedomein waarin u de waardevolle voorwerpen in bewaring gaf, indien er gekenmerkte inbraak is in de safe.
6.1.2. Munten, bankbiljetten, cheques, andere waardepapieren, reisbiljetten, foto’s, postzegels, alle documenten of bewijzen, sleutels.
6.1.3. Schoonheidsproducten.
6.1.4. Fietsen, tenten, zeilplanken, materiaal voor diepzeeduiken, en de voorwerpen die door artikel I.1.17. niet als reisgoed worden beschouwd; alsmede hun onderdelen en toebehoren. De hierin of hierop zonder toezicht achtergelaten voorwerpen zijn eveneens uitgesloten.
6.1.5. Muziekinstrumenten, tapijten, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, verzamelingen.
6.1.6. Prothesen, krukken, rolstoelen en medische apparaten.
6.1.7. Brillen, zonnebrillen, brilglazen, contactlenzen, behalve als die vernietigd of beschadigd zijn ingevolge een ongeval met lichamelijk letsel.
6.1.8. Gsm, hardware en software.
Als uitzondering op het voorgaande is deze laatste uitsluiting niet van toepassing op de formules Exclusive World Selection, Eclusive Europe Selection en Flight Selection met exclusieve garanties.
6.2. Uitsluitingen:
Zijn, naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van de betreffende waarborg, van de waarborg uitgesloten:
6.2.1. Bestaande gebreken van het reisgoed.
6.2.2. Het weglopen van vloeistoffen, vette materialen, kleurstoffen of bijtende producten, die bij het reisgoed horen.
6.2.3. Beschadiging van breekbaar reisgoed zoals aardewerk, voorwerpen in glas, porselein en marmer.
6.2.4. Beschadiging van de buiten een gebouw en zonder toezicht achtergelaten voorwerpen.
6.2.5. Het verlies, het vergeten of het zoek raken van reisgoed, tenzij in geval van de artikels VIII.2.3. en VIII.2.4.
6.2.6. Krassen en schrammen toegebracht op reiskoffers, reiszakken en verpakkingen tijdens het transport.
6.2.7. Waardevolle voorwerpen vervoerd door de luchtvaartmaatschappij.

7. Uitsluitingen in het kader van de waarborg “Kapitaal Reisongevallen”:
Zijn, naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van de betreffende waarborg, van de waarborg uitgesloten:
7.1. Personen ouder dan 75 jaar.
7.2. Sporten met een motorvoertuig of –boot, vliegsporten, parachutespringen, solozeilen, alpinisme, gletsjertochten zonder gids, skispringen, skizeilen, speedskiën, ijshockey, bobslee, skeleton, gevechtssporten, speleologie.
7.3. Epidemieën, infecties, vergiftiging, milieuvervuiling of natuurrampen.
7.4. Zonnesteek, bevriezing of bloedaandrang, behalve indien dit feit het gevolg is van een verzekerd ongeval.
7.5. Luchtreizen, tenzij als betalend passagier met een toestel erkend voor openbaar vervoer van reizigers.
7.6. Gebruik van tweewielige gemotoriseerde landvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 49 cc.
7.7. Abdominale en laagabdominale hernia.
7.8. Oorlog, invasie, daden van buitenlandse vijanden, gijzeling, militaire acties, burgeroorlog, opstand, revolutie, oproer, militaire of wederrechtelijke macht, krijgswet, militaire oefenperiodes, mobilisaties, wederoproepingen en brandweeroefeningen.

8. Uitsluitingen in het kader van de waarborg ‘Catastrofedekking’
8.1. Alle omstandigheden waar de verantwoordelijkheid van een deskundige uit de reissector, reisagent, transportmaatschappij (vliegtuigen, boten, treinen, bussen, …) touroperator kan ingeroepen worden.
8.2. Vooraangekondigde stakingen.
8.3. IJslandse vulkanen.

02_AGA_01_n_07-16_b

Uw contract bestaat uit twee delen:
• “De Algemene Voorwaarden” beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer.
• “De Bijzondere Voorwaarden” beschrijven de persoonlijke gegevens van uw contract, waaronder de waarborgen die u heeft afgesloten.


Bijstand:
+32 2 290 61 00
Administratie:
+32 2 290 64 68
tcc@allianz-global-assistance.be
www.allianz-global-assistance....

top