02_AA_exclusive selection europe_01_n_20190108

Logo Allianz Assistance

ALGEMENE VOORWAARDEN : tijdelijk contract

Exclusive Europe Selection 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 

1. Definities: 

Dit contract verstaat onder:
1.1. De verzekeraar: AWP P&C S.A. – Belgian branch (verder in de tekst genoemd: Allianz Assistance), Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, toegelaten onder het codenummer 2769 – ondernemingsnummer: 0837.437.919. AWP P&C S.A.- Belgian Branch is het Belgische bijhuis van de Franse verzekeraar AWP P&C S.A., rue Dora Maar 7 te 93400 Saint-Ouen, RCS Bobigny 519 490 080.
1.2. De verzekeringnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die dit contract heeft afgesloten met de verzekeraar.
1.3. De verzekerde personen: De natuurlijke personen met naam vermeld in de rubriek “Verzekerde Personen” van de Bijzondere Voorwaarden. Zij dienen gedomicilieerd te zijn in België of Luxemburg en er gewoonlijk minstens 9 maanden per jaar te verblijven. Deze formule verzekert eveneens:
• De meereizende minderjarige kinderen - met een maximum van 2 - die geen deel uitmaken van het verzekerde gezin en waarvan de ouders niet meereizen, indien het verzekerde gezin uit minimum drie verzekerde personen bestaat;
• Hun meereizende minderjarige kinderen uit een ontbonden huwelijk die niet onder hetzelfde dak wonen;
• Hun meereizende minderjarige kleinkinderen die niet onder hetzelfde dak wonen en waarvan de ouders niet meereizen. In de Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de verzekerde personen door gebruik te maken van de termen “u” of “uw”.
1.4. De verzekerde voertuigen: De voertuigen van maximum 10 jaar oud, vermeld in de rubriek “Verzekerde Voertuigen” van de Bijzondere Voorwaarden, voor zover het:
• Personenwagens of motorhomes betreft van minder dan 3,5 ton H.T.G.;
• Caravans of aanhangwagens betreft van minder dan 3,5 ton H.T.G., indien deze bij de verplaatsing getrokken worden door een verzekerd voertuig;
• Moto’s met een cilinderinhoud van meer dan 125 cm3 betreft. Zijn uitgesloten:
• Huurvoertuigen, behalve leasingvoertuigen en voertuigen gehuurd voor een periode van minstens 6 maand;
• Voertuigen met meer dan 8 plaatsen, bestuurder inbegrepen;
• Voertuigen bestemd voor het bezoldigd vervoer van personen of goederen;
• Voertuigen voorzien van transit-, handelaars- of proefrittenplaten;
• Residentiële caravans;
• Aanhangwagens waarvan de afmetingen - lading inbegrepen - 6 meter lengte, 2,5 meter breedte of 2,5 meter hoogte overtreffen.
In de Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar het verzekerde voertuig door gebruik te maken van de termen “uw voertuig”, “uw caravan” of “uw aanhangwagen”.
1.5. De verzekerde inzittenden: De verzekerde personen die meerijden in uw voertuig. Tevens elke persoon die gratis met u meerijdt in uw voertuig, indien deze persoon met u deelneemt aan een gezamenlijke reis en reeds verzekerd is door een waarborg “Assistance Personen” bij Allianz Assistance. Het aantal verzekerde inzittenden mag het maximaal aantal te vervoeren personen door de constructeur voorzien, niet overschrijden.
1.6. Immobiliteitsduur: De duur tussen de ontvangst door Allianz Assistance van uw eerste oproep, en het einde van de herstelling van het voertuig conform de duurtijd van herstelling die in overleg met de garagehouder werd bepaald.
1.7. Woonplaats - Woning: Het domicilie, dat zich in een lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland dient te bevinden, met uitsluiting van de gebieden die geen deel uitmaken van geografisch Europa.
1.8. Reisgezel: De persoon met wie u een gezamenlijke reis heeft gereserveerd en wiens aanwezigheid noodzakelijk is voor het goede verloop van de reis.
1.9. Reiscontract: De overeenkomst met een professionele reisorganisator of een professioneel verhuringsorganisme, tot levering van een reisarrangement, met u in de hoedanigheid van reiziger en/of huurder. De overeenkomst dient te voldoen aan de wettelijke bepalingen die erop betrekking hebben.
1.10. Verzekerde familieleden: De volgende personen, indien zij door dit contract zijn verzekerd:
• Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
• Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;
• Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad.
1.11. Minderjarige kinderen: Kinderen jonger dan 18 jaar.
1.12. Ziekte: Een stoornis in de gezondheidstoestand, te wijten aan een andere oorzaak dan een ongeval en die vastgesteld en gediagnosticeerd werd door een geneesheer.
1.13. Ongeval:
1.13.1. In geval van de waarborgen “Annulering”, “Assistance Personen”, “Compensatiereis” en “Kapitaal Reisongevallen”: Een plotse, uitwendige gebeurtenis, buiten uw wil, die een lichamelijk letsel veroorzaakt dat vastgesteld en gediagnosticeerd werd door een geneesheer.
1.13.2. In geval van de waarborg “Assistance Voertuigen”: Een plotse, uitwendige gebeurtenis, buiten uw wil, die de immobilisatie van uw voertuig veroorzaakt.
1.13.3. In geval van de andere bepalingen: Een plotse, uitwendige gebeurtenis, buiten uw wil, die schade veroorzaakt.
1.14. Repatriëring: De terugkeer naar uw woonplaats.
1.15. Medische Kosten: Indien zij het gevolg zijn van een voorschrift door een geneesheer of een tandarts:
• De medische honoraria;
• De opname- en behandelingskosten bij hospitalisatie;
• De kosten van geneesmiddelen;
• De kosten van tandheelkundige zorgen tot maximaal 250 EUR/verzekerde persoon;
• De kosten van kinesitherapie tot maximaal 250 EUR/verzekerde persoon.
1.16. Pech: Een plotse mechanische, elektrische of elektronische stoornis die uw voertuig immobiliseert.
1.17. Reisgoed: Alle roerende voorwerpen die uw eigendom zijn en die u voor uw persoonlijk gebruik tijdens de reis met u meeneemt, of die u tijdens de reis aankoopt om met u terug mee te brengen. Worden niet als reisgoed beschouwd: motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, motorhomes, water- en luchtvaartuigen, dieren, handelswaar, wetenschappelijk materiaal en materiaal voor onderzoek, bouwmaterialen, meubels en voedingsmiddelen.
1.18. Gekenmerkte inbraak: Het zich toegang verschaffen tot een slotvast afgesloten ruimte met achterlating van duidelijk zichtbare inbraaksporen.
1.19. Waardevolle voorwerpen: Juwelen; edelmetalen; edelstenen parels; uurwerken; verrekijkers; foto-, film- en videotoestellen; toestellen voor het opnemen, doorgeven en weergeven van signalen, klank of beeld; hardware; mobiele telefoons; bontmantels; lederen kledingstukken en jachtgeweren; alsmede de onderdelen en toebehoren van al deze voorwerpen. Deze voorwerpen worden geacht bewijsbaar eigendom te zijn van één enkele persoon. 

2. Het voorwerp van dit contract: 

Binnen de grenzen bepaald door de voorwaarden, modaliteiten en bedragen die zijn vastgelegd in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden, waarborgt dit contract het inzetten van de meest geschikte middelen om de gewaarborgde prestaties uit te voeren ten voordele van de verzekerde voertuigen en de verzekerde personen van dit contract en de betaling van de voorziene bedragen. 

3. De duur van dit contract – de waarborg: 

3.1. Dit contract: Dit contract komt tot stand bij akkoord van de verzekeringnemer met een correct ingevulde vooraf getekende polis, en eindigt de laatste dag van de reisduur vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Maximaal verzekerbare reisduur: 92 dagen
3.2. De waarborg:
3.2.1. In geval van de waarborg “Annulering”: De waarborg vangt aan vanaf het in voege treden van dit contract, die gelijktijdig moet gebeuren met de boeking van het reiscontract, en eindigt op het ogenblik van de voorzien aanvang van het geboekte reisarrangement, dit is de aanvang van de heenreis.
3.2.2. In geval van de andere waarborgen: De waarborg vangt aan om 0 uur van de vertrekdatum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, en eindigt om 24 uur van de laatste dag van de reisduur vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De waarborg is enkel geldig indien zij voor de gehele reisduur (dit is heenreis, verblijf en terugreis) is afgesloten.
3.2.3. Onverminderd de bepalingen van de betreffende waarborg:
• Vangt de waarborg in elk geval pas aan de dag volgend op de ontvangst door Allianz Assistance van de correct ingevulde vooraf getekende polis, en ten vroegste na betaling van de verschuldigde en ondeelbare premie door de verzekeringnemer aan de verzekeringsbemiddelaar;
• Wordt de duur van de waarborgen “Assistance Personen”, “Assistance Voertuigen”, “Reisgoed” en “Kapitaal Reisongevallen” automatisch verlengd tot uw eerst mogelijke terugkeer indien u uw verblijf moet verlengen op medisch voorschrift, of indien het vervoermiddel waarmee u naar uw woonplaats terugkeert in gebreke blijft door pech, ongeval, diefstal, brand, vandalisme of staking.
3.3. Opzegging:
3.3.1. Indien dit contract een duur heeft van minstens dertig dagen:
• Kan de verzekeringnemer dit contract opzeggen binnen de veertien dagen na ontvangst door Allianz Assistance van de vooraf getekende polis. De opzegging treedt in werking op het ogenblik van de kennisgeving ervan.
• Kan Allianz Assistance dit contract opzeggen binnen de veertien dagen na ontvangst van de vooraf getekende polis. De opzegging treedt in werking acht dagen na de kennisgeving ervan.
3.3.2. Zowel Allianz Assistance als de verzekeringnemer kunnen dit contract opzeggen na een schadegeval of na een verzoek om bijstand, doch ten laatste 1 maand na de uitbetaling van de schadevergoeding, de afhandeling van de bijstand, of de weigering van de schadevergoeding of de bijstand. De opzegging treedt in werking na drie maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte ter post van een aangetekend schrijven, de betekening van een deurwaardersexploot of de datum van het ontvangstbewijs in geval van afgifte van een opzeggingsbrief. De betaalde premies in verband met de periode na de inwerkingtreding van de opzegging, worden terugbetaald binnen de vijftien dagen vanaf deze inwerkingtreding. Evenwel kan de opzegging na schade door Allianz Assistance van kracht worden één maand na de dag van de betekening ervan, indien de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde één van zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling Allianz Assistance te misleiden, op voorwaarde dat deze bij een onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend tegen één van deze personen of hem voor het vonnisgerecht heeft gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek. Allianz Assistance vergoedt de schade als gevolg van die opzegging indien zij afstand doet van haar vordering of indien de strafvordering uitmondt in een buitenvervolgingstelling of een vrijspraak. 

4. Territorialiteit: De waarborgen gelden in volgende gebieden: 

4.1. In geval van de waarborg “Annulering” en “Compensatiereis”: Wereldwijd.
4.2. In geval van de waarborgen “Assistance Personen”, “Reisgoed” en “Kapitaal Reisongevallen”: Buiten het land van uw woonplaats, in de zone “Europa + het Middellandse-Zeegebied”: geografisch Europa (behalve Rusland), het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de Middellandse Zee-eilanden, de Canarische eilanden, Madeira en de landen grenzend aan de Middellandse Zee
4.3. In geval van de waarborg “Assistance Voertuigen”: Op meer dan 10 km van uw woonplaats en op het Europees continent (behalve in het G.O.S. ), in het Verenigd Koninkrijk, in Ierland en op de Middellandse Zee-eilanden ( wat betreft Cyprus enkel die delen die vallen onder het bestuur van de regering van de Republiek Cyprus). 

5. De maximaal verzekerbare bedragen: 

5.1. De verzekerde bedragen gelden als maximaal mogelijke schadeloosstelling voor de volledig gewaarborgde periode.
5.2. Ongeacht het aantal contracten dat met Allianz Assistance werd afgesloten, zijn de maximaal verzekerbare bedragen:
• 10.000 EUR/verzekerde persoon in geval van de waarborgen “Compensatiereis” en “Annulering”. Reissommen/huurprijzen die dit maximum overschrijden, kunnen niet worden verzekerd, zelfs niet indien het verzekerde bedrag wordt beperkt tot 10.000 EUR/verzekerde persoon;
• 2.000 EUR/verzekerde persoon in geval van de waarborg “Reisgoed”;
• 12.500 EUR/verzekerde persoon in geval van de waarborg “Kapitaal Reisongevallen”;
• In geval van de waarborg “Personen” moeten alle medische behandelingen en bijhorende handelingen noodzakelijk zijn voor de behandeling van het ziektebeeld of de gevolgen van het ongeval. Daarenboven moeten de medische behandeling en de gevraagde financiële tussenkomsten voor deze medische behandeling redelijk en gebruikelijk zijn voor de regio waar ze worden verstrekt. De evaluatie en de beslissing betreffende deze materie behoort enkel toe aan de verantwoordelijke medische adviseur voor het dossier bij Allianz Assistance;
• De in dit contract vermelde bedragen in geval van de andere waarborgen. 

6. De wijze van vervoer, transport of repatriëring van personen: 

Tenzij anders vermeld, gebeurt dit per vliegtuig in economy class of per trein in eerste klasse indien de afstand minder dan 1.000 km bedraagt, samen met het noodzakelijk vervoer naar of vanaf de betreffende luchthavens of stations. Allianz Assistance gaat steeds na of de reismiddelen die oorspronkelijk voor uw vervoer waren gepland omwille van de repatriëring niet meer gebruikt kunnen worden. 

7. De vergoeding van verzekerde hotelnachten: 

Allianz Assistance vergoedt de kosten voor een kamer met ontbijt, tot 70 EUR/nacht/persoon en 140 EUR/nacht indien u alleen reist. 

8. De vergoeding van een verzekerd vervangvoertuig: 

Tot de in de artikels vermelde bedragen vergoedt Allianz Assistance de huurprijs en de vervoerkosten voor ontvangst en teruggave van een vervangwagen categorie B. U bent de huurder van het voertuig. U moet rekening houden met de beperking van de plaatselijke beschikbaarheden en de voorwaarden van de verhuurder aanvaarden. De formaliteiten voor ontvangst en teruggave van het vervang-voertuig, de waarborg, de drop off-kosten, de bijkomende verzekeringen en de verzekeringsvrijstellingen blijven te uwen laste. 

9. Subrogatie: 

Allianz Assistance treedt voor het bedrag van de uitbetaalde vergoeding in uw rechten en rechtsvorderingen tegen derden. Indien door uw toedoen de indeplaatsstelling geen gevolg kan hebben, kan Allianz Assistance van u de terugbetaling vorderen van de betaalde vergoeding in de mate van het door haar geleden nadeel. 

10. Verjaring: 

Elke rechtsvordering voortvloeiend uit dit contract verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis die het vorderingsrecht doet ontstaan. 

11. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de rechten van geregistreerde personen: 

Allianz Assistance verzamelt, als verantwoordelijke voor de verwerking, persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die noodzakelijk zijn voor het beheer van het contract (inschatting van het risico en beheer van de commerciële relatie) en eventuele schadegevallen met inbegrip van portefeuillebewaking en preventie van misbruik en fraude. Door dit contract te onderschrijven geeft u uw uitdrukkelijke toestemming voor het beheer van gezondheidsgegevens door Allianz Assistance met het oog op de hierboven beschreven doeleinden en – indien nodig – voor de communicatie van uw gegevens aan derden (experten, geneesheren, ...). U geeft uw geneesheer toestemming om, in geval van overlijden, een verklaring over uw doodsoorzaak over te maken aan onze adviserende geneesheer. U hebt recht tot toegang en correctie van uw gegevens. 

12. Correspondentie: 

Allianz Assistance is gedomicilieerd in België, Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, en elke kennisgeving dient te geschieden op dit adres. De voor u bestemde schriftelijke berichten worden geldig verzonden naar het adres dat in de Bijzondere Voorwaarden vermeld is of naar het adres dat u Allianz Assistance later meedeelt. 

13. Rechtsregels – Rechtsmacht: 

Dit contract wordt beheerst door zijn Algemene en Bijzondere Voorwaarden, de bepalingen van de wet betreffende de verzekeringen en het Belgisch recht. Elke felicitatie of klacht aangaande de diensten van Allianz Assistance kan bezorgd worden:
• per brief naar onze dienst kwaliteit;
• per e-mail: quality.be@allianz.com .
Indien u, na de behandeling van uw klacht door onze diensten, ontevreden blijft en onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen, kunt u een beroep doen op de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as , fax: +32-2-547 59 75. 

14. Sanctie screening 

Partijen zullen geen dekking verlenen, en iedere Partij zal geen claim betalen of op andere wijze hulp verlenen indien en voor zover betaling van een dergelijke claim, of het verlenen van hulp op andere wijze, een Partij kan blootstellen aan enige sanctie, verbod en/of beperking krachtens een resolutie van de Verenigde Naties en/of handels- en economische sancties, wetten of voorschriften uitgevaardigd door de Europese Unie en/of de Verenigde Staten van Amerika. 

II. ASSISTANCE PERSONEN 

Allianz Assistance organiseert en betaalt het volgende. 

1. U betaalt medische kosten, ten gevolge van uw ziekte of ongeval, u overkomen in het buitenland: 

De terugbetaling van:
1.1. De buitenlandse medische kosten, na aftrek van de vergoedingen waarop u recht heeft bij de sociale zekerheid of de verzekering van uw ziekenfonds. In geval van hospitalisatie kan Allianz Assistance de medische kosten voorschieten.
1.2. Het plaatselijk vervoer in het buitenland, naar de dichtstbijzijnde geneesheer of het dichtstbijzijnde hospitaal voor het ontvangen van de eerste zorgen.
1.3. Het plaatselijk vervoer in het buitenland, per ziekenwagen, indien voorgeschreven door een geneesheer.
1.4. Het plaatselijk vervoer in het buitenland, van uw verzekerde reisgezellen om u in het hospitaal te bezoeken, tot 70 EUR.
1.5. In geval van een ongeval u overkomen in het buitenland, en op voorwaarde dat u reeds in het buitenland een geneesheer of tandarts heeft geraadpleegd en u in het buitenland medische kosten had: De medische nabehandelingskosten in het land van uw woonplaats tot 1 jaar na uw ongeval en tot maximaal 6.250 EUR/verzekerde persoon, na aftrek van de vergoedingen waarop u recht heeft bij de sociale zekerheid of de verzekering van uw ziekenfonds. 

2. Uw gezondheidstoestand, ten gevolge van uw ziekte of ongeval in het buitenland, vergt een transport of repatriëring: 

2.1. Uw vervoer vanuit het ziekenhuis in het buitenland waar u geïmmobiliseerd bent naar uw woonplaats, naar het ziekenhuis dat het dichtst bij uw woonplaats gelegen is of naar het ziekenhuis dat beter geschikt is om u verder te behandelen. Het transport of de repatriëring gebeurt per ambulancevliegtuig, per vliegtuig in economy class, per ziekenwagen, of met elk ander geschikt vervoermiddel. De repatriëring zal uitgevoerd worden onder medische begeleiding indien uw medische toestand dit vereist. De beslissing tot, de wijze van transport of repatriëring, de keuze van het transportmiddel en de keuze van het ziekenhuis worden uitsluitend genomen door de medische dienst van Allianz Assistance, na overleg met de behandelende geneesheer ter plaatse, waarbij enkel uw gezondheidstoestand bepalend is.
2.2. Het vervoer van 1 verzekerde reisgezel om u te vergezellen tot uw woonplaats of tot aan het ziekenhuis.
2.3. De repatriëring van de verzekerde familieleden en van één verzekerde reisgezel indien deze laatste de reis alleen zou moeten verderzetten. Indien ze het verkiezen, vergoedt Allianz Assistance de extra kosten nodig om hun reis voort te kunnen zetten, tot maximaal de kosten die Allianz Assistance zou gehad hebben voor hun repatriëring.
2.4. Indien u om medische redenen niet kan zorgen voor de verzekerde minderjarige kinderen die u vergezellen en geen enkele reisgezel deze zorgen kan overnemen:
• Het vervoer heen en terug van een door de familie aangeduide persoon of een hostess vanaf zijn/haar woonplaats, om hulp te bieden aan de verzekerde minderjarige kinderen tijdens hun repatriëring;
• De vergoeding van maximaal 1 hotelnacht voor deze persoon;
• De repatriëring van de verzekerde minderjarige kinderen. 

3. U moet uw verblijf, ten gevolge van uw ziekte of ongeval, op medisch voorschrift verlengen: 

• De vergoeding van maximaal 7 hotelnachten voor u en 1 verzekerde reisgezel;
• Uw repatriëring, die van de vernoemde reisgezel en van de verzekerde familieleden. 

4. U moet uw verblijf, ingevolge een staking van de transportonderneming die uw terugreis verzorgt, verlengen: 

De vergoeding van maximaal 3 hotelnachten. 

5. U moet uw verblijfsaccommodatie, ten gevolge van uw ziekte of ongeval, op medisch voorschrift verbeteren: 

De vergoeding van maximaal 7 hotelnachten voor u en één verzekerde persoon. 

6. U dient, ten gevolge van uw ziekte of ongeval, gehospitaliseerd te worden: 

6.1. Forfaitaire compensatie:
Zolang u in het hospitaal dient te blijven betaalt Allianz Assistance u een forfaitaire vergoeding van 50 EUR per persoon per dag en dit vanaf de 2de dag hospitalisatie. Deze vergoeding is beperkt tot 1000 EUR per gehospitaliseerde persoon.
6.2. Minderjarigen op reis zonder hun ouders:
• Het vervoer heen en terug van uw ouders vanaf hun woonplaats, teneinde u te vervoegen in het ziekenhuis;
• De vergoeding van maximaal 7 hotelnachten voor uw ouders.
6.3. U dient meer dan 5 dagen in het ziekenhuis te verblijven en u bent alleen op reis:
• Het vervoer heen en terug van een door u aangeduide persoon of een familielid vanaf zijn woonplaats, teneinde u te vervoegen in het ziekenhuis;
• De vergoeding van maximaal 7 hotelnachten voor deze persoon.
6.4. U kan om medische redenen niet zorgen voor de verzekerde minderjarige kinderen die u vergezellen en geen enkele reisgezel kan de zorgen overnemen:
De dekking van artikel II.2.4. is van toepassing. 

7. U moet voortijdig vanuit het buitenland naar uw woonplaats terugkeren: 

• Wegens overlijden of ziekenhuisopname voor langer dan 48 uren, van:
- Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
- Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;
- Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;
- De persoon die door u werd aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden;
- Een van uw professionele medewerkers, indien uw aanwezigheid noodzakelijk is om hem te vervangen;
- De persoon die tijdens uw reis toezicht houdt op uw minderjarige kinderen of op elke mindervalide die bij u inwoont.
• Wegens de premature bevalling van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of van de persoon die door u werd aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden. Onder premature bevalling wordt verstaan elke bevalling voor de 33ste week van de zwangerschap.
• Verdwijning of kidnapping van:
- Uzelf;
- Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
- Elke persoon die met u in gezinsverband samenleeft;
- Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;
- De persoon die door u werd aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden.
• U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, wordt opgeroepen:
- Voor een orgaantransplantatie;
- Voor een onverwachte en niet-beroepshalve militaire herhalingsoefening;
- Voor de adoptie van een kind;
- Als getuige voor een rechtbank ingevolge een oproeping bij gerechtsbrief;
- Als jurylid voor het Hof van Assisen.
• U bent beroepsmilitair en u dient op militaire of humanitaire missie te vertrekken op voorwaarde dat deze missie niet voorzien was op het ogenblik van de boeking van de reis.
• Wegens zware stoffelijke schade aan uw woonplaats, tweede verblijfplaats of beroepslokalen terwijl u op reis bent op voorwaarde dat deze schade plots is opgetreden, niet te voorzien was en uw aanwezigheid door deze schade absoluut vereist is en niet kan worden uitgesteld.
De organisatie en vergoeding van:
- Ofwel uw repatriëring, die van de verzekerde familieleden en van 1 verzekerde reisgezel indien deze laatste de reis alleen zou moeten verderzetten;
- Ofwel het vervoer van 1 verzekerde persoon heen en terug. In dit geval moet de terugreis plaatsvinden binnen de 8 dagen na de repatriëring en vóór het einde van de voorziene reisduur. 

8. Overlijden van een verzekerde persoon in het buitenland: 

8.1. De vergoeding van de repatriëring van het stoffelijk overschot van de plaats van het overlijden naar de begraafplaats in het land van uw woonplaats. Hieronder vallen eveneens de zinken kist, de balseming en de douanekosten.
8.2. De vergoeding van de post mortem behandeling, lijkkist inbegrepen, tot 1.500 EUR/verzekerde persoon. In geen geval worden de kosten van de begrafenisplechtigheid en de teraardebestelling ten laste genomen door Allianz Assistance.
8.3. De vergoeding van de begrafenis- of crematiekosten ter plaatse in het buitenland tot 1.500 EUR/verzekerde persoon, indien de erfgenamen dit verkiezen. Hieronder vallen de post mortem behandeling en het kisten, de lijkkist, het plaatselijk vervoer van het stoffelijk overschot, de begrafenis of crematie met uitsluiting van de rouwdienst, en de repatriëring van de urne.
8.4. De organisatie en vergoeding van de repatriëring van de verzekerde familieleden en van 1 verzekerde reisgezel indien deze laatste de reis alleen zou moeten verderzetten.
8.5. De organisatie en vergoeding van psychologische bijstand onder de vorm van vijf sessies bij een erkend psycholoog of erkende psychotherapeut in België. 

9. Overlijden van een verzekerde persoon tijdens een verplaatsing in het land van zijn woonplaats: 

De vergoeding van de repatriëring van het stoffelijk overschot van de plaats van overlijden naar de begraafplaats in het land van zijn woonplaats. Allianz Assistance draagt niet bij in de kosten voor de lijkkist, de post mortem behandeling, de rouwdienst, de begrafenis of de crematie. 

10. Opsporings- en reddingskosten in het buitenland 

De vergoeding tot 6.250 EUR/verzekerde persoon van de werkingskosten van een reddings- of opsporingsdienst bij uw ongeval of verdwijning. 

11. Skipas: 

De terugbetaling van uw skipas naar rato van de niet-opgebruikte dagen tot 125 EUR, in geval van een breuk, uw repatriëring of hospitalisatie gedurende meer dan 48 uur, ingevolge uw ziekte of ongeval. 

12. Sportactiviteiten en gehuurd sportmateriaal 

De terugbetaling van de afzonderlijk geboekte sportactiviteiten en gehuurd sportmateriaal op de plaats van uw reisbestemming naar rato van de niet-opgebruikte dagen tot 50 EUR per dag en tot 250 EUR per gezin, in geval van uw repatriëring of hospitalisatie gedurende meer dan 48 uur, ingevolge uw ziekte of ongeval. 

13. Verloren, gestolen of gebroken geneesmiddelen, prothesen, brilglazen of contactlenzen in het buitenland: 

De organisatie van hun vervanging en vergoeding van hun verzending. Dit gebeurt op voorwaarde dat zij onmisbaar zijn, dat gelijkwaardige alternatieven ter plaatse in het buitenland niet beschikbaar zijn en dat zij voorgeschreven werden door een geneesheer. De geneesmiddelen en prothesen moeten erkend zijn door de sociale zekerheid van het land van uw woonplaats. Niettemin dient u het voorafgaandelijk akkoord van de medische dienst van Allianz Assistance te bekomen en kan de tussenkomst geweigerd worden indien ze strijdig is met de plaatselijke wetgeving. De aankoopprijs van deze zaken dient u aan Allianz Assistance terug te betalen binnen de 30 dagen na haar betaling. 

14. Verloren of gestolen reisgoed in het buitenland: 

De organisatie en vergoeding van de verzending van een koffer met persoonlijke voorwerpen. Deze dienen door een door u aangestelde persoon afgeleverd te worden bij Allianz Assistance. 

15. Verloren of gestolen vervoerbiljetten: 

De organisatie van uw repatriëring, mits voorafgaande betaling aan Allianz Assistance door u of een door u aangestelde persoon van de kosten van de repatriëring. 

16. Verloren of gestolen identiteitspapieren (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, kentekenbewijs of visum) in het buitenland: 

16.1. De terugbetaling van de administratieve kosten voor hun vervanging, op voorwaarde dat u alle vereiste formaliteiten vervulde in het buitenland, zoals aangifte bij de bevoegde instanties, politie, ambassade of consulaat.
16.2. Uw repatriëring indien u door dit voorval niet op de oorspronkelijk voorziene datum kan terugkeren. 

17. Honden en katten: 

Indien uw hond of uw kat, die u vergezelt in het buitenland, werd getroffen door een ziekte of ongeval heeft u recht op de vergoeding van de kosten van een dierenarts tot 65 EUR. 

18. Onvoorziene uitgaven: 

Indien u de kosten niet kunt dragen voor een onvoorziene uitgave kan Allianz Assistance het nodige geld in het buitenland tot uw beschikking stellen ten belope van maximum 2.500 EUR op voorwaarde dat deze som op de bankrekening van Allianz Assistance werd gestort en dat de uitgave nodig blijkt te zijn ten gevolge van een verzekerde gebeurtenis waarvoor u met Allianz Assistance contact opnam. 

19. Catastrofedekking 

Indien U uw verblijf in het buitenland moet verlengen ten gevolge van een natuurramp, een terroristische aanslag of een onaangekondigde staking waardoor uw voorziene terugreis op het geplande tijdstip onmogelijk kan doorgaan vergoedt Allianz Assistance uw extra verblijfskosten (hotel en maaltijden) ter plaatse vanaf één bijkomende overnachting tot maximum 120 EUR per verzekerde persoon per dag, tot maximum vijf dagen en dit na het voorleggen van de originele bewijsstukken. 

III. ASSISTANCE VOERTUIGEN 

Allianz Assistance organiseert en betaalt het volgende. 

1. Pechverhelping en sleping: 

Uw voertuig wordt geïmmobiliseerd door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme:
1.1. De organisatie van en de vergoeding voor het sturen van een pechverhelper ter plaatse die uw voertuig probeert te herstellen.
1.2. Als deze pechverhelper uw voertuig niet ter plaatse kan herstellen, de organisatie en vergoeding van de sleping van het geïmmobiliseerde voertuig naar een dichtbij-zijnde garage van het merk, of naar een andere, dichtbij zijnde garage indien het merk niet vertegenwoordigd is in de nabijheid van de plaats van immobilisatie.
1.3. Indien uw voertuig gesleept dient te worden, de organisatie en vergoeding van uw vervoer en dat van de verzekerde inzittenden naar die garage. De vergoeding door Allianz Assistance is beperkt tot 250 EUR/voertuig indien de sleping werd opgelegd of georganiseerd door een officiële instantie. De prijs van de onderdelen en de herstellingskosten blijven altijd voor uw rekening. 

2. Vervoer & repatriëring: 

Uw voertuig wordt geïmmobiliseerd door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme, kon niet op de plaats van immobilisatie worden hersteld en werd gesleept naar de dichtstbijzijnde garage conform artikel III.1. van deze Algemene Voorwaarden.
2.1. Allianz Assistance organiseert het volgende:
2.1.1. U wenst ter plaatse op de herstelling te wachten:
• Het vervoer van de verzekerde inzittenden van de garage van herstelling naar een dichtbijgelegen hotel;
• Bij het einde van de herstelling, het vervoer van deze personen van dat hotel naar die garage;
• De bijkomende hotelnachten van deze personen op de plaats van de herstelling tot het einde van de herstelling.
2.1.2. U wenst of dient uw voertuig ter plaatse te laten herstellen, en u wenst terug te keren naar uw woonplaats:
• Ofwel de repatriëring van de verzekerde inzittenden;
• Ofwel een vervangvoertuig categorie B voor deze repatriëring.
Bovendien:
• Ofwel het vervoer van de door u aangestelde persoon vanaf zijn woonplaats in het land van uw domicilie, teneinde het herstelde voertuig terug te brengen naar uw woonplaats – indien nodig één hotelnacht voor deze persoon;
• Ofwel een vervangingschauffeur van Allianz Assistance, teneinde het herstelde voertuig terug te brengen naar uw woonplaats – indien nodig één hotelnacht voor deze persoon.
• Uw voertuig moet rijklaar zijn en voldoen aan de wettelijke voorschriften van de te doorkruisen landen.
2.1.3. U wenst of dient uw voertuig ter plaatse te laten herstellen, en u wenst verder te reizen naar uw bestemming:
• Ofwel het vervoer van de verzekerde inzittenden;
• Ofwel een vervangvoertuig categorie B voor dit vervoer.
• Bovendien het vervoer van de verzekerde inzittenden om het herstelde voertuig op te halen.
2.1.4. U wenst uw voertuig niet ter plaatse te laten herstellen, en u wenst terug te keren naar uw woonplaats:
• De repatriëring van uw voertuig;
• Ofwel de repatriëring van de verzekerde inzittenden ofwel een vervang-voertuig categorie B voor deze repatriëring.
2.1.5. U wenst uw voertuig niet ter plaatse te laten herstellen, en u wenst verder te reizen naar uw bestemming:
• De repatriëring van uw voertuig;
• Ofwel het vervoer van de verzekerde inzittenden ofwel een vervangvoertuig categorie B voor dit vervoer.
2.1.6. U dient uw wrak ter plaatse achter te laten, en u wenst terug te keren naar uw woonplaats of verder te reizen naar uw bestemming:
• Ofwel het achterlaten van het wrak, ofwel het transport om het wrak uit het land te vervoeren indien het wrak daar niet mag blijven;
• Ofwel het vervoer van de verzekerde inzittenden, ofwel een vervangvoertuig categorie B voor dit vervoer.
2.2. Allianz Assistance vergoedt het volgende:
2.2.1. Ten aanzien van uw voertuig:
• U dient uw voertuig ter plaatse te laten herstellen, indien uw voertuig werd geïmmobiliseerd:
- In een straal tot 150 km van uw woonplaats, en de immobiliteitsduur maximaal 4 uur bedraagt;
- In een straal van 150 km tot 400 km van uw woonplaats, en de immobiliteitsduur maximaal 24 uur bedraagt;
- Buiten een straal van 400 km van uw woonplaats, en de immobiliteitsduur maximaal 5 dagen bedraagt. Indien uw voertuig werd geïmmobiliseerd in een ander geval kan u uw voertuig ter plaatse laten herstellen of Allianz Assistance organiseert de repatriëring van uw voertuig. De vergoeding van de repatriëring is beperkt tot de waarde van uw voertuig met als maximum de verkoopwaarde van de staat waarin de wagen zich bevindt volgens Eurotax van uw voertuig op het moment van de oproep. Als deze kostprijs meer bedraagt, kan Allianz Assistance uw voertuig repatriëren mits de betaling aan Allianz Assistance van voldoende waarborgen voor het verschil.
2.2.2. Ten aanzien van de personen: indien de immobiliteitsduur:
• Maximaal 4 uur bedraagt: de organisatie, maar geen vergoeding van de kosten;
• Meer dan 4 uur bedraagt: de vergoeding tot 65 EUR/verzekerde inzittende;
• Meer dan 24 uur bedraagt en uw voertuig werd geïmmobiliseerd buiten een straal van 150 km van uw woonplaats: de vergoeding tot 190 EUR/ verzekerde inzittende;
• Meer dan 5 dagen bedraagt en uw voertuig werd geïmmobiliseerd buiten een straal van 400 km van uw woonplaats: de vergoeding tot maximaal de kosten die Allianz Global Assistance zou ten laste hebben genomen voor de repatriëring van de verzekerde inzittenden, het vervoer van de door u of Allianz Global Assistance aangestelde persoon vanaf zijn woonplaats teneinde dit voertuig terug te brengen naar uw woonplaats, en indien nodig 1 hotelnacht voor deze persoon.
2.2.3. Indien u het wrak ter plaatse diende achter te laten, en u terugkeerde naar uw woonplaats of verder reisde naar uw bestemming:
• Ten aanzien van het wrak: de vergoeding van de administratiekosten of de transportkosten tot 625 EUR;
• Ten aanzien van de personen: de vergoeding tot maximaal de kosten die Allianz Assistance zou ten laste hebben genomen voor de repatriëring van de verzekerde inzittenden. 

3. Hulpverlening in geval van diefstal 

3.1. Uw voertuig wordt tijdens een verplaatsing gestolen:
De organisatie en vergoeding van:
• Het vervoer van de verzekerde inzittenden van de plaats van de immobilisatie naar een dichtbijgelegen hotel;
• De bijkomende hotelnachten van deze personen op de plaats van de immobilisatie gedurende maximaal 2 nachten.
3.2. Uw voertuig wordt tijdens een verplaatsing gestolen, en niet teruggevonden binnen de 24 uur:
3.2.1. U wenst verder te reizen naar uw bestemming of u wenst terug te keren naar uw woonplaats:
• Ofwel de organisatie en vergoeding van het vervoer van de verzekerde inzittenden;
• Ofwel de terbeschikkingstelling en vergoeding van een vervangvoertuig categorie B tot maximaal de kosten die Allianz Assistance zou ten laste hebben genomen voor de repatriëring van de verzekerde inzittenden.
3.2.2. Uw voertuig wordt rijklaar teruggevonden: indien dit gebeurt binnen de zes maanden na de diefstal en u niet schadeloos werd gesteld door een verzekeraar: de dekking van artikel III.2.1.2. en het bijhorende III.2.2. in verband met de repatriëring van uw voertuig is van toepassing.
3.2.3. Uw voertuig wordt niet-rijklaar teruggevonden binnen de zes maanden na de diefstal en u werd niet schadeloos gesteld door een verzekeraar:
• Indien u het voertuig wenst te recupereren: de dekking van artikel III.2.1.4. en het bijhorende III.2.2. in verband met de repatriëring van uw voertuig, is van toepassing;
• Indien u het voertuig wenst achter te laten: de dekking van artikel III.2.1.6. en het bijhorende III.2.2. in verband met het achterlaten van uw voertuig is van toepassing. 

4. Wisselstukken in het buitenland: 

Indien deze wisselstukken ter plaatse niet verkrijgbaar zijn, en onontbeerlijk zijn voor de goede werking van uw voertuig en voor de veiligheid van de passagiers: De organisatie en vergoeding van hun verzending, beperkt tot de waarde van uw voertuig met als maximum de verkoopwaarde volgens Eurotax van uw voertuig op het moment van de oproep. De aanvraag dient schriftelijk bevestigd te worden aan Allianz Assistance. De prijs van de wisselstukken, de douane- en transitkosten die werden voorgeschoten, dient u binnen de 30 dagen volgend op de verzending aan Allianz Assistance terug te betalen. 

5. Stallingskosten: 

De vergoeding van de stallingskosten van uw voertuig tot 65 EUR/verzekerd voertuig indien Allianz Assistance uw voertuig moet vervoeren of repatriëren. 

6. Hulpverlening voor uw caravan of uw aanhangwagen: 

Indien uw caravan of uw aanhangwagen door uw voertuig getrokken wordt gedurende een verplaatsing:
6.1. Dezelfde hulpverlening als voor uw voertuig (artikels III.1. tot en met III.5.), in geval van immobilisatie van uw caravan of uw aanhangwagen ingevolge pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme. Indien u terugkeerde naar uw woonplaats en uw caravan of uw aanhangwagen ter plaatse werd hersteld: Alleen de terugbetaling van de brandstof tot 75 EUR om deze terug te brengen naar uw woonplaats.
6.2. De organisatie en vergoeding van de sleep-, transport- of repatriëringskosten in geval van:
• De repatriëring van uw trekkend voertuig op basis van artikel III.2.1.4.;
• Het achterlaten van het wrak van uw trekkend voertuig op basis van artikel III.2.1.6.
• De diefstal van uw trekkend voertuig conform artikel III.3.2. 

7. Hulpverlening voor uw plezierboot: 

De organisatie en vergoeding van de repatriëring van uw plezierboot, onder de in artikel III.6. vermelde omstandigheden, en indien:
• Ofwel uw verzekerde boot-aanhangwagen niet beschadigd of hersteld is en voor het vervoer geschikt is;
• Ofwel uw verzekerde boot-aanhangwagen gestolen werd of niet herstelbaar is, en u ter plaatse een vervangingsaanhangwagen ter beschikking stelt van Allianz Assistance. 

IV. COMPENSATIEREIS 

1. De waarborg 

Op voorwaarde dat u een reiscontract had, vergoedt Allianz Assistance u een nieuw reiscontract via dezelfde reisbemiddelaar. Dit gebeurt onder de vorm van een nominatieve, niet-overdraagbare waardebon die geldig blijft tot 18 maanden na het schadegeval. De tegenwaarde ervan zal uitbetaald worden tot maximaal de reissom/huurprijs die u heeft betaald voor het afgebroken reiscontract.
In verband met het verzekerde bedrag is artikel VI.2. van de waarborg “Annulering” van toepassing. 

2. Toepassingsgebied: 

2.1. U wordt om medische reden voortijdig gerepatrieerd wegens uw ziekte of uw ongeval: Indien de repatriëring contractueel voorzien is en vergoed werd door Allianz Assistance of een andere assistance maatschappij, biedt Allianz Assistance u een compensatiereis die berekend is naar rato van uw resterende nachten vanaf het ogenblik dat Allianz Assistance of de andere assistance maatschappij uw repatriëring uitvoerde, tot de laatste dag van de reisduur vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
2.2. Het totaal verlies van uw voertuig ten gevolge van een ongeval tijdens uw reis met uitzondering van de terugreis: Allianz Assistance biedt u een compensatiereis aan die berekend is naar rato van uw resterende nachten vanaf het ogenblik dat Allianz Assistance of de andere assistance maatschappij uw repatriëring uitvoerde, tot de laatste dag van de reisduur vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
2.3. U wordt voortijdig om een andere reden gerepatrieerd: Indien de repatriëring contractueel voorzien is en vergoed werd door Allianz Assistance of een andere assistance maatschappij en indien deze maatschappij deze repatriëring voorafgaandelijk goedkeurde, biedt Allianz Assistance u een compensatiereis aan die berekend is naar rato van uw resterende nachten vanaf het ogenblik dat Allianz Assistance of de andere assistance maatschappij uw repatriëring uitvoerde, tot de laatste dag van de reisduur vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 

V. BIJKOMENDE BEPALINGEN IN VERBAND MET DE WAARBORGEN ASSISTANCE PERSONEN, ASSISTANCE VOERTUIGEN EN COMPENSATIEREIS 

1. Achtergelaten goederen in het buitenland: 

Allianz Assistance organiseert en betaalt het volgende in geval van een door dit contract verzekerde repatriëring of transporten indien geen enkele reisgezel de goederen kan terugbrengen:
1.1. Ten aanzien van uw voertuig, in geval van de artikels II.2., II.7., II.8. en II.9.: de dekking van artikel III.2.1.2. en het bijhorende III.2.2., in verband met de repatriëring van uw voertuig, is van toepassing.
1.2. Ten aanzien van uw caravan of uw aanhangwagen, in geval van de artikels II.2.,II.7., II.8. en II.9.: de dekking van artikel III.6. in verband met de repatriëring van uw caravan of aanhangwagen, is van toepassing.
1.3. Ten aanzien van uw reisgoed en fiets: de organisatie en vergoeding van de vervoerkosten tot 190 EUR/verzekerde persoon, tenzij u uw achtergelaten voertuig zelf ophaalt.
1.4. Ten aanzien van uw hond of uw kat: de organisatie en vergoeding van het vervoer van deze dieren die u vergezellen, tot 190 EUR. De voor het vervoer nodige quarantaine- en/of dierenartskosten blijven te uwen laste. 

2. Telecommunicatiekosten in het buitenland: 

In geval van een door dit contract verzekerde hulpverlening: de terugbetaling van de noodzakelijke telecommunicatiekosten die u in het buitenland heeft gemaakt om uw tussenpersoon of Allianz Assistance te bereiken tot 125 EUR. 

3. Juridische bijstand in het buitenland: 

3.1. De vergoeding van de erelonen van uw expert, gerechtsdeurwaarder en advocaat ter plaatse tot 250 EUR/polis, ter vrijwaring van uw belangen ingevolge materiële schade aan uw voertuig door een verkeersongeval in het buitenland.
3.2. De vergoeding van de erelonen van uw expert ter plaatse tot 250 EUR/polis, tot vaststelling van foutieve herstellingen aan uw voertuig.
3.3. U wordt in het buitenland gerechtelijk vervolgd omwille van een ongeval:
3.3.1. De vergoeding tot 1.250 EUR/verzekerde persoon van de erelonen van uw buitenlandse advocaat.
3.3.2. Het voorschieten van een in het buitenland te betalen strafrechtelijke borgsom, tot 12.500 EUR/verzekerde persoon, indien u door dit ongeval in het buitenland in de gevangenis opgesloten wordt of gevaar loopt opgesloten te worden. U dient deze som aan Allianz Assistance terug te betalen binnen de 30 dagen na haar betaling. Indien de plaatselijke overheid voor deze termijn de betaalde borgsom echter vrijgeeft, dient u deze onmiddellijk aan Allianz Assistance terug te betalen. 

4. Het doorgeven van een dringende boodschap: 

Indien u, in geval van uw ziekte of ongeval, vanuit het buitenland een dringende boodschap wenst door te geven aan uw familie of aan personen in uw directe omgeving in het land van uw woonplaats, doet Allianz Assistance het nodige om deze boodschap aan de betrokken personen over te maken. 

5. Taalproblemen in het buitenland: 

Indien u in het buitenland ernstige problemen ondervindt om de gesproken taal te verstaan in geval van een door dit contract verzekerde hulpverlening, staat Allianz Assistance u bij in de mate van de mogelijkheden. Indien in het kader van de verleende diensten een beroep moet worden gedaan op een tolk, neemt Allianz Assistance de kosten ten laste tot 125 EUR. 

6. Niet gewaarborgde hulpverlening: 

Indien uw schadegeval niet gewaarborgd is door dit contract, kan Allianz Assistance u helpen uit menselijke overwegingen en onder bepaalde voorwaarden. In dit geval moeten alle kosten volledig en vóór de organisatie van de hulpverlening aan Allianz Assistance betaald worden. 

VI. ANNULERING 

1. De waarborg: 

1.1. De terugbetaling van de door het reiscontract verschuldigde annuleringskosten, met uitsluiting van alle dossierkosten, wanneer u het reiscontract annuleert vóór de eigenlijke aanvang van het reisarrangement.
1.2. De terugbetaling van de wijzigingskosten (bijvoorbeeld: extra hotelkosten voor een éénpersoonskamer), beperkt tot de vergoeding in geval van annulering, indien u uw reis wijzigt vóór de eigenlijke aanvang van het reisarrangement.
1.3. De terugbetaling van uw huurprijs naar rato van het aantal personen, beperkt tot de vergoeding in geval van annulering van de huur, indien u niet deelneemt aan de reis, en uw reisgezellen de huur wel behouden. Deze vergoeding wordt eveneens beperkt tot de extra kosten voor de omboeking naar een gelijkwaardige huur voor een kleinere capaciteit op hetzelfde domein en met dezelfde data, indien deze omboeking mogelijk was.
1.4. De terugbetaling van de reissom/huurprijs naar rato van de niet-genoten periode, beperkt tot de vergoeding in geval van annulering, indien u de reis te laat aanvangt. 

2. Het verzekerde bedrag: 

Het verzekerde bedrag is de reissom/huurprijs vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Dit moet gelijk zijn aan de reissom/huurprijs van het reiscontract. Indien het verzekerde bedrag lager is dan de reissom/huurprijs van het reiscontract, is Allianz Assistance slechts tot prestatie gehouden naar verhouding van het verzekerde bedrag tot deze reissom/huurprijs. Het maximumbedrag voor de schadeloosstelling is 10.000 EUR/verzekerde persoon. 

3. Toepassingsgebied: 

Op voorwaarde dat de ingeroepen reden voor u een ernstig beletsel vormt zodat u uw geboekte reis onmogelijk kan ondernemen, kan elke verzekerde annuleren in de volgende gevallen:
3.1. Ziekte, ongeval of complicatie tijdens de zwangerschap van:
• Uzelf;
• Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
• Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;
• Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;
• De persoon die door u werd aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden;
• De persoon die tijdens uw reis uw beroepsactiviteiten overneemt, indien dit slechts 1 persoon betreft;
• De persoon die tijdens uw reis toezicht houdt op uw minderjarige kinderen of op elke mindervalide die bij u inwoont;
• De persoon bij wie u in het buitenland zou logeren, zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon waarmee hij gewoonlijk in gezinsverband samenleeft, of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad.
3.2. Overlijden van:
• Uzelf;
• Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
• Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;
• Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of elke minderjarige bloed- of aanverwant tot en met de derde graad;
• De persoon die door u werd aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden;
• De persoon die tijdens uw reis uw beroepsactiviteiten overneemt, indien dit slechts 1 persoon betreft;
• De persoon die tijdens uw reis toezicht houdt op uw minderjarige kinderen of op elke mindervalide die bij u inwoont;
• De persoon bij wie u in het buitenland zou logeren, zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon waarmee hij gewoonlijk in gezinsverband samenleeft, of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad.
• Een familielid; alle reisgezellen kunnen hun reis annuleren wanneer zij allen bloed- of aanverwanten zijn van de overleden persoon.
3.3. Uw zwangerschap op zich en dit indien de reis voorzien was tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap en indien het verzekeringscontract voor het begin van de zwangerschap werd onderschreven. Bij een zwangerschap na kunstmatige inseminatie geldt deze beperking niet.
3.4. De premature bevalling van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of van de persoon die door u werd aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden. Onder premature bevalling wordt verstaan elke bevalling voor de 33ste week van de zwangerschap.
3.5. Zware stoffelijke schade aan uw woonplaats, tweede verblijfplaats of beroepslokalen, op voorwaarde dat deze schade plots is opgetreden, niet te voorzien was, en uw aanwezigheid door deze schade absoluut vereist is en niet kan worden uitgesteld.
3.6. Verdwijning of kidnapping van:
• Uzelf;
• Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
• Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;
• Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;
• De persoon die door u werd aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden.
3.7. Het openbaar vervoermiddel, uw persoonlijk voertuig of dat van uw reisgezel waarmee u zich naar het vertrekpunt van uw gereserveerd reisarrangement (transport, verblijf, ...) begeeft wordt tijdens dat traject of binnen de 5 dagen ervoor geïmmobiliseerd door een verkeersongeval, een panne, een brand, een diefstal of vandalisme en kan niet meer rijklaar gemaakt worden zodat u uw vertrekpunt niet meer tijdig kan bereiken.
3.8. Het voertuig dat de transfer verzekert naar het vertrekpunt van uw gereserveerd reisarrangement wordt geïmmobiliseerd tijdens dat traject, loopt vertraging op of blijft in gebreke ten gevolge van een onverwachte, onaangekondigde gebeurtenis die niet te voorzien was, waardoor u het vertrek mist van het gereserveerde transport uit uw reiscontract dat u naar uw eerste bestemming diende te brengen.
3.9. U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft wordt ontslagen als werknemer.
3.10. U sluit een arbeidscontract af voor een duur van tenminste 3 maanden op voorwaarde dat u:
• Ofwel als werkzoekende was ingeschreven bij een bevoegde overheid;
• Ofwel de afgelopen drie maand afstudeerde of uw opleiding beëindigde.
3.11. U bent beroepsmilitair en u dient op militaire of humanitaire missie te vertrekken en op voorwaarde dat deze missie niet te voorzien was op het ogenblik van de boeking van de reis.
3.12. U mag om medische redenen niet worden ingeënt of geïmmuniseerd, op voorwaarde dat dit door de plaatselijke autoriteiten verplicht is.
3.13. U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, wordt opgeroepen:
• Voor een orgaantransplantatie;
• Voor een onverwachte en niet-beroepshalve militaire herhalingsoefening;
• Voor een onverwachte missie voor een officiële humanitaire organisatie;
• Voor de adoptie van een kind;
• Als getuige voor een rechtbank ingevolge een oproeping bij gerechtsbrief;
• Als jurylid voor het Hof van Assisen.
3.14. Huwelijksreizen: uw burgerlijke huwelijksplechtigheid wordt geannuleerd en voor zover u ons daarvan een officieel document overmaakt.
3.15. Uw echtscheiding voor zover de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank werd ingeleid na de boeking van de reis en u ons daarvan een officieel document overmaakt. 3.16. Uw feitelijke scheiding voor zover één van beide duurzame partners van domicilie veranderde na de boeking van de reis en u ons daarvan een officieel document overmaakt.
3.17. U moet een herexamen afleggen, op voorwaarde dat dit plaatsvindt tijdens of binnen de 31 dagen na de reis, en dat uitstel van het herexamen onmogelijk is.
3.18. Uw vakantie wordt ingetrokken door uw werkgever omwille van het feit dat u een examen moet afleggen in het kader van uw professionele activiteiten. U dient ons hiervan een attest van uw werkgever over te maken.
3.19. Diefstal van uw identiteitsdocumenten of uw visum binnen de 48 uren voor vertrek op voorwaarde dat u deze diefstal bij de bevoegde instanties heeft aangegeven.
3.20. Het visum dat u nodig heeft om het gereserveerde reisarrangement te ondernemen wordt geweigerd.
3.21. De toegang tot het land van uw bestemming wordt u geweigerd, op voorwaarde dat u in het bezit bent van alle wettelijk vereiste documenten.
3.22. Het plotse overlijden van uw hond of kat binnen de 7 dagen voor uw vertrek mits voorlegging van een certificaat van overlijden door een dierenarts waaruit blijkt dat uw huisdier in goede gezondheid verkeerde op het moment van de boeking van de reis.
3.23. U wordt onverwacht uit uw huurwoning gezet op voorwaarde dat uw huurcontract bij de boeking van de reis nog niet was opgezegd door de eigenaar van de woning en op voorwaarde dat u de woning moet verlaten tussen de datum waarop de reis geboekt werd en 30 dagen na de datum waarop de terugreis oorspronkelijk gepland was.
3.24. Een bejaarde bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad dient het rusthuis waar hij/zij verblijft onverwacht te verlaten binnen de 30 dagen voor de datum van vertrek zoals deze oorspronkelijk gepland was en u Allianz Assistance een schriftelijk attest van de instelling kan voorleggen.
3.25. Het cultureel of sportief evenement met publieke notoriteit op de plaats van uw reisbestemming dat het voorwerp van uw verblijft ter plaatse uitmaakt wordt geannuleerd.
3.26. Een reisgezel annuleert op basis van één van de voornoemde redenen zodat u alleen of met slechts 3 reisgezellen moet reizen. 

4. Forfaitaire vergoeding in geval van vertraging van uw lijnvlucht: 

In geval uw lijnvlucht bij vertrek naar uw reisbestemming in het buitenland minimum 12 uur vertraging heeft opgelopen en op voorwaarde dat u een verklaring kan voorleggen van de bevoegde instanties van de luchthaven, keert Allianz Assistance u de forfaitaire som uit van 37,50 EUR/persoon vanaf 12 uur vertraging en 75 EUR/persoon vanaf 36 uur vertraging. Deze waarborg is niet cumuleerbaar met een andere waarborg van dit contract. 

VII. REISGOED 

1. Het verzekerde bedrag: 

Het verzekerde bedrag is maximaal 2.000 EUR/verzekerde persoon. 

2. De waarborg: 

Allianz Assistance verzekert uw reisgoed tegen:
2.1. Diefstal.
2.2. Gedeeltelijke of totale beschadiging.
2.3. Niet aflevering door het openbaar vervoer, een private transportonderneming of de reisorganisator na hun bewaarneming.
2.4. Vertraging van de aflevering op de plaats van reisbestemming in het buitenland met minstens 12 uur door het openbaar vervoer, een private transportonderneming of de reisorganisator na hun bewaarneming. 

3. De verzekering van het reisgoed tegen diefstal: 

3.1. Als het reisgoed zich in een door u gebruikte personenwagen (geen cabriolet, mobilhome, 4x4-wagen of minibus) bevindt die met de sleutel werd afgesloten, waarvan de ruiten en het dak volledig dicht zijn en waar bij het reisgoed volledig uit het zicht is in de afgesloten, van een hoedenplank voorziene kofferruimte: Tegen diefstal door gekenmerkte inbraak tussen 7 en 22 uur.
3.2. Als het reisgoed zich in uw hotelkamer of vakantiewoning bevindt: Tegen diefstal met gekenmerkte inbraak.
3.3. Als het reisgoed zich onder uw toezicht bevindt of door u wordt gedragen: Tegen diefstal gepleegd met fysiek geweld op de persoon.
3.4. Als de diefstal niet voldoet aan de voorgaande bepalingen van dit artikel: Indien de voorwerpen door u als een goede huisvader werden beschermd tegen diefstal. Op een openbare plaats of een plaats die ook voor andere personen toegankelijk is dient u sowieso zelf steeds toezicht te houden op de voorwerpen. 

4. De berekening van de schadevergoeding: 

4.1. De schade wordt in eerste risico vergoed, en alle vergoedingen worden aan u uitbetaald.
4.2. De schadevergoeding wordt berekend op basis van de prijs die u heeft betaald bij de aankoop van de verzekerde voorwerpen, rekening houdend met de minder-waarde ingevolge ouderdom of slijtage.
4.3. Bij gedeeltelijke beschadiging wordt alleen de herstelling van het voorwerp vergoed, met uitsluiting van expertise- en vervoerkosten.
4.4. De schadevergoeding kan niet hoger liggen dan de prijs die u heeft betaald bij de aankoop van het verzekerde voorwerp. Allianz Assistance vergoedt enkel de werkelijk geleden schade. Er wordt ook geen rekening gehouden met onrechtstreeks geleden schade.
4.5. Indien het reisgoed na diefstal of definitieve niet-aflevering wordt teruggevonden, dient u Allianz Assistance de reeds ontvangen vergoeding terug te betalen, onder eventuele aftrek van de vastgestelde en verzekerde schade.
4.6. De schadevergoeding is beperkt tot het verzekerde bedrag. De schadevergoeding is eveneens beperkt tot:
• 50% van het verzekerde bedrag per verzekerde persoon voor:
- Elk voorwerp afzonderlijk;
- Alle waardevolle voorwerpen samen (zie ook artikel X.6.1.1.);
- Alle sportmateriaal en sportuitrusting samen;
- Alle schade te wijten aan het breken van reisgoed;
- Alle schade te wijten aan diefstal van of uit een huurwagen;
- Alle schade te wijten aan diefstal die valt onder artikel VII.3.4.
• De administratieve kosten tot 125 EUR/verzekerde persoon voor de vervanging van alle identiteitspapieren (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, kentekenbewijs of visum), bank-, krediet- en magnetische kaarten samen;
• De strikt noodzakelijke aankopen tot 20 % van het verzekerde bedrag per verzekerde persoon, in geval van het artikels VII.2.4. Indien dit reisgoed nadien definitief verloren blijkt te zijn, zal deze vergoeding in mindering worden gebracht van de schadeloosstelling die u dan zal ontvangen. 

VIII. KAPITAAL REISONGEVALLEN 

1. Het verzekerde bedrag is het bedrag vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 

Het verzekerde bedrag is maximaal 12.500 EUR/verzekerde persoon. 

2. De waarborg: 

2.1. In geval van overlijden ingevolge een ongeval en binnen een termijn van 1 jaar na het ongeval, wordt het verzekerde bedrag betaald aan de begunstigde met naam aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden of bij ontstentenis aan de wettelijke erfgenamen, na aftrek van de schadevergoeding die eventueel reeds zou uitgekeerd zijn voor blijvende invaliditeit ingevolge het ongeval. Voor de kinderen jonger dan 15 jaar wordt het verzekerde bedrag vervangen door de vergoeding van de begrafeniskosten tot 1.875 EUR/verzekerde persoon.
2.2. In geval van blijvende invaliditeit ingevolge een ongeval, wordt het verzekerde bedrag u evenredig met de graad van uw blijvende fysiologische invaliditeit uitbetaald. Deze graad wordt bepaald vanaf de dag van de consolidatie en ten laatste 3 jaar na het ongeval, volgens het officiële Belgische Barema voor Invaliditeit. De kapitalen voorzien voor overlijden en blijvende invaliditeit kunnen niet worden gecumuleerd. 

IX. UW VERPLICHTINGEN BIJ EEN SCHADEGEVAL 

1. Sancties bij niet-nakoming van uw verplichtingen: 

Indien u uw verplichtingen niet nakomt en er hierdoor een nadeel ontstaat voor Allianz Assistance kan deze haar prestatie verminderen met het door haar geleden nadeel. Het met bedrieglijk opzet niet nakomen van uw verplichtingen geeft steeds aanleiding tot het verlies van alle rechten op alle verzekeringsprestaties. 

2. Algemene verplichtingen: 

2.1. De communicatie van schadegevallen bijstand (Personen en Voertuigen): In geval van een mogelijk schadegeval onmiddellijk – na ontvangst van de dringende eerste medische hulp – Allianz Assistance contacteren en zich schikken naar haar instructies:
Telefoneren (24 uur op 24) naar het nummer +32-2-290.61.00, of uw bericht per fax doorsturen (24 uur op 24) naar het nummer +32-2-290.61.01.
Elke hulpverlening, elke kost of elke dienstverlening geeft maar recht op een vergoeding indien het voorafgaandelijk akkoord werd gevraagd aan Allianz Assistance en Allianz Assistance hiervoor haar toestemming heeft gegeven door middel van de toekenning van een dossiernummer.
Alleen voor uw ambulante medische kosten waarvan het totaal bedrag minder is dan 250 EUR, dient u geen voorafgaandelijk akkoord van Allianz Assistance te hebben.
2.2. De schriftelijke communicatie van schadegevallen Compensatiereis, Annulering, Reisgoed en Kapitaal Reisongevallen: Zodra mogelijk, en in elk geval binnen de 7 kalenderdagen, het schadegeval schriftelijk aan Allianz Assistance melden.
2.3. Het verstrekken van nuttige inlichtingen: Zonder verwijl, en in elk geval binnen de 30 dagen, Allianz Assistance alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen.
2.4. Medische objectivering van lichamelijk letsel: De ziekte, of het letsel in geval van ongeval, medisch laten objectiveren.
2.5. Kosten naar aanleiding van een lichamelijk letsel: Zowel in het land van uw woonplaats als tijdens uw verblijf in het buitenland moet u de nodige maatregelen nemen om uw kosten te kunnen terugvorderen bij de sociale zekerheid en bij elke verzekeringsinstelling.
2.6. Inlichtingen in geval van een lichamelijk letsel: De nodige maatregelen nemen om Allianz Assistance de medische informatie in verband met de betrokken persoon te bezorgen. De geneesheren van Allianz Assistance bovendien toelaten de medische informatie in verband met de betrokken persoon in te winnen. De door Allianz Assistance aangestelde geneesheer tevens toelaten de betrokken persoon te onderzoeken.
2.7. Het bewijs van materiële schade: Allianz Assistance de originele bewijsstukken van de omstandigheden, van de gevolgen en van uw schade overmaken. In geval van diefstal of vandalisme, onmiddellijk een proces-verbaal laten opmaken door de dichtstbijzijnde gerechtelijke overheid waar de feiten zich voordeden of door u werden vastgesteld. Verder, zowel bij de aflevering als bij de ophaling van uw voertuig -indien dit door Allianz Assistance vervoerd of gerepatrieerd wordt- of het vervangingsvoertuig, steeds een gedetailleerd verslag op laten maken met betrekking tot de staat van het betreffende voertuig om latere betwistingen uit te sluiten.
2.8. De gevolgen van schadegevallen beperken: Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te beperken.
2.9. Omstandigheden voor de beoordeling van het risico door Allianz Assistance: De verzekeringnemer is verplicht, zowel bij het afsluiten als tijdens de loop van dit contract, alle bestaande, nieuwe of gewijzigde omstandigheden mee te delen die hem bekend zijn en die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door Allianz Assistance.
2.10. Andere verzekeringen: Indien u geniet van andere verzekeringen voor hetzelfde risico, dient u Allianz Assistance de waarborgen en de identiteit van de verzekeraars mee te delen. 

3. Uw verplichtingen in het kader van de waarborg “Annulering”: 

Naast de algemene verplichtingen vermeld in vorig artikel, dient u uw reiscontract te annuleren zodra er een voorval is dat uw reis zou kunnen verhinderen, zodat de gevolgen van de annulering beperkt zouden blijven. Tenslotte dient u de ziekte, of het letsel in geval van ongeval, medisch te laten objectiveren voor de annulering. 

4. Uw verplichtingen in het kader van de waarborg “Reisgoed”: 

• In geval van diefstal: onmiddellijk een proces-verbaal laten opmaken door de dichtstbijzijnde gerechtelijke overheid waar de diefstal zich voordeed of door u werd vastgesteld, de inbraaksporen laten vaststellen, en het bewijs ervan aan Allianz Assistance leveren.
• In geval van diefstal in een hotel dient u ook onmiddellijk klacht neer te leggen bij de hoteldirectie, en het bewijs ervan aan Allianz Assistance leveren.
• In geval van totale of gedeeltelijke beschadiging: de bevoegde instantie of de verantwoordelijke onmiddellijk een geschreven verslag laten opmaken en het bewijs ervan aan Allianz Assistance te leveren.
• In geval van diefstal, niet-aflevering, laattijdige aflevering, totale of gedeeltelijke beschadiging, van voorwerpen vervoerd door een transportonderneming: De vervoerder onmiddellijk – en in elk geval binnen de termijn bepaald door het vervoercontract – in gebreke stellen, van het bevoegde personeel van de onderneming eisen dat een tegensprekelijke vaststelling wordt opgemaakt, en het bewijs ervan aan Allianz Assistance leveren.
• Op aanvraag dient u het beschadigde reisgoed op uw kosten aan Allianz Assistance over te maken. 

5. Uw verplichtingen in het kader van de waarborg “Kapitaal Reisongevallen”: 

Elke begunstigde dient een overlijden onmiddellijk schriftelijk mee te delen aan Allianz Assistance opdat Allianz Assistance, indien zij dat wenst, vóór de begrafenis of crematie een autopsie zou kunnen laten uitvoeren door een geneesheer van haar keuze. 

X. UITGESLOTEN SCHADEGEVALLEN 

1. Algemene uitsluitingen: 

Zijn, naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van de betreffende waarborg, van de waarborg uitgesloten:
1.1. Uitgesloten van de dekking van de waarborg(en) zijn alle kosten die het gevolg zijn van de behandeling van ziektes en “letselaandoeningen”, die bestonden bij aanvang van de waarborgen :
• Deze uitsluiting geldt niet voor onvoorziene complicaties of plotselinge verslechtering van een bestaande medische aandoening tijdens de looptijd van de waarborg. Voorwaarde is dat de te ondernemen reis voorafgaand is goedgekeurd door een arts. Er wordt geen vergoeding gegeven als de verslechtering het gevolg is van het ontbreken van een medisch advies, het niet opvolgen van medisch advies of bewuste roekeloosheid van de verzekerde.
• Indien sprake is van een chronische aandoening, dan vergoeden wij de kosten voor de onvoorziene medische behandeling als geen sprake was van het ontraden van de reis door een arts. Ontbreekt hierin een advies en is naar het oordeel van Allianz Assistance duidelijk dat de verzekerde persoon de reis niet had moeten aanvangen op grond van deze medische aandoening, dan heeft Allianz Assistance het recht om de kosten van de behandeling niet of niet volledig te vergoeden.
1.2. Medisch toerisme: alle medische consultaties en behandelingen in het buitenland die enkel tot doel hebben -en betrekking hebben op- een alternatieve behandeling te ondergaan in het buitenland waarvoor de verzekerde reeds in behandeling was in zijn land van domicilie en/of die niet erkend zijn in België door het R.I.Z.I.V.
1.3. Psychische, psychosomatische of zenuwstoornissen, behalve indien er op het ogenblik van het schadegeval een bestendig verblijf is van meer dan 7 opeenvolgende dagen in een verplegingsinstelling.
1.4. Alle omstandigheden behalve ziektes, die bekend of aanwezig waren op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg, waardoor het schadegeval redelijkerwijze te verwachten was.
1.5. Overmatig gebruik van geneesmiddelen, gebruik van drugs, verdovende of opwekkende middelen, dronkenschap of alcoholisme.
1.6. Opzettelijke of vrijwillige handelingen behalve zelfmoord en zelfmoordpoging.
1.7. Deelname aan weddenschappen, misdaden of vechtpartijen, behalve in geval van wettige zelfverdediging.
1.8. Deelname, beroepshalve of uit hoofde van een bezoldigd contract, aan om het even welke sport of competitie, en de trainingen.
1.9. Werkzaamheden waaraan bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren zijn verbonden.
1.10. Staking, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling, of het vrijwillig veronachtzamen van wettelijke of officiële bepalingen.
1.11. Oorlog, burgeroorlog, opstand, revolutie of oproer; tenzij in het buitenland, indien het schadegeval zich voordoet gedurende de eerste 14 dagen vanaf het begin van dit voorval in het land waar u verblijft, en indien u door dit voorval werd verrast.
1.12. Terroristische aanslagen behalve voor de repatriëring en de medische kosten minder dan 2.500 EUR en behalve voor de waarborg catastrofedekking.
1.13. Vertragingen of het niet nakomen van overeengekomen diensten, in geval van overmacht, niet te verwachten voorval, staking, burgeroorlog of oorlog, oproer, volksopstand, beslissing van de overheid, beperking van het vrij verkeer, radioactieve straling, explosie, sabotage, kaping, of terrorisme.
1.14. Alle hulpverleningen, transporten, repatriëringen, herstellingen en slepingen worden met uw akkoord en onder uw controle uitgevoerd. Alleen de dienstverlener zelf is verantwoordelijk voor de door hem uitgevoerde prestaties.
1.15. Epidemieën en quarantaine.
1.16. Alle gevolgen van de in dit contract vermelde uitsluitingen. 

2. Uitsluitingen in het kader van de waarborgen “Assistance Personen”: 

Zijn, naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van de betreffende waarborg, van de waarborg uitgesloten:
2.1. Kuren, heliotherapie, dieetbehandelingen, preventieve geneeskunde, check-up, periodieke controle- of observatieonderzoek, contraceptie, prothesen, optiekkosten, brillen, brilglazen, contactlenzen, krukken, medische apparaten, inenting en entstoffen. 2.2. Esthetische ingrepen of behandelingen, tenzij ze medisch noodzakelijk zijn door een lichamelijk letsel ingevolge een ongeval.
2.3. Diagnose, behandeling en medicatie, die niet erkend zijn door de sociale zekerheid van het land van uw woonplaats (bijvoorbeeld: België: R.I.Z.I.V.).
2.4. Zwangerschap, tenzij in geval van duidelijke en onvoorspelbare complicaties. Alle schadegevallen na 26 weken zwangerschap, vrijwillige zwangerschapsonderbreking, of de bevalling en de ingrepen die eruit voortvloeien zijn in ieder geval van de waarborg uitgesloten.
2.5. De medische nabehandelingskosten in het land van uw woonplaats na een ongeval tijdens een deelname aan een sport of competitie waarin motorrijtuigen gebruikt worden (proeven, wedstrijden, rally’s, raids,...), en de trainingen. 

3. Uitsluitingen in het kader van de waarborg “Assistance Voertuigen”: 

Zijn, naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van de betreffende waarborg, van de waarborg uitgesloten:
3.1. Technische stoornis tijdens uw verplaatsing, die op het moment van het vertrek vanuit uw woonplaats bekend was; slechte staat van het voertuig; gebrekkig onderhoud van het voertuig; herhaalde pech of verergering van de pech, ingevolge het niet herstellen van het voertuig; het systematisch terugroepen van een serie voertuigen.
3.2. Gewone onderhoudskosten en -werken; brandstofkosten en -pech; kosten van onderdelen en wisselstukken; herstellingskosten; kosten door sleutelproblemen, tenzij in geval van het in de wagen binnensluiten van een voertuigsleutel.
3.3. Douane-, transit- en tolkosten, taksen, boetes en restaurantkosten.
3.4. Diefstal, verlies of beschadiging van het verzekerde voertuig, de vervoerde voorwerpen, onderdelen, accessoires of reisgoed, opgelopen tijdens een herstelling, sleping, transport of repatriëring. Alleen de pechverhelper, de hersteller of de vervoerder is aansprakelijk voor de door hem uitgevoerde prestaties.
3.5. Het stopzetten van de productie van wisselstukken door de constructeur, de onbeschikbaarheid van de wisselstukken of elke vertraging te wijten aan de vervoerder van wisselstukken.
3.6. Verzending van een motor. 

4. Uitsluitingen in het kader van de waarborg “Compensatiereis”: 

Zijn, naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van de betreffende waarborg, van de waarborg uitgesloten:
4.1. De repatriëring in geval van immobilisatie van een voertuig, indien dit voertuig in minder dan 5 dagen herstelbaar is.
4.2. De verplaatsingen in het kader van uw professionele activiteiten. 

5. Uitsluitingen in het kader van de waarborg “Annulering”: 

Zijn, naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van de betreffende waarborg, van de waarborg uitgesloten:
5.1. Dossierkosten.
5.2. De normale bevalling en de ingrepen die verband houden met het normale verloop van een zwangerschap.
5.3. Ontslag om dringende redenen. 

6. Uitsluitingen in het kader van de waarborg “Reisgoed”: 

6.1. Niet-verzekerde voorwerpen Zijn, naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van de betreffende waarborg, van de waarborg uitgesloten:
6.1.1. Waardevolle voorwerpen, tenzij:
• In geval van diefstal gepleegd met fysiek geweld op de persoon terwijl de waardevolle voorwerpen zich onder uw toezicht bevinden of door u worden gedragen;
• In geval van diefstal uit de in de muur ingebouwde safe van uw hotelkamer of vakantiewoning, of uit de in de muur ingebouwde centrale safe van het hotel of het vakantiedomein waarin u de waardevolle voorwerpen in bewaring gaf, indien er gekenmerkte inbraak is in de safe.
6.1.2. Munten, bankbiljetten, cheques, andere waardepapieren, reisbiljetten, foto’s, postzegels, alle documenten of bewijzen, sleutels.
6.1.3. Schoonheidsproducten.
6.1.4. Fietsen, tenten, zeilplanken, materiaal voor diepzeeduiken, en de voorwerpen die door artikel I.1.17. niet als reisgoed worden beschouwd; alsmede hun onderdelen en toebehoren. De hierin of hierop zonder toezicht achtergelaten voorwerpen zijn eveneens uitgesloten.
6.1.5. Muziekinstrumenten, tapijten, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, verzamelingen.
6.1.6. Prothesen, krukken, rolstoelen en medische apparaten.
6.1.7. Brillen, zonnebrillen, brilglazen, contactlenzen, behalve als die vernietigd of beschadigd zijn ingevolge een ongeval met lichamelijk letsel.
6.2. Uitsluitingen: Zijn, naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van de betreffende waarborg, van de waarborg uitgesloten:
6.2.1. Bestaande gebreken van het reisgoed.
6.2.2. Het weglopen van vloeistoffen, vette materialen, kleurstoffen of bijtende producten, die bij het reisgoed horen.
6.2.3. Beschadiging van breekbaar reisgoed zoals aardewerk, voorwerpen in glas, porselein en marmer.
6.2.4. Beschadiging van de buiten een gebouw en zonder toezicht achtergelaten voorwerpen.
6.2.5. Het verlies, het vergeten of het zoek raken van reisgoed, tenzij in geval van de artikels VII.2.3. en VII.2.4.
6.2.6. Krassen en schrammen toegebracht op reiskoffers, reiszakken en verpakkingen tijdens het transport.
6.2.7. Waardevolle voorwerpen vervoerd door de luchtvaartmaatschappij. 

7. Uitsluitingen in het kader van de waarborg “Kapitaal Reisongevallen”: 

Zijn, naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van de betreffende waarborg, van de waarborg uitgesloten:
7.1. Personen ouder dan 75 jaar.
7.2. Sporten met een motorvoertuig of –boot, vliegsporten, parachutespringen, solozeilen, alpinisme, gletsjertochten zonder gids, skispringen, skizeilen, speedskiën, ijshockey, bobslee, skeleton, gevechtssporten, speleologie.
7.3. Epidemieën, infecties, vergiftiging, milieuvervuiling of natuurrampen.
7.4. Zonnesteek, bevriezing of bloedaandrang, behalve indien dit feit het gevolg is van een verzekerd ongeval.
7.5. Luchtreizen, tenzij als betalend passagier met een toestel erkend voor openbaar vervoer van reizigers.
7.6. Gebruik van twee- en driewielige gemotoriseerde landvoertuigen en zogenaamde quads met een cilinderinhoud van meer dan 49 cc.
7.7. Abdominale en laag-abdominale hernia.
7.8. Oorlog, invasie, daden van buitenlandse vijanden, gijzeling, militaire acties, burgeroorlog, opstand, revolutie, oproer, militaire of wederrechtelijke macht, krijgswet, militaire oefenperiodes, mobilisaties, wederoproepingen en brandweeroefeningen. 

8. Uitsluitingen in het kader van de waarborg ‘Catastrofedekking’ 

8.1. Alle omstandigheden waar de verantwoordelijkheid van een deskundige uit de reissector, reisagent, transportmaatschappij (vliegtuigen, boten, treinen, bussen, …) touroperator kan ingeroepen worden.
8.2. Vooraf aangekondigde stakingen. 

_____________ 

Uw contract bestaat uit twee delen:
• “De Algemene Voorwaarden” beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer.
• “De Bijzondere Voorwaarden” beschrijven de persoonlijke gegevens van uw contract, waaronder de waarborgen die u heeft afgesloten. 

Bijstand: +32 2 290 61 00    Administratie: +32 2 290 64 68   welcome.be@allianz.com 

Bijlage B-Privacy18 

Vanaf 25 mei 2018 vormt deze bijlage een geheel met de verzekeringsvoorwaarden. Op onze website www.allianz-assistance.be vindt u altijd de meest actuele versie van de algemene voorwaarden en productvoorwaarden van de verzekering. 

Bescherming van de persoonsgegevens 

Als u de verzekerde bent van de verzekeringsovereenkomst die u gaat onderschrijven, nodigen wij u uit deze nota met uitleg aandachtig te lezen. Als de verzekeringsovereenkomst wordt onderschreven ten gunste van andere personen dan uzelf (bijvoorbeeld de werknemers of bedrijfsleiders van uw onderneming, een of meer derden, ...), blijven de rechten en verplichtingen die deze nota beschrijft volledig van toepassing. 

Deze verklaring legt uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe en waarom we dit doen én met wie deze gegevens worden gedeeld. 

1. Wie zijn wij? 

Wij zijn AWP P&C S.A. - Belgian Branch met een statutaire zetel in Parijs, Frankrijk. We handelen ook onder de naam Allianz Global Assistance en zijn onderdeel van Allianz Partners SAS. Onze organisatie heeft een vergunning waarmee wij verzekeringen en diensten mogen aanbieden. Allianz Global Assistance is verantwoordelijk voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij houden ons hiervoor aan de geldende wetten en regels voor gegevensbescherming. 

2. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij? 

Als u een verzekering bij ons aanvraagt, verzamelen en verwerken we de volgende persoonlijke gegevens:
• Naam, adres en woonplaats.
• Geslacht, geboortedatum en leeftijd.
• Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, etc.).
• Betalingsgegevens (creditcard, bankrekeningnummer, etc.).
• Dekkingsgegevens van afgesloten polissen.
• Bij gebruik van de website en apps: type apparaat, browser, taal, datum, tijd en IP-adres.
• Bij bepaalde verzekeringen: locatiegegevens, kenteken, reisgegevens, nationaliteit, identiteitsbewijs, beroep en gezinssamenstelling.
• Resultaten met betrekking tot sanctiescreening en/of preventie van misbruiken en verzekeringsfraude.

Daarnaast verzamelen en verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens. Onze alarmcentrale verleent directe hulp bij het bezoek aan een arts, ziekenhuisopname, een ernstig ongeval of overlijden. Als de alarmcentrale het nodig vindt, kan zij gegevens opvragen bij een verzekerde, familieleden, hulpverleners en/of bij de behandelende arts. Zij kan deze gegevens verstrekken aan personen die betrokken zijn bij de hulpverlening. Ook geeft zij de informatie aan onze medisch adviseur. 

3. Met welk doel verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens? 

Hieronder lees je voor welke doelen wij jouw persoonlijke gegevens mogen gebruiken. Ook leggen we uit of we hiervoor wel of geen toestemming van je nodig hebben. 

Wij kunnen ook persoonlijke gegevens over u ontvangen van de overheid en andere organisaties of personen, zoals bemiddelaars, gevolmachtigd agenten, werkgevers, hulpverleners, schadebehandelaars, andere ver- zekeraars, onderzoeksbureaus of instellingen voor fraudepreventie. 

Hieronder staan doelen genoemd waarvoor wij geen nadrukkelijke toestemming van u nodig hebben. Als dit het geval is, verwerken wij deze persoonsgegevens omdat wij dit mogen en/of om te voldoen aan ver- plichtingen volgens de wet. Bijvoorbeeld als de verwerking van gegevens noodzakelijk is:
• Voor het afsluiten van een overeenkomst of het uitvoeren hiervan.
• Om uw belangen of die van een ander te beschermen.
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
• Voor een taak van algemeen belang.
• Omdat wij (of andere partijen) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, behalve als de belangen van u of een betrokkene zwaarder wegen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op (zie punt 9). 

Als u uw persoonlijke gegevens niet met ons wilt delen, kunnen wij u geen verzekering aanbieden die aansluit bij uw specifieke wensen. Daarenboven zullen wij uw verzekeringspolis of uw schadegevallen niet kunnen beheren. 

4. Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens? 

Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op een manier die past bij bovenstaande doelen. 

Binnen de afgebakende context van de opgesomde doelstellingen en voor zover noodzakelijk, delen wij uw persoonlijke gegevens ook met uw make- laar, onze herverzekeraar, onze auditeurs, deskundigen, juridisch adviseurs en met de Belgische of buitenlandse administraties en overheden in het raam van onze rapportageverplichtingen, sociale zekerheid, ziekenfondsen en andere controleoverheden. Al deze partijen zijn verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens.

We kunnen je gegevens ook delen met partijen die wij opdracht gegeven hebben om de gegevens te verwerken. Dit zijn: andere Allianz Group bedrijven, adviseurs, deskundigen, juristen, reparateurs, artsen en dienst- verlenende bedrijven. Deze partijen mogen je persoonlijke gegevens niet gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten zonder jouw toestemming. 

We kunnen gegevens delen bij een (geplande) reorganisatie, fusie, verkoop, gezamenlijke onderneming, toewijzing of overdracht. Daarnaast bij een faillissement of het overdragen van (een deel van) ons bedrijf, onze activa of aandelen.
Tot slot kunnen we steeds gegevens delen om aan wettelijke vereisten wet te voldoen. 

5. Waar worden mijn persoonlijke gegevens verwerkt? 

Omdat onze hulpverlening wereldwijd is, kunnen uw persoonsgegevens zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt door de partijen bij punt 4. Hierbij zorgen wij er altijd voor dat we afspraken maken over vertrouwelijkheid en veiligheid. En dat deze afspraken aansluiten op de regels voor gegevensbescherming. We geven uw persoonsgegevens nooit aan partijen die geen rechten hebben om ze te verwerken. Als een ander bedrijf van de Allianz Group uw persoonlijke gegevens verwerkt buiten de EER, doen we dat op basis van goedgekeurde bedrijfs- voorschriften. Deze zogenaamde Allianz Privacy Standard (Allianz BCR) biedt een juiste bescherming van de persoonsgegevens en is geldig voor alle bedrijven van de Allianz Group. De Allianz BCR en de lijst van Allianz Group bedrijven die hieraan voldoen, vindt u op www.allianz-assistance. be/nl/privacybeleid/. Als de Allianz BCR niet geldt, nemen wij aangepaste maatregelen. Deze zorgen ervoor dat de overdracht van de persoonlijke gegevens buiten de EER net zo goed beschermd is als binnen de EER. Wilt u weten welke maatregelen dit zijn? Neem dan contact met ons op (zie punt 9). 

6. Welke rechten hebt u op het gebied van uw persoonlijke gegevens? 

Als het volgens de wet mag, hebt u het recht om:
• Toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen. Dit kunnen vragen zijn over hoe wij aan de gegevens komen en waarom ze verwerkt worden. Of over de contactgegevens van de verantwoordelijke partijen, de verwerkers en andere organisaties of personen met wie gegevens kunnen worden gedeeld.
• Uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.
• Uw persoonlijke gegevens aan te passen indien zij onjuist of onvolledig zijn
• Te vragen om uw persoonsgegevens volledig te verwijderen uit onze systemen in bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld als we ze niet langer meer nodig hebben voor bovengenoemde doelen die werden nagestreefd bij hun inzameling of verwerking en wij niet wettelijk ver- plicht zijn uw gegevens langer te bewaren.
• Te vragen om de verwerking te beperken in sommige omstandigheden, bijvoorbeeld de beperking van het gebruik van gegevens waarvan u de juistheid betwist in de periode waarin wij die moeten controleren.
• U te verzetten tegen de verwerking.
• Uw persoonsgegevens te kunnen overdragen en in een gestructureerd, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen, voor uzelf of voor een nieuwe verzekeraar en/of een andere verwerkingsverantwoordelijke.
• Een klacht in te dienen bij ons en/of bij de Gegevensbeschermingsauto- riteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – www.privacycommission.be

Als u hiervan gebruik wilt maken, kan u contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens bij punt 9. Meld hierbij uw naam, e-mailadres, polisnummer (als u een polis hebt) en uw vraag. Dit kan ook online via ons aanvraagformulier op www.allianz-assistance.be/nl/privacybeleid/. 

7. Hoe kan u bezwaar maken? 

U kan bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens of ons vragen hiermee te stoppen. We voldoen aan uw verzoek, behalve als wij volgens de wet toestemming hebben voor de verdere verwerking. Als u bezwaar wilt maken, kan u contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens bij punt 9. 

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als noodzakelijk voor de hoger aangehaalde doelstellingen of zolang een wet dat eist. De bewaartermijn kan dus verschillen van verzekering(waarborg) tot verzekering(waarborg). 

9. Hoe kunt u contact met ons opnemen? 

Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, voor klachten of om uw rechten uit te oefenen, neem dan per e-mail of post contact op: 

Allianz Global Assistance T.a.v.
Data Privacy Officer Zwaluwenstraat,
2 – 1000 Brussel E-mail:
privacy.be@allianz.com 

10. Hoe vaak vernieuwen we deze privacyverklaring? 

We updaten deze privacyverklaring regelmatig. De laatste versie is beschikbaar op onze website: www.allianz-assistance.be/nl/privacybeleid/. Als er een belangrijke wijziging plaatsvindt, informeren we u direct. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in april 2018.

02_AA_cancellation&compensation_01_n_20190108

ALGEMENE VOORWAARDEN : tijdelijk contract

CANCELLATION & COMPENSATION

I. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 

1. Definities: 

Dit contract verstaat onder:
1.1.De verzekeraar: AWP P&C S.A. – Belgian branch (verder in de tekst genoemd: Allianz Assistance), Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, toegelaten onder het codenummer 2769 – ondernemingsnummer: 0837.437.919. AWP P&C S.A.- Belgian Branch is het Belgische bijhuis van de Franse verzekeraar AWP P&C S.A., rue Dora Maar 7 te 93400 Saint-Ouen, RCS Bobigny 519 490 080.
1.2.De verzekeringnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die dit contract heeft afgesloten met de verzekeraar.
1.3.De verzekerde personen: De natuurlijke personen met naam vermeld in de rubriek “Verzekerde Personen” van de Bijzondere Voorwaarden. Zij dienen gedomicilieerd te zijn in België of Luxemburg en er gewoonlijk minstens 9 maanden per jaar te verblijven. Deze formule verzekert eveneens
• De meereizende minderjarige kinderen - met een maximum van 2 - die geen deel uitmaken van het verzekerde gezin en waarvan de ouders niet meereizen, indien het verzekerde gezin uit minimum drie verzekerde personen bestaat;
• Hun meereizende minderjarige kinderen uit een ontbonden huwelijk die niet onder hetzelfde dak wonen;
• Hun meereizende minderjarige kleinkinderen die niet onder hetzelfde dak wonen en waarvan de ouders niet meereizen.
In de Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de verzekerde personen door gebruik te maken van de termen “u” of “uw”.
1.4.Woonplaats - Woning: Het domicilie, dat zich in een lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland dient te bevinden, met uitsluiting van de gebieden die geen deel uitmaken van geografisch Europa.
1.5.Reisgezel: De persoon met wie u een gezamenlijke reis heeft gereserveerd en wiens aanwezigheid noodzakelijk is voor het goede verloop van de reis.
1.6.Reiscontract: De overeenkomst met een professionele reisorganisator of een professioneel verhuringsorganisme, tot levering van een reisarrangement, met u in de hoedanigheid van reiziger en/of huurder. De overeenkomst dient te voldoen aan de wettelijke bepalingen die erop betrekking hebben.
1.7.Verzekerde familieleden: De volgende personen, indien zij door dit contract zijn verzekerd:
• Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
• Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft; • Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad.
1.8.Minderjarige kinderen: Kinderen jonger dan 18 jaar.
1.9.Ziekte: Een stoornis in de gezondheidstoestand, te wijten aan een andere oorzaak dan een ongeval en die vastgesteld en gediagnosticeerd werd door een geneesheer.
1.10. Ongeval:
1.10.1. In geval van de waarborgen “Annulering” en “Compensatiereis”: Een plotse, uitwendige gebeurtenis buiten uw wil, die een lichamelijk letsel veroorzaakt dat vastgesteld en gediagnosticeerd werd door een geneesheer.
1.10.2. In geval van de andere bepalingen: Een plotse, uitwendige gebeurtenis buiten uw wil, die schade veroorzaakt.
1.11. Repatriëring: De terugkeer naar uw woonplaats.
1.12. Pech: Een plotse mechanische, elektrische of elektronische stoornis die uw voertuig immobiliseert. 

2. Het voorwerp van dit contract: 

Binnen de grenzen bepaald door de voorwaarden, modaliteiten en bedragen die zijn vastgelegd in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden, waarborgt dit contract het inzetten van de meest geschikte middelen om de gewaarborgde prestaties uit te voeren ten voordele van de verzekerde voertuigen en de verzekerde personen van dit contract en de betaling van de voorziene bedragen. 

3. De duur van dit contract – de waarborg: 

3.1.Dit contract: Dit contract komt tot stand bij akkoord van de verzekeringnemer met een correct ingevulde vooraf getekende polis, en eindigt de laatste dag van de reisduur vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 2
3.2.De waarborg:
3.2.1. In geval van de waarborg “Annulering”: De waarborg vangt aan vanaf het in voege treden van dit contract, die gelijktijdig moet gebeuren met de boeking van het reiscontract, en eindigt op het ogenblik van de voorzien aanvang van het geboekte reisarrangement, dit is de aanvang van de heenreis.
3.2.2. In geval van de waarborg “Compensatiereis”: De waarborg vangt aan om 0 uur van de vertrekdatum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, en eindigt om 24 uur van de laatste dag van de reisduur vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De waarborg is enkel geldig indien zij voor de gehele reisduur (dit is heenreis, verblijf en terugreis) is afgesloten. Maximaal verzekerbare reisduur: 92 dagen
3.2.3. Onverminderd de bepalingen van de betreffende waarborg vangt de waarborg in elk geval pas aan de dag volgend op de ontvangst door Allianz Assistance van de correct ingevulde vooraf getekende polis, en ten vroegste na betaling van de verschuldigde en ondeelbare premie door de verzekeringnemer aan de verzekeringsbemiddelaar.
3.3.Opzegging:
3.3.1. Indien dit contract een duur heeft van minstens dertig dagen:
• Kan de verzekeringnemer dit contract opzeggen binnen de veertien dagen na ontvangst door Allianz Assistance van de vooraf getekende polis. De opzegging treedt in werking op het ogenblik van de kennisgeving ervan.
• Kan Allianz Assistance dit contract opzeggen binnen de veertien dagen na ontvangst van de vooraf getekende polis. De opzegging treedt in werking acht dagen na de kennisgeving ervan.
3.3.2. Zowel Allianz Assistance als de verzekeringnemer kunnen dit contract opzeggen na een schadegeval of na een verzoek om bijstand, doch ten laatste 1 maand na de uitbetaling van de schadevergoeding, de afhandeling van de bijstand, of de weigering van de schadevergoeding of de bijstand. De opzegging treedt in werking na drie maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte ter post van een aangetekend schrijven, de betekening van een deurwaardersexploot of de datum van het ontvangstbewijs in geval van afgifte van een opzeggingsbrief. De betaalde premies in verband met de periode na de inwerkingtreding van de opzegging, worden terugbetaald binnen de vijftien dagen vanaf deze inwerkingtreding. Evenwel kan de opzegging na schade door Allianz Assistance van kracht worden één maand na de dag van de betekening ervan, indien de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde één van zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling Allianz Assistance te misleiden, op voorwaarde dat deze bij een onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend tegen één van deze personen of hem voor het vonnisgerecht heeft gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek. Allianz Assistance vergoedt de schade als gevolg van die opzegging indien zij afstand doet van haar vordering of indien de strafvordering uitmondt in een buitenvervolgingstelling of een vrijspraak. 

4. Territorialiteit: 

De waarborgen gelden in volgende gebieden: Wereldwijd 

5. De maximaal verzekerbare bedragen: 

5.1.De verzekerde bedragen gelden als maximaal mogelijke schadeloosstelling voor de volledig gewaarborgde periode.
5.2.Ongeacht het aantal contracten dat met Allianz Assistance werd afgesloten, zijn de maximaal verzekerbare bedragen:
• 10.000 EUR/verzekerde persoon in geval van de waarborgen “Compensatiereis” en “Annulering”. Reissommen/huurprijzen die dit maximum overschrijden, kunnen niet worden verzekerd, zelfs niet indien het verzekerde bedrag wordt beperkt tot 10.000 EUR/verzekerde persoon;
• De in dit contract vermelde bedragen in geval van de andere waarborgen. 

6. Subrogatie: 

Allianz Assistance treedt voor het bedrag van de uitbetaalde vergoeding in uw rechten en rechtsvorderingen tegen derden. Indien door uw toedoen de indeplaatsstelling geen gevolg kan hebben, kan Allianz Assistance van u de terugbetaling vorderen van de betaalde vergoeding in de mate van het door haar geleden nadeel. 

7. Verjaring: 

Elke rechtsvordering voortvloeiend uit dit contract verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis die het vorderingsrecht doet ontstaan. 

8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de rechten van geregistreerde personen: 

Allianz Assistance verzamelt, als verantwoordelijke voor de verwerking, persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die noodzakelijk zijn voor het beheer van het contract (inschatting van het risico en beheer van de commerciële relatie) en eventuele schadegevallen met inbegrip van portefeuillebewaking en preventie van misbruik en fraude. Door dit contract te onderschrijven geeft u uw uitdrukkelijke toestemming voor het beheer van gezondheidsgegevens door Allianz Assistance met het oog op de hierboven beschreven doeleinden en – indien nodig – voor de communicatie van uw gegevens aan derden (experten, geneesheren, ...). U geeft uw geneesheer toestemming om, in geval van overlijden, een verklaring over uw doodsoorzaak over te maken aan onze adviserende geneesheer.
U hebt recht tot toegang en correctie van uw gegevens. 

9. Correspondentie: 

Allianz Assistance is gedomicilieerd in België, Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, en elke kennisgeving dient te geschieden op dit adres.
De voor u bestemde schriftelijke berichten worden geldig verzonden naar het adres dat in de Bijzondere Voorwaarden vermeld is of naar het adres dat u Allianz Assistance later meedeelt. 

10. Rechtsregels – Rechtsmacht: 

Dit contract wordt beheerst door zijn Algemene en Bijzondere Voorwaarden, de bepalingen van de wet betreffende de verzekeringen en het Belgisch recht. Elke felicitatie of klacht aangaande de diensten van Allianz Assistance kan bezorgd worden:
• per brief naar onze dienst kwaliteit;
• per e-mail: quality.be@allianz.com .
Indien u, na de behandeling van uw klacht door onze diensten, ontevreden blijft en onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen, kunt u een beroep doen op de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as , fax: +32-2-547 59 75. 

11. Sanctie screening 

Partijen zullen geen dekking verlenen, en iedere Partij zal geen claim betalen of op andere wijze hulp verlenen indien en voor zover betaling van een dergelijke claim, of het verlenen van hulp op andere wijze, een Partij kan blootstellen aan enige sanctie, verbod en/of beperking krachtens een resolutie van de Verenigde Naties en/of handels- en economische sancties, wetten of voorschriften uitgevaardigd door de Europese Unie en/of de Verenigde Staten van Amerika. 

II. COMPENSATIEREIS 

1. De waarborg 

Op voorwaarde dat u een reiscontract had, vergoedt Allianz Assistance u een nieuw reiscontract via dezelfde reisbemiddelaar. Dit gebeurt onder de vorm van een nominatieve, niet-overdraagbare waardebon die geldig blijft tot 18 maanden na het schadegeval. De tegenwaarde ervan zal uitbetaald worden tot maximaal de reissom/huurprijs die u heeft betaald voor het afgebroken reiscontract. In verband met het verzekerde bedrag is artikel IV.2. van de waarborg “Annulering” van toepassing. 

2. Toepassingsgebied: 

2.1.U wordt om medische reden voortijdig gerepatrieerd wegens uw ziekte of uw ongeval: Indien de repatriëring contractueel voorzien is en vergoed werd door Allianz Assistance of een andere assistance maatschappij, biedt Allianz Assistance u een compensatiereis die berekend is naar rato van uw resterende nachten vanaf het ogenblik dat Allianz Assistance of de andere assistance maatschappij uw repatriëring uitvoerde, tot de laatste dag van de reisduur vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
2.2.Het totaal verlies van uw voertuig ten gevolge van een ongeval tijdens uw reis met uitzondering van de terugreis: Allianz Assistance biedt u een compensatiereis aan die berekend is naar rato van uw resterende nachten vanaf het ogenblik dat Allianz Assistance of de andere assistance maatschappij uw repatriëring uitvoerde, tot de laatste dag van de reisduur vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
2.3.U wordt voortijdig om een andere reden gerepatrieerd: Indien de repatriëring contractueel voorzien is en vergoed werd door Allianz Assistance of een andere assistance maatschappij en indien deze maatschappij deze repatriëring voorafgaandelijk goedkeurde, biedt Allianz Assistance u een compensatiereis aan die berekend is naar rato van uw resterende nachten vanaf het ogenblik dat Allianz Assistance of de andere assistance maatschappij uw repatriëring uitvoerde, tot de laatste dag van de reisduur vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 

III. BIJKOMENDE BEPALINGEN IN VERBAND MET DE WAARBORG COMPENSATIEREIS 

1. Telecommunicatiekosten in het buitenland: 

In geval van een door dit contract verzekerde hulpverlening: de terugbetaling van de noodzakelijke telecommunicatiekosten die u in het buitenland heeft gemaakt om uw tussenpersoon of Allianz Assistance te bereiken tot 125 EUR. 

2. Taalproblemen in het buitenland: 

Indien u in het buitenland ernstige problemen ondervindt om de gesproken taal te verstaan in geval van een door dit contract verzekerde hulpverlening, staat Allianz Assistance u bij in de mate van de mogelijkheden. Indien in het kader van de verleende diensten een beroep moet worden gedaan op een tolk, neemt Allianz Assistance de kosten ten laste tot 125 EUR. 

3. Niet gewaarborgde hulpverlening: 

Indien uw schadegeval niet gewaarborgd is door dit contract, kan Allianz Assistance u helpen uit menselijke overwegingen en onder bepaalde voorwaarden. In dit geval moeten alle kosten volledig en vóór de organisatie van de hulpverlening aan Allianz Assistance betaald worden. 

IV. ANNULERING 

1. De waarborg: 

1.1.De terugbetaling van de door het reiscontract verschuldigde annuleringskosten, met uitsluiting van alle dossierkosten, wanneer u het reiscontract annuleert vóór de eigenlijke aanvang van het reisarrangement.
1.2.De terugbetaling van de wijzigingskosten (bijvoorbeeld: extra hotelkosten voor een éénpersoonskamer), beperkt tot de vergoeding in geval van annulering, indien u uw reis wijzigt vóór de eigenlijke aanvang van het reisarrangement.
1.3.De terugbetaling van uw huurprijs naar rato van het aantal personen, beperkt tot de vergoeding in geval van annulering van de huur, indien u niet deelneemt aan de reis, en uw reisgezellen de huur wel behouden. Deze vergoeding wordt eveneens beperkt tot de extra kosten voor de omboeking naar een gelijkwaardige huur voor een kleinere capaciteit op hetzelfde domein en met dezelfde data, indien deze omboeking mogelijk was.
1.4.De terugbetaling van de reissom/huurprijs naar rato van de niet-genoten periode, beperkt tot de vergoeding in geval van annulering, indien u de reis te laat aanvangt. 

2. Het verzekerde bedrag: 

Het verzekerde bedrag is de reissom/huurprijs vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Dit moet gelijk zijn aan de reissom/huurprijs van het reiscontract. Indien het verzekerde bedrag lager is dan de reissom/huurprijs van het reiscontract, is Allianz Assistance slechts tot prestatie gehouden naar verhouding van het verzekerde bedrag tot deze reissom/huurprijs. Het maximumbedrag voor de schadeloosstelling is 10.000 EUR/verzekerde persoon. 

3. Toepassingsgebied: 

Op voorwaarde dat de ingeroepen reden voor u een ernstig beletsel vormt zodat u uw geboekte reis onmogelijk kan ondernemen, kan elke verzekerde annuleren in de volgende gevallen:
3.1.Ziekte, ongeval of complicatie tijdens de zwangerschap van:
• Uzelf;
• Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
• Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;
• Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;
• De persoon die door u werd aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden;
• De persoon die tijdens uw reis uw beroepsactiviteiten overneemt, indien dit slechts 1 persoon betreft;
• De persoon die tijdens uw reis toezicht houdt op uw minderjarige kinderen of op elke mindervalide die bij u inwoont;
• De persoon bij wie u in het buitenland zou logeren, zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon waarmee hij gewoonlijk in gezinsverband samenleeft, of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad.
3.2.Overlijden van:
• Uzelf;
• Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
• Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;
• Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of elke minderjarige bloed- of aanverwant tot en met de derde graad;
• De persoon die door u werd aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden;
• De persoon die tijdens uw reis uw beroepsactiviteiten overneemt, indien dit slechts 1 persoon betreft;
• De persoon die tijdens uw reis toezicht houdt op uw minderjarige kinderen of op elke mindervalide die bij u inwoont;
• De persoon bij wie u in het buitenland zou logeren, zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon waarmee hij gewoonlijk in gezinsverband samenleeft, of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad.
• Een familielid; alle reisgezellen kunnen hun reis annuleren wanneer zij allen bloed- of aanverwanten zijn van de overleden persoon.
3.3.Uw zwangerschap op zich en dit indien de reis voorzien was tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap en indien het verzekeringscontract voor het begin van de zwangerschap werd onderschreven. Bij een zwangerschap na kunstmatige inseminatie geldt deze beperking niet.
3.4.De premature bevalling van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of van de persoon die door u werd aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden. Onder premature bevalling wordt verstaan elke bevalling voor de 33ste week van de zwangerschap.
3.5.Zware stoffelijke schade aan uw woonplaats, tweede verblijfplaats of beroepslokalen, op voorwaarde dat deze schade plots is opgetreden, niet te voorzien was, en uw aanwezigheid door deze schade absoluut vereist is en niet kan worden uitgesteld.
3.6.Verdwijning of kidnapping van:
• Uzelf;
• Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
• Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;
• Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;
• De persoon die door u werd aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden.
3.7.Het openbaar vervoermiddel, uw persoonlijk voertuig of dat van uw reisgezel waarmee u zich naar het vertrekpunt van uw gereserveerd reisarrangement (transport, verblijf, ...) begeeft wordt tijdens dat traject of binnen de 5 dagen ervoor geïmmobiliseerd door een verkeersongeval, een panne, een brand, een diefstal of vandalisme en kan niet meer rijklaar gemaakt worden zodat u uw vertrekpunt niet meer tijdig kan bereiken.
3.8.Het voertuig dat de transfer verzekert naar het vertrekpunt van uw gereserveerd reisarrangement wordt geïmmobiliseerd tijdens dat traject, loopt vertraging op of blijft in gebreke ten gevolge van een onverwachte, onaangekondigde gebeurtenis die niet te voorzien was, waardoor u het vertrek mist van het gereserveerde transport uit uw reiscontract dat u naar uw eerste bestemming diende te brengen.
3.9.U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft wordt ontslagen als werknemer.
3.10. U sluit een arbeidscontract af voor een duur van tenminste 3 maanden op voorwaarde dat u: • Ofwel als werkzoekende was ingeschreven bij een bevoegde overheid; • Ofwel de afgelopen drie maand afstudeerde of uw opleiding beëindigde.
3.11. U bent beroepsmilitair en u dient op militaire of humanitaire missie te vertrekken en op voorwaarde dat deze missie niet te voorzien was op het ogenblik van de boeking van de reis.
3.12. U mag om medische redenen niet worden ingeënt of geïmmuniseerd, op voorwaarde dat dit door de plaatselijke autoriteiten verplicht is.
3.13. U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, wordt opgeroepen:
• Voor een orgaantransplantatie;
• Voor een onverwachte en niet-beroepshalve militaire herhalingsoefening;
• Voor een onverwachte missie voor een officiële humanitaire organisatie;
• Voor de adoptie van een kind;
• Als getuige voor een rechtbank ingevolge een oproeping bij gerechtsbrief;
• Als jurylid voor het Hof van Assisen.
3.14. Huwelijksreizen: uw burgerlijke huwelijksplechtigheid wordt geannuleerd en voor zover u ons daarvan een officieel document overmaakt.
3.15. Uw echtscheiding voor zover de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank werd ingeleid na de boeking van de reis en u ons daarvan een officieel document overmaakt.
3.16. Uw feitelijke scheiding voor zover één van beide duurzame partners van domicilie veranderde na de boeking van de reis en u ons daarvan een officieel document overmaakt.
3.17. U moet een herexamen afleggen, op voorwaarde dat dit plaatsvindt tijdens of binnen de 31 dagen na de reis, en dat uitstel van het herexamen onmogelijk is.
3.18. Uw vakantie wordt ingetrokken door uw werkgever omwille van het feit dat u een examen moet afleggen in het kader van uw professionele activiteiten. U dient ons hiervan een attest van uw werkgever over te maken.
3.19. Diefstal van uw identiteitsdocumenten of uw visum binnen de 48 uren voor vertrek op voorwaarde dat u deze diefstal bij de bevoegde instanties heeft aangegeven.
3.20. Het visum dat u nodig heeft om het gereserveerde reisarrangement te ondernemen wordt geweigerd.
3.21. De toegang tot het land van uw bestemming wordt u geweigerd, op voorwaarde dat u in het bezit bent van alle wettelijk vereiste documenten.
3.22. Het plotse overlijden van uw hond of kat binnen de 7 dagen voor uw vertrek mits voorlegging van een certificaat van overlijden door een dierenarts waaruit blijkt dat uw huisdier in goede gezondheid verkeerde op het moment van de boeking van de reis.
3.23. U wordt onverwacht uit uw huurwoning gezet op voorwaarde dat uw huurcontract bij de boeking van de reis nog niet was opgezegd door de eigenaar van de woning en op voorwaarde dat u de woning moet verlaten tussen de datum waarop de reis geboekt werd en 30 dagen na de datum waarop de terugreis oorspronkelijk gepland was.
3.24. Een bejaarde bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad dient het rusthuis waar hij/zij verblijft onverwacht te verlaten binnen de 30 dagen voor de datum van vertrek zoals deze oorspronkelijk gepland was en u Allianz Assistance een schriftelijk attest van de instelling kan voorleggen.
3.25. Het cultureel of sportief evenement met publieke notoriteit op de plaats van uw reisbestemming dat het voorwerp van uw verblijft ter plaatse uitmaakt wordt geannuleerd.
3.26. Een reisgezel annuleert op basis van één van de voornoemde redenen zodat u alleen of met slechts 3 reisgezellen moet reizen. 

4. Forfaitaire vergoeding in geval van vertraging van uw lijnvlucht: 

In geval uw lijnvlucht bij vertrek naar uw reisbestemming in het buitenland minimum 12 uur vertraging heeft opgelopen en op voorwaarde dat u een verklaring kan voorleggen van de bevoegde instanties van de luchthaven, keert Allianz Assistance u de forfaitaire som uit van 37,50 EUR/persoon vanaf 12 uur vertraging en 75 EUR/persoon vanaf 36 uur vertraging.
Deze waarborg is niet cumuleerbaar met een andere waarborg van dit contract. 

V. UW VERPLICHTINGEN BIJ EEN SCHADEGEVAL 

1. Sancties bij niet-nakoming van uw verplichtingen: 

Indien u uw verplichtingen niet nakomt en er hierdoor een nadeel ontstaat voor Allianz Assistance kan deze haar prestatie verminderen met het door haar geleden nadeel. Het met bedrieglijk opzet niet nakomen van uw verplichtingen geeft steeds aanleiding tot het verlies van alle rechten op alle verzekeringsprestaties. 

2. Algemene verplichtingen: 

2.1.De communicatie van schadegevallen:
In geval van een mogelijk schadegeval onmiddellijk Allianz Assistance contacteren en zich schikken naar haar instructies:
Telefoneren (24 uur op 24) naar het nummer +32-2-290.61.00, of uw bericht per fax doorsturen (24 uur op 24) naar het nummer +32-2-290.61.01.
Elke hulpverlening, elke kost of elke dienstverlening geeft maar recht op een vergoeding indien het voorafgaandelijk akkoord werd gevraagd aan Allianz Assistance en Allianz Assistance hiervoor haar toestemming heeft gegeven door middel van de toekenning van een dossiernummer.
2.2.De schriftelijke communicatie van schadegevallen Compensatiereis of Annulering: Zodra mogelijk, en in elk geval binnen de 7 kalenderdagen, het schadegeval schriftelijk aan Allianz Assistance melden.
2.3.Het verstrekken van nuttige inlichtingen: Zonder verwijl, en in elk geval binnen de 30 dagen, Allianz Assistance alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen.
2.4.Medische objectivering van lichamelijk letsel: De ziekte, of het letsel in geval van ongeval, medisch laten objectiveren.
2.5.De door Allianz Assistance aangestelde geneesheer tevens toelaten de betrokken persoon te onderzoeken.
2.6.De gevolgen van schadegevallen beperken: Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te beperken.
2.7.Omstandigheden voor de beoordeling van het risico door Allianz Assistance: De verzekeringnemer is verplicht, zowel bij het afsluiten als tijdens de loop van dit contract, alle bestaande, nieuwe of gewijzigde omstandigheden mee te delen die hem bekend zijn en die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door Allianz Assistance.
2.8.Andere verzekeringen: Indien u geniet van andere verzekeringen voor hetzelfde risico, dient u Allianz Assistance de waarborgen en de identiteit van de verzekeraars mee te delen. 

3. Uw verplichtingen in het kader van de waarborg “Annulering”: 

Naast de algemene verplichtingen vermeld in vorig artikel, dient u uw reiscontract te annuleren zodra er een voorval is dat uw reis zou kunnen verhinderen, zodat de gevolgen van de annulering beperkt zouden blijven.
Tenslotte dient u de ziekte, of het letsel in geval van ongeval, medisch te laten objectiveren voor de annulering. 

VI. UITGESLOTEN SCHADEGEVALLEN 

1. Algemene uitsluitingen: 

Zijn, naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van de betreffende waarborg, van de waarborg uitgesloten:
1.1.Uitgesloten van de dekking van de waarborg(en) zijn alle kosten die het gevolg zijn van de behandeling van ziektes en “letselaandoeningen”, die bestonden bij aanvang van de waarborgen :
• Deze uitsluiting geldt niet voor onvoorziene complicaties of plotselinge verslechtering van een bestaande medische aandoening tijdens de looptijd van de waarborg. Voorwaarde is dat de te ondernemen reis voorafgaand is goedgekeurd door een arts. Er wordt geen vergoeding gegeven als de verslechtering het gevolg is van het ontbreken van een medisch advies, het niet opvolgen van medisch advies of bewuste roekeloosheid van de verzekerde.
• Indien sprake is van een chronische aandoening, dan vergoeden wij de kosten voor de onvoorziene medische behandeling als geen sprake was van het ontraden van de reis door een arts. Ontbreekt hierin een advies en is naar het oordeel van Allianz Assistance duidelijk dat de verzekerde persoon de reis niet had moeten aanvangen op grond van deze medische aandoening, dan heeft Allianz Assistance het recht om de kosten van de behandeling niet of niet volledig te vergoeden.
1.2.Medisch toerisme: alle medische consultaties en behandelingen in het buitenland die enkel tot doel hebben -en betrekking hebben op- een alternatieve behandeling te ondergaan in het buitenland voor een ziekte of gevolg van een ongeval waarvoor de verzekerde reeds in behandeling was in zijn land van domicilie en/of die niet erkend zijn in België door het R.I.Z.I.V. .
1.3.Psychische, psychosomatische of zenuwstoornissen, behalve indien er op het ogenblik van het schadegeval een bestendig verblijf is van meer dan 7 opeenvolgende dagen in een verplegingsinstelling.
1.4.Alle omstandigheden behalve ziektes, die bekend of aanwezig waren op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg, waardoor het schadegeval redelijkerwijze te verwachten was.
1.5.Overmatig gebruik van geneesmiddelen, gebruik van drugs, verdovende of opwekkende middelen, dronkenschap of alcoholisme.
1.6.Opzettelijke of vrijwillige handelingen behalve zelfmoord en zelfmoordpoging.
1.7.Deelname aan weddenschappen, misdaden of vechtpartijen, behalve in geval van wettige zelfverdediging.
1.8.Deelname, beroepshalve of uit hoofde van een bezoldigd contract, aan om het even welke sport of competitie, en de trainingen.
1.9.Werkzaamheden waaraan bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren zijn verbonden.
1.10. Staking, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling, of het vrijwillig veronachtzamen van wettelijke of officiële bepalingen.
1.11. Oorlog, burgeroorlog, opstand, revolutie of oproer; tenzij in het buitenland, indien het schadegeval zich voordoet gedurende de eerste 14 dagen vanaf het begin van dit voorval in het land waar u verblijft, en indien u door dit voorval werd verrast.
1.12. Terroristische aanslagen behalve voor de repatriëring en de medische kosten minder dan 2.500 EUR en behalve voor de waarborg catastrofedekking.
1.13. Vertragingen of het niet nakomen van overeengekomen diensten, in geval van overmacht, niet te verwachten voorval, staking, burgeroorlog of oorlog, oproer, volksopstand, beslissing van de overheid, beperking van het vrij verkeer, radioactieve straling, explosie, sabotage, kaping, of terrorisme.
1.14. Alle hulpverleningen, transporten, repatriëringen, herstellingen en slepingen worden met uw akkoord en onder uw controle uitgevoerd. Alleen de dienstverlener zelf is verantwoordelijk voor de door hem uitgevoerde prestaties.
1.15. Epidemieën en quarantaine.
1.16. Alle gevolgen van de in dit contract vermelde uitsluitingen. 

2. Uitsluitingen in het kader van de waarborg “Compensatiereis”: 

Zijn, naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van de betreffende waarborg, van de waarborg uitgesloten:
2.1.De repatriëring in geval van immobilisatie van een voertuig, indien dit voertuig in minder dan 5 dagen herstelbaar is.
2.2.De verplaatsingen in het kader van uw professionele activiteiten. 

3. Uitsluitingen in het kader van de waarborg “Annulering”: 

Zijn, naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van de betreffende waarborg, van de waarborg uitgesloten:
3.1.Dossierkosten.
3.2.De normale bevalling en de ingrepen die verband houden met het normale verloop van een zwangerschap.
3.3.Ontslag om dringende redenen. 

____________ 

Bijstand: +32 2 290 61 00   Administratie: +32 2 290 64 68   Welcome.be@allianz.com 

Bijlage B-Privacy18 

Vanaf 25 mei 2018 vormt deze bijlage een geheel met de verzekeringsvoorwaarden. Op onze website www.allianz-assistance.be vindt u altijd de meest actuele versie van de algemene voorwaarden en productvoorwaarden van de verzekering. 

Bescherming van de persoonsgegevens 

Als u de verzekerde bent van de verzekeringsovereenkomst die u gaat onderschrijven, nodigen wij u uit deze nota met uitleg aandachtig te lezen. Als de verzekeringsovereenkomst wordt onderschreven ten gunste van andere personen dan uzelf (bijvoorbeeld de werknemers of bedrijfsleiders van uw onderneming, een of meer derden, ...), blijven de rechten en verplichtingen die deze nota beschrijft volledig van toepassing. 

Deze verklaring legt uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe en waarom we dit doen én met wie deze gegevens worden gedeeld. 

1. Wie zijn wij? 

Wij zijn AWP P&C S.A. - Belgian Branch met een statutaire zetel in Parijs, Frankrijk. We handelen ook onder de naam Allianz Global Assistance en zijn onderdeel van Allianz Partners SAS. Onze organisatie heeft een vergunning waarmee wij verzekeringen en diensten mogen aanbieden. Allianz Global Assistance is verantwoordelijk voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij houden ons hiervoor aan de geldende wetten en regels voor gegevensbescherming. 

2. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij? 

Als u een verzekering bij ons aanvraagt, verzamelen en verwerken we de volgende persoonlijke gegevens:
• Naam, adres en woonplaats.
• Geslacht, geboortedatum en leeftijd.
• Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, etc.).
• Betalingsgegevens (creditcard, bankrekeningnummer, etc.).
• Dekkingsgegevens van afgesloten polissen.
• Bij gebruik van de website en apps: type apparaat, browser, taal, datum, tijd en IP-adres.
• Bij bepaalde verzekeringen: locatiegegevens, kenteken, reisgegevens, nationaliteit, identiteitsbewijs, beroep en gezinssamenstelling.
• Resultaten met betrekking tot sanctiescreening en/of preventie van misbruiken en verzekeringsfraude. 

Daarnaast verzamelen en verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens. Onze alarmcentrale verleent directe hulp bij het bezoek aan een arts, ziekenhuisopname, een ernstig ongeval of overlijden. Als de alarmcentrale het nodig vindt, kan zij gegevens opvragen bij een verzekerde, familieleden, hulpverleners en/of bij de behandelende arts. Zij kan deze gegevens verstrekken aan personen die betrokken zijn bij de hulpverlening. Ook geeft zij de informatie aan onze medisch adviseur. 

3. Met welk doel verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens? 

Hieronder lees je voor welke doelen wij jouw persoonlijke gegevens mogen gebruiken. Ook leggen we uit of we hiervoor wel of geen toestemming van je nodig hebben. 

Wij kunnen ook persoonlijke gegevens over u ontvangen van de overheid en andere organisaties of personen, zoals bemiddelaars, gevolmachtigd agenten, werkgevers, hulpverleners, schadebehandelaars, andere ver- zekeraars, onderzoeksbureaus of instellingen voor fraudepreventie. 

Hieronder staan doelen genoemd waarvoor wij geen nadrukkelijke toestemming van u nodig hebben. Als dit het geval is, verwerken wij deze persoonsgegevens omdat wij dit mogen en/of om te voldoen aan verplichtingen volgens de wet. Bijvoorbeeld als de verwerking van gegevens noodzakelijk is:
• Voor het afsluiten van een overeenkomst of het uitvoeren hiervan.
• Om uw belangen of die van een ander te beschermen.
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
• Voor een taak van algemeen belang.
• Omdat wij (of andere partijen) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, behalve als de belangen van u of een betrokkene zwaarder wegen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op (zie punt 9). 

Als u uw persoonlijke gegevens niet met ons wilt delen, kunnen wij u geen verzekering aanbieden die aansluit bij uw specifieke wensen. Daarenboven zullen wij uw verzekeringspolis of uw schadegevallen niet kunnen beheren. 

4. Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens? 

Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op een manier die past bij bovenstaande doelen. 

Binnen de afgebakende context van de opgesomde doelstellingen en voor zover noodzakelijk, delen wij uw persoonlijke gegevens ook met uw make- laar, onze herverzekeraar, onze auditeurs, deskundigen, juridisch adviseurs en met de Belgische of buitenlandse administraties en overheden in het raam van onze rapportageverplichtingen, sociale zekerheid, ziekenfondsen en andere controleoverheden. Al deze partijen zijn verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. 

We kunnen je gegevens ook delen met partijen die wij opdracht gegeven hebben om de gegevens te verwerken. Dit zijn: andere Allianz Group bedrijven, adviseurs, deskundigen, juristen, reparateurs, artsen en dienst- verlenende bedrijven. Deze partijen mogen je persoonlijke gegevens niet gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten zonder jouw toestemming. 

We kunnen gegevens delen bij een (geplande) reorganisatie, fusie, verkoop, gezamenlijke onderneming, toewijzing of overdracht. Daarnaast bij een faillissement of het overdragen van (een deel van) ons bedrijf, onze activa of aandelen.
Tot slot kunnen we steeds gegevens delen om aan wettelijke vereisten wet te voldoen. 

5. Waar worden mijn persoonlijke gegevens verwerkt? 

Omdat onze hulpverlening wereldwijd is, kunnen uw persoonsgegevens zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt door de partijen bij punt 4. Hierbij zorgen wij er altijd voor dat we afspraken maken over vertrouwelijkheid en veiligheid. En dat deze afspraken aansluiten op de regels voor gegevensbescherming. We geven uw persoonsgegevens nooit aan partijen die geen rechten hebben om ze te verwerken. 

Als een ander bedrijf van de Allianz Group uw persoonlijke gegevens verwerkt buiten de EER, doen we dat op basis van goedgekeurde bedrijfs- voorschriften. Deze zogenaamde Allianz Privacy Standard (Allianz BCR) biedt een juiste bescherming van de persoonsgegevens en is geldig voor alle bedrijven van de Allianz Group. De Allianz BCR en de lijst van Allianz Group bedrijven die hieraan voldoen, vindt u op www.allianz-assistance. be/nl/privacybeleid/. Als de Allianz BCR niet geldt, nemen wij aangepaste maatregelen. Deze zorgen ervoor dat de overdracht van de persoonlijke gegevens buiten de EER net zo goed beschermd is als binnen de EER. Wilt u weten welke maatregelen dit zijn? Neem dan contact met ons op (zie punt 9). 

6. Welke rechten hebt u op het gebied van uw persoonlijke gegevens? 

Als het volgens de wet mag, hebt u het recht om:
• Toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen. Dit kunnen vragen zijn over hoe wij aan de gegevens komen en waarom ze verwerkt worden. Of over de contactgegevens van de verantwoordelijke partijen, de verwerkers en andere organisaties of personen met wie gegevens kunnen worden gedeeld.
• Uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.
• Uw persoonlijke gegevens aan te passen indien zij onjuist of onvolledig zijn
• Te vragen om uw persoonsgegevens volledig te verwijderen uit onze systemen in bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld als we ze niet langer meer nodig hebben voor bovengenoemde doelen die werden nagestreefd bij hun inzameling of verwerking en wij niet wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren.
• Te vragen om de verwerking te beperken in sommige omstandigheden, bijvoorbeeld de beperking van het gebruik van gegevens waarvan u de juistheid betwist in de periode waarin wij die moeten controleren.
• U te verzetten tegen de verwerking.
• Uw persoonsgegevens te kunnen overdragen en in een gestructureerd, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen, voor uzelf of voor een nieuwe verzekeraar en/of een andere verwerkingsverantwoordelijke.
• Een klacht in te dienen bij ons en/of bij de Gegevensbeschermingsauto- riteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – www.privacycommission.be

Als u hiervan gebruik wilt maken, kan u contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens bij punt 9. Meld hierbij uw naam, e-mailadres, polisnummer (als u een polis hebt) en uw vraag. Dit kan ook online via ons aanvraagformulier op www.allianz-assistance.be/nl/privacybeleid/. 

7. Hoe kan u bezwaar maken? 

U kan bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens of ons vragen hiermee te stoppen. We voldoen aan uw verzoek, behalve als wij volgens de wet toestemming hebben voor de verdere verwerking. Als u bezwaar wilt maken, kan u contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens bij punt 9. 

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als noodzakelijk voor de hoger aangehaalde doelstellingen of zolang een wet dat eist. De bewaartermijn kan dus verschillen van verzekering(waarborg) tot verzekering(waarborg). 

9. Hoe kunt u contact met ons opnemen? 

Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, voor klachten of om uw rechten uit te oefenen, neem dan per e-mail of post contact op: 

Allianz Global Assistance T.a.v.
Data Privacy Officer Zwaluwenstraat,
2 – 1000 Brussel E-mail:
privacy.be@allianz.com 

10. Hoe vaak vernieuwen we deze privacyverklaring? 

We updaten deze privacyverklaring regelmatig. De laatste versie is beschikbaar op onze website: www.allianz-assistance.be/nl/privacybeleid/. Als er een belangrijke wijziging plaatsvindt, informeren we u direct. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in april 2018.top